д.е.н., проф. Оліфіров О.В., аспірант Кротинова К.А.

Донецький національний університет економіки і

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ З РОЗРОБКИ КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТУ ПІДВИЩЕНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

 

Проблема формування сучасної системи харчування з урахуванням новітніх медичних досліджень та технологічних можливостей харчової галузі в Україні стоїть гостро. Не тільки соціальні, а й економічні фактори зумовлюють необхідність розширення досить вузького асортименту спеціальних продуктів персоніфікованого харчування, які необхідні людям із спеціальними потребами у харчуванні. Сьогодні він представлений окремими видами кондитерських, зерноборошняних товарів та напоїв. Спеціальних кисломолочних продуктів в такому асортименті на сьогодні не існує.

Актуальність проблеми полягає в тому, що розробка нового продукту, обумовлена використанням харчової комбінаторики та соціологічних досліджень розширить асортимент персоніфікованого харчування для людей із захворюванням травного тракту. Також доведено підвищену харчову та біологічну цінність нового кисломолочного продукту з наповнювачем на основі рослинної композиції. Проблему персоніфікованого харчування на основі кисломолочних продуктів розглядали вітчизняні та зарубіжні вчені: Н.А. Дідух,Н.О. Могилянська, Волкова О.П.; Фрампольская Т.В.; Кичатова О.В. та ін. [1-3] Але для цілісного дослідження сучасного стану та вирішення цієї проблеми потрібно використовувати усі існуючі інформаційні джерела, враховуючи загальні електронні ресурси глобальних пошукових мереж.

Особливу роль для  наукових співробітників, що займаються дослідженнями в різних сферах, відіграють технології електронних бібліотек, які приваблюють можливостями забезпечення ефективного розповсюдження результатів досліджень у середовищі наукового співтовариства й підтримки наукової співпраці колективів дослідників, для якої не є перешкодою адміністративні, географічні та національні межі. [4]

Г.С. Альтшуллер, автор теорій вирішення винахідницьких задач, розвитку технічних систем, розвитку творчої особистості, винахідник, розробив модель процесу пошуку шляхів вирішення завдання. Він включає вибір пошукової концепції,збір інформації, пошук ідеї рішення, розвиток рішення в конструкцію та впровадження готової конструкції. Відповідно цього процесу складено модель вибору завдання, яка складається з наступних етапів: визначення суспільної потреби, визначення мети вирішення та попереднє вивчення завдання, збір і аналіз інформації про завдання, його дослідження та вибір параметрів об’єкту і обмежень, що до нього пред’являються, уточнення формулювання завдання та його вирішення.

Як видно одним з етапів постановки завдання або задачі дослідження є збір і аналіз інформації про нього. Метою роботи є дослідження інформаційних ресурсів з проблеми розробки кисломолочного продукту на основі збору та аналізу інформації, створення обґрунтованої системи пошуку потрібної для наукових досліджень інформації.

Нами було проведено аналіз існуючої інформації стосовно виготовлення кисломолочних напоїв на основі знежиреної простокваші з використанням у якості наповнювача рослинної композиції. Для повноцінного та якісного пошуку інформації з поставленої проблеми необхідно знайти та проаналізувати будь-яку інформацію.

Існує декілька десятків каталогів, найбільш відомі з них це: www.google.ua, www.yandex.ru, www.rambler.ru та meta-ukraine.com та ін. Найпопулярнішими онлайновими версіями енциклопедій є "Кирила і Мефодія" (http://www.km.ru/education) та Вікіпедія (http://www.wikipedia.org), що може служити зручним навчальним матеріалом як для студентів, так і для викладачів.

Пошук було розпочато з існуючих статей, патентів та журналів на тему використання знежиреної кисломолочної та рослинної сировини у виробництві персоніфікованих продуктів харчування. Користуючись пошуковою системою Яндекс, ми отримали посилання на http://base.ukrpatent.org (спеціалізована база даних українських патентів) та http://ru-patent.info(база патентів на винаходи РФ).

Після аналізу вищезазначених баз даних було знайдено 5 українських патентів на корисні моделі (http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php) та 1 російський патент на винахід (http://ru-patent.info/21/80-84.html),пов’язаних зі знежиреними кисломолочними продуктами дієтичної спрямованості або лікувально-профілактичного значення. Проте не було знайдено жодного патенту на корисну модель, з використанням в основі знежиреної просто кваші та рослинної композиції певного рецептурного складу.

На офіційному сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського у Системі каталогів і картотек було знайдено один доступний автореферат з досліджуваної проблематики: «Маляренко Тетяна Володимирівна. Розроблення технології кисломолочного продукту з сухим соєвим молоком: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.04 / Національний ун-т харчовихтехнологій. — К., 2007. — 24с.» (http://www.nbuv.gov.ua/_scripts.exe).

За допомогою бібліотечного каталогу російських та українських дисертацій було знайдено роботи деяких вітчизняних та зарубіжних вчених за темою використання знежиреної кисломолочної основи в технологіях продуктів харчування (http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/55033.html).

Проте дисертацій з об’єктом кисломолочного продукту персоніфікованого харчування на основі знежиреної простокваші знайдено не було. Це підтверджує актуальність обраного об’єкту дослідження через загострення проблеми розширення асортименту персоніфікованого харчування в України.

На сайті Російської Державної Бібліотеки (http://www.rsl.ru)  було знайдено та проаналізовано статтю Линизи Ж.Ж. «Кефирная и кисломолочная диеты». З цієї статті читач дізнається багато нового про корисні властивості кисломолочних продуктів. Також у ній приведені рецепти приготування і розповідається про дієти, лікувальних і для схуднення. (http://old.rsl.ru/litres.jsp).

Результатом інформаційного пошуку з обраної наукової теми роботи є – 6 патентів української бази даних та 1 патент російської бази даних, 5 дисертацій російських науковців та 1 – українських, а також понад 10 статей про актуальність кисломолочних продуктів для людей з особливими потребами у харчуванні.

У роботі проведено аналіз інформаційного забезпечення наукових досліджень, щодо отримання нового кисломолочного продукту підвищеної біологічної цінності на основі знежиреної простокваші з використанням композиції з рослинної сировини. Здійснено тематичний пошук інтернет-ресурсів, систематизовано та представлено у відповідній формі результати пошуку, які дозволяють зробити оцінку сучасного стану досліджуваної проблеми. Напрямом подальших досліджень - є оптимізація рецептури та технологічних параметрів продукту та впровадження його у виробництво.

 

Література

1.   Патент №31009 Україна A23C21/00 Кисломолочний продукт для діабетичного харчування [Текст] Дідух Н.А., Могилянська Н.О.; Одеська національна академія харчових технологій - № u200711531; надрук. 25.03.2008, бюл. №6. – 4с.

2.   Патент №2181248 Россия A23C21/02 Кисломолочний продукт для диабетического питания [Текст] Волкова О.П.; Фрампольская Т.В.; Кичатова О.В.; Кубанский государственный технологический университет - № 99125359/13;напеч. 20.04.2002. – 5с.

3.   Гришина Е.С. Исследование и разработка кисломолочного функционального десертного продукта :дис. ... кан. т. н. : 05.18.04 / Гришина Елена Сергеевна; [Место защиты: Кемер. технол. ин-т пищевой пром.].- Омск, 2008.- 208 с.

4.   Оліфіров, О.В. Контролінг інформаційної системи підприємства : монографія / О.В. Оліфіров. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2003. – 325с.