Економічні науки /  6. Маркетинг та менеджмент

Магістрант Попік В.В.

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

 

МАРКЕТИНГ НА РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ

ПОСЛУГ УКРАЇНИ

 

Створення належних умов розвитку транспортної галузі перетворюється сьогодні на один із ключових елементів стратегії економічного розвитку держави в цілому та забезпечення економічної безпеки зокрема, з огляду на що, дослідження проблемних питань функціонування транспортної інфраструктури у нинішніх умова є, на нашу думку, адекватним вимогам сьогодення, актуальним та своєчасним.

Національна і регіональна транспортна політика спрямовані на впорядкування відносин на ринку транспортних послуг, посилення контролю, підвищення керованості, стійкості ринку транспортних послуг, тобто на досягнення традиційних параметрів ефективності системи. Процеси самоорганізації, що відбуваються сьогодні, спонтанно регулюють внутрішню впорядкованість ринку, його структуру.

Подальший розвиток економіки України та її інтеграція у світову економічну систему вимагають впровадження та активного використання вітчизняними суб’єктами господарювання маркетингової концепції управління. Особливо актуальним стає проблема застосування маркетингу на транспортних підприємствах, що обумовлено передусім загостренням конкуренції як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках перевезень та зростанням вимог споживачів до якості транспортних послуг.

Маркетингові дослідження представляють собою комплекс заходів щодо систематичного збору та аналізу даних, що відображають певні проблеми, пов'язані з маркетингом. Зміст комплексу досліджень залежить від спрямованості досліджень, постановки проблеми і цілей дослідження. Спрямованість дослідження задається його об'єктом: споживач, конкуренти, продукт, ринок і т.д. Постановка проблеми пов'язана з предметом дослідження: Які характеристики об'єкта будуть вивчатися. Цілі дослідження припускають оцінку параметрів або отримання їх прогнозних значень.

Загальний алгоритм дослідження може бути представлений таким чином:

- Визначення проблеми, яку необхідно вирішити, і формулювання цілей

дослідження;

- Аналіз раніше зібраної інформації (вторинної);

- Збір інформації (первинної);

- Аналіз отриманих даних;

- Вироблення рекомендацій та їх практична реалізація.

Аналіз наукових праць з цієї проблематики показує відсутність єдності поглядів на основоположні принципи регулювання маркетингу на ринку транспортних послуг. Наявне суперечливе тлумачення й використання термінів, суті, цілей і завдань системи управління транспортною галуззю. На сьогодні залишається несформованою теорія державного регулювання ринку транспортних послуг. Відсутня єдина термінологічна база та методи регулювання ринку транспортних послуг. Не враховується вплив державного регулювання на процеси самоорганізації ринку транспортних послуг для корегування його розвитку.

Маркетингові дослідження для вітчизняних підприємств - справа зовсім нова і незнайома, особливо для транспортних організацій. Нерозробленість даного виду діяльності робить маркетингові дослідження занадто трудомісткими і дорогими, тому для невеликого підприємства структури досліджень повинні бути гнучкими. Напрямок вибирається з урахуванням сильних і слабких сторін транспортної організації, а зміст дослідження може обмежуватися або предметним дослідженням одного об'єкта, або вибором певної характеристики одного об’єкта і дослідженням відносини інших об'єктів до цієї характеристики.

У ринкових умовах проблеми якості транспортного  обслуговування,  як найважливішого інструмента підвищення конкурентоздатності транспортних послуг,вимагають рішення на принципово новому рівні. Основна мета теорії якості - максимальне задоволення попиту на перевезення з боку народного господарства по обсягу і якості,  стимулювання росту об'ємів перевезень.

Багатоаспектний вплив підвищення якості та, як наслідок,  конкурентоспроможності АТП не тільки на виробництво та ефективність господарювання,  а й на імідж і конкурентоспроможність підприємства.

Основними показниками якості транспортного обслуговування вантажовласників враховані наступні:

- рівень швидкості чи терміну доставки вантажів у порівнянні з нормами;

- рівень схоронності перевезених вантажів;

- повнота задоволення попиту на транспортні послуги по обсягах заявлених перевезень;

- рівень дотримання гарантованої ритмічності,  регулярності чи погодженій рівномірності доставки вантажів  "точно в термін"  у часі доби, тижня, місяця, чи кварталу року ;

- рівень комплексності транспортного обслуговування вантажовласників у відповідності зі стандартами чи договорами від моменту заявки і навантаження до моменту вивантаження і здачі вантажу одержувачу по системі "від дверей до дверей" ;

- рівень транспортної доступності чи забезпеченості користувачів транспортних послуг ;

- рівень безпеки перевезень.

В умовах докорінного реформування економіки України необхідна виважена державна транспортна політика,  яка враховувала б особливості галузі та її роль у процесах економічних і соціальних перетворень.  Для створення ефективної системи правового регулювання ринку транспортних послуг потрібно почати з формулювання та закріплення основних положень

національної транспортної політики,  а також на законодавчому рівні закріпити визначення основних понять  “національна транспортна політика”,  “ринок транспортних послуг”,  “транспортні послуги”, необхідно удосконалювати законодавчу базу та змінювати її відповідно до економічного розвитку країни, цим самим забезпечуючи правове регулювання відносин на транспорті. 

Існує два напрямки в області організації транспортних послуг:

-         пристосування асортименту запропонованих послуг до специфічних потреб клієнтів;

-         активне формування попиту на послуги транспорту з метою прибуткової реалізації уже запроваджених.

Визначальним елементом транспортного ринку є клієнт  (відправник –  отримувач вантажів), який диктує транспортному підприємству умови транспортного обслуговування.  Найголовніші критерії, які визначають поведінку споживача послуг перевезення вантажів: швидкість та технології

доставки вантажів,  якість та мобільність перевезень,  цінова політика, номенклатура послуг,  що надаються підприємством, географія обслуговування, наявність спеціалізованого рухомого складу. 

Коли споживач оцінює якість послуг,  він порівнює фактичні величини параметрів якості з тими,  які очікував,  і якщо вони збігаються чи є близькими,  то якість вважається задовільною. Споживчі очікування клієнта транспортних послуг ґрунтуються на таких параметрах:

-          мовних комунікаціях  (чутках),  тобто на інформації про послуги,  яку споживачі послуг передають один одному;

-         власних потребах (власних уявленнях клієнта щодо якості, його запитах);

-         минулому досвіді, тобто на подібних послугах, що надавалися йому в минулому;

-         зовнішніх комунікаціях, які надходять через засоби масової інформації: радіо, телебачення, пресу.

Дослідження попиту на транспортні послуги свідчить про те,  що однією з головних вимог клієнтів до роботи транспорту є своєчасність відправки та доставки вантажів. 

Характеризуючи конкурентну ситуацію на транспортному ринку, варто сказати, що в умовах ринкової економіки конкуренція набуває якісно нових рис,  оскільки тепер усі види транспорту розвиваються за рахунок власних джерел фінансування. За таких умов ринку кожне підприємство, що надає транспортні послуги,  повинне вміти оцінювати рівень своєї конкурентоздатності і своєчасно вживати заходи щодо запобігання збитковості та банкрутству.  Постійне збільшення якості транспортного обслуговування разом із зростанням обсягів перевезень позитивно відображається на конкурентоздатності підприємств на ринку транспортних послуг. Конкуренція на ринку транспортних послуг у зв'язку з виникненням безлічі дрібних приватних компаній та активним освоєнням східного напряму перевезень іноземцями у поєднанні з жорсткою податковою політикою і подорожчанням ресурсів поставили транспортні компанії перед необхідністю мобілізувати всі внутрішні резерви.  Очевидним є те,  що ефективна діяльність транспортних компаній вже неможлива без широкого використання інформаційних технологій і персональних комп'ютерів.

Подальший розвиток українського ринку транспортних послуг, зміна конкурентних умов на ринку будуть безпосередньо залежати від факторів зовнішнього та внутрішнього порядку.

Щодо перевезень,  які є одними з різновидів транспортних послуг,  то вони поділяються на декілька видів:  автомобільні перевезення,  залізничні перевезення,  перевезення водним транспортом,  авіаперевезення.  Автомобільні перевезення в Україні є одним з найпопулярніших видів

доставки вантажів   серед решти видів вантажоперевезень. Вантажні автоперевезення,   які здійснюються бортовим і тентованим транспортом різної вантажопідйомності,  є найуніверсальнішими видами вантажоперевезень, оскільки доставка вантажу здійснюється за принципом  “від дверей до дверей”.  Вантажоперевезення повинні здійснюватися за оптимальним маршрутом,  а для такої країни, як Україна, це дуже важливо. Кожне автотранспортне підприємство перебуває в умовах, що постійно змінюються,  тому необхідний всебічний і ретельний аналіз ринку транспортних послуг.

Необхідно розрізняти поняття перевезення та автотранспортної послуги: перевезення – це основна послуга,  товар автотранспортного підприємства,  тоді як автотранспортна послуга з погляду маркетингу є також сервісною послугою. 

Діяльність автотранспортного підприємства,  основана на маркетинговій концепції управління, як правило, здійснюється за одним чи за кількома напрямами: збільшення обсягів реалізації автотранспортних послуг на ринках в результаті активізації маркетингової діяльності за рахунок залучення нових клієнтів,  тарифного маневрування,  удосконалення організації перевезень тощо; розширення кількості та розмірів ринку збуту автотранспортних послуг через розвиток парку рухомого складу,  створення філіалів та зупинок в сусідніх регіонах;  розробка,  пропонування та реалізація нових автотранспортних послуг тощо.

Таким чином аналіз ринку транспортних послуг допоміг виявити недоліки становища на ринку й окреслив можливості і шляхи поліпшення та вдосконалення  його стану.