Наливайченко  К.В., к.е.н., доц.,

Кримський економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

РОЗВИТОК ПРОЦЕСІВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Процеси освоєння інформаційних систем в Україні набувають розвитку внаслідок глобалізаційних процесів у світі [1].

Ми провели анкетне опитування випускників та студентів вищих навчальних закладів Автономної Республіки Крим  щодо відношення до рівня освоєння інформаційних систем у бізнесі,  розповсюдження комп'ютерної грамотності й підвищення інформованості населення про переваги інформаційних технологій та застосування їх при підготовці курсових робіт і рефератів. 

По-перше, було з'ясовано, чи буде стать респондентів впливати на їх оцінки, тобто чи будуть статистично значимо відрізнятися результати у чоловіків та жінок. Цю задачу було вирішено за допомогою t-критерію Ст′юдента для незалежних вибірок [2,3]. Результати розрахунку t-критерію наведені в наступній таблиці (табл. 1.1) та діаграмі (рис. 1.1):

Таблиця 1.1

Результати розрахунку t-критерію Ст'юдента

 

Середнє
Жінки

Середнє
чоловіки

Значення
t-критерію

Рівень
значимості p

Ст. відх
Жінки

Ст. відх
Чоловіки

1.Рівень освоєння інформаційних систем у міжнародному бізнесі

 

-0,1598

0,3816

-3,2737

0,0013

0,9032

1,1083

2. Рівень розвитку міжнародних інформаційних систем в Україні

0,0278

-0,0233

0,2992

0,7652

0,9322

1,1432

Із таблиці та діаграми бачимо, що в цілому чоловіки позитивніше оцінюють рівень освоєння інформаційних систем у бізнесі. Аналіз відмінностей за допомогою t-критерію Ст'юдента дав результат статистично значимих відмінностей.

Рис. 1.1. Порівняння засвоєння інформаційних систем у бізнесі за статтю

      Результати обробки пункту анкети щодо впливу інформаційних технологій на розумову діяльність та грамотність наведено в наступній діаграмі (рис. 1.2).  Рис. 1.2. Вплив інформатизації на розумову діяльність та грамотність,

де: 1 – Однозначно погіршують; 2 – Скоріш погіршують, ніж поліпшують;

3 – Не впливають; 4 – Скоріш поліпшують, ніж погіршують;

5 – Однозначно поліпшують.

За наслідками анкетування більшість респондентів дали задовільну оцінку здійснення в Україні заходів щодо розповсюдження комп'ютерної грамотності і підвищення інформованості населення про переваги інформаційних технологій. Результати статистичної обробки пункту анкети, в якому визначається ступінь використання інформаційних мереж, наведено в наступній діаграмі (рис. 1.3).

 

Рис. 1.3. Розподіл оцінок використання інформаційних мереж при підготовці курсових робіт і рефератів

Із діаграми та представлених статистичних показників можна зробити висновок, що в цілому респонденти дають високі оцінки ступеню використання Інтернету при підготовці курсових робіт і рефератів (середня оцінка – 3,25). Результати розрахунку критерію Колмогорова-Смірнова показують, що емпіричний розподіл оцінок респондентів статистично значимо відрізняється від нормального розподілу в сторону високих значень [4].

Результати статистичної обробки пункту анкети  щодо використання домашнього комп'ютера для занять наведено в наступній діаграмі ( Рис. 1.4).

 

 

Рис. 1.4. Розподіл оцінок використання домашнього комп'ютера для занять

Із діаграми та представлених статистичних показників можна зробити висновок, що комп'ютер використовується основною більшістю студентів  для підготовки домашнього завдання. Притому опит виявив, що практично всі студенти мають вдома комп'ютер (середня оцінка – 3,19). Результати розрахунку критерію Колмогорова-Смірнова та візуальний аналіз гістограми показують, що емпіричний розподіл оцінок респондентів статистично значимо відрізняється від нормального розподілу в сторону високих значень.

Висновки.  Проведено емпіричне дослідження процесів інформатизації в Україні в умовах глобалізації  виявило досить слабку розвиненість інформаційної інфраструктури та незначний обсяг інформаційних послуг [5,6]. Для всебічного розвитку інформаційних процесів в країні необхідним є  поширення комп'ютерної грамотності, яке  потребує додаткових заходів. 

Не дивлячись на зазначені проблеми, в цілому населення країни позитивно ставиться до розвитку інформаційних технологій. При цьому недостатній рівень комп'ютеризації оцінено як  найбільш значиму перешкоду на шляху поширення міжнародного  бізнесу за допомогою Інтернет, а недостатню прозорість – як найменш значиму.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.       http://www.dataquest.com/press_gartner/quickstats/ITSpending.tml>  − сайт компанії Gartner світого лідера з досліджень у сфері   інформаційних технологій.

2.       Бююль Ахим. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей/ Ахим Бююль, Петер Цёфель; [пер. с нем.].– СПб.:ООО «ДиаСофтЮП», 2002. – 608 с.

3.     Пушкарь А. И. Концепция моделирования электронного бизнеса /          А. И. Пушкарь, Е. Н. Грабовский // Економіка розвитку. – 2004. –               № 3. – С. 21–28.

4.     Верхоглядова Н.І. Економічний вимір конкурентоспроможності вищої освіти: [монографія]/ Н.І.Верхоглядова, О.М.Чередниченко, В.Ю.Венгерова,  Н.А.  Іванникова. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – 172 с.

5.       Хант Крейг. Персональные компьютеры в сетях ТСР/IP/ Крейг ; [пер. с англ.]. – Киев: BHV, 2001.443 с.

6.       Шатт С. Мир компьютерных сетей /  С. Шатт; [пер. с англ.]. – Киев: BHV, 2001.- 223 с.