Экономические науки/5.Управление трудовыми ресурсами

 

К.е.н. Іляш О.І.

Львівська комерційна академія, Україна

Загрози порушення медико - соціального клімату в Україні: регіональний вимір

 

Швидкі темпи економічного розвитку  країни переплелися як в позитивні, так і негативні сторони науково-технічного прогресу й індустріалізації. Сукупність факторів навколишнього середовища (природних, соціально-економічних, антропогенних) може впливати на все населення, окремі його групи і на кожну людину як однонаправлено (в позитивну або негативну сторону), так і різноспрямовано. Наприклад, негативний вплив на здоров'я людей несприятливої екологічної ситуації може пом'якшуватися або повністю нівелюватися хорошими соціально-побутовими умовами - повноцінним харчуванням, просторим, комфортним житлом, систематичним відпочинком в екологічно чистій місцевості, хорошим медичним обслуговуванням тощо. Сьогодні, загроза порушення медико - соціального клімату у країні відбувається  через значну захворюваність населення.

 Окрім того додамо, що як негативні, так і позитивні фактори навколишнього середовища, впливаючи на здоров’я всього населення або значну його частину, майже ніколи не викликають однакових наслідків для усього населення [3, C.205].  Ця закономірність обумовлена низкою обставин: біологічними особливостями організму кожної окремої людини, наявністю або відсутністю шкідливих звичок, віком, інтенсивністю і характером праці, побутовими умовами і т.д., тому негативні антропогенні фактори не служать фатальною причиною погіршення здоров'я людей, що живуть в околі впливу цих факторів. Кожен потенційно патогенний фактор створює тільки передумови погіршення здоров'я - збільшує ризик захворіти, стати інвалідом, померти в молодому віці тощо. При цьому, чим сильніше виражені ці передумови і чим більша чисельність населення підвладна їх впливу, тим вища ймовірність їх прояву у вигляді зниження здоров'я. Тому можна з достатньою підставою виділяти регіони України з високим, середнім і низьким рівнем антропогенних (техногенних) передумов погіршення здоров'я населення, а відтак збільшення захворюваності населення (рис. 1).

Рис. 1.  Регіональні темпи приросту захворюваності населення (2010/2000, %)

Дані рис. 1. свідчать про зростання рівня захворюваності населення у всіх регіонах України. Так, до регіонів з критичним рівнем захворюваності населення у 2010 р. слід віднести Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Миколаївську та Тернопільську області, у яких темпи росту захворюваності населення склали 10,3; 10,7; 15,5; 12,7; 11,3 % відповідно. При цьому найнижчими темпами зростання захворюваності за досліджуваний період  характеризуються  Волинська (3, 9 %), Закарпатська (2,5 %), Харківська (0,9 %) області та м. Київ (3, 1%).

Особливу увагу привертає домінування в структурі захворювань при виході на інвалідність злоякісних новоутворень візуальних локалізацій: молочної залози – 1 місце, щитовидної залози – 3 місце, шийки матки – 4 місце [1]. При цьому високий рівень захворюваності обумовлений значною мірою не лише екологічними чинниками, але й  ризиками, що зумовлені недостатністю виявлення хвороб на ранніх, доклінічних стадіях; низьким рівнем оснащеності закладів охорони здоров’я області медичним обладнанням, необхідним для своєчасної діагностики, лікування та надання інтенсивної допомоги, незадовільною організацією процесу діагностики та лікування; відсутністю системи активного запобігання захворюваності на основі стандартизованої системи диспансеризації населення;  недостатньою інформованістю населення про чинники ризику та можливість запобігання різного роду захворюванням тощо.

Про критичний стан системи охорони здоров’я України, а, відтак, і низький рівень безпеки трудового потенціалу свідчать показники динаміки чисельності інвалідів. Так, загальна чисельність інвалідів в Україні станом на 1 січня 2011 р. склала  2,71 млн. осіб. Окрім того слід відзначити постійне зростання кількості інвалідів у загальній  структурі населення країни чисельність яких на початок  2010 р. склала 5,9% (2,71 млн. осіб) проти 3,0% (2,1 млн). у 1994 р. [2].

Додамо також, що до загроз безпеки відтворення населення слід віднести і збільшення  кількості дітей-інвалідів в Україні. Сьогодні діти-інваліди становлять 6,1% (понад 165 тис. дітей у віці до 18 років) від загальної кількості інвалідів. Серед головних причин експерти називають уроджені аномалії – 2,3%, хвороби нервової системи - 2,1%, розлади психіки й поведінки – 14,4%. У регіональному зрізі найбільша кількість дітей-інвалідів 2010 р. реєструвалася в Донецькій (13717 дітей – 8,3%), Дніпропетровській (11 290 – 6,8%), Львівській (10 355 – 6,3%) и Харківській (8 806 – 5,3%) областях [1].

Зауважимо, що негативний медико – соціальний клімат, зокрема посилення процесів захворюваності населення актуалізують проблеми виявлення ризиків інвалідизації населення в регіонах України та потребують обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку системи охорони здоров'я та її підсистем, шляхів та напрямків медико-соціальної профілактики захворювань, первинної медико-санітарної допомоги, підвищення ефективності та якості медичної допомоги в цілях зміцнення системи соціальної безпеки держави.

 

Література:

1.       Бахтєєва Т. В Україні постійно зростає кількість інвалідів// Т. Бахтєєва/  «BNBnews» 2012/ Режим доступу: http://bnbnews.com.ua/news/community/_v_ukraini_postiyno_zrostae_kilkist_invalidiv_bahteeva_2913/

2.       Рання діагностика онкозахворювань та підвищення якості профоглядів – шляхи зниження інвалідизації населення// Офіційний сайт Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської облдержадміністрації/ Режим доступу: http://zdrav.ck.ua/?lng=ukr&section=news&id=880/ Сайт оновлено 12.08.2010 р.

3.       Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця (та ін.). – К. : Вид-во НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.