Экономические науки/ 6. Маркетинг и менеджмент

Студентка, Євич Т.Ю.

Національний технічний університет України

"Київський політехнічний інститут", Україна

Передумови виникнення, сутність та склад технополісів

Розглядаючи історичні витоки поняття «технополіс», то це - програма, розроблена на початку 80-х рр. Міністерством зовнішньої торгівлі і промисловості Японії, яка стала однією із ключових елементів стратегії регіонального розвитку країни в умовах переходу до наукомісткої структури промисловості та прискорення науково-технічного прогресу. Дана програма будівництва міст XXI ст. передбачала збалансоване і органічне поєднання високотехнологічної промисловості, науки (університети, інженерні вузи, НДІ, лабораторії) і життєвого простору (процвітаючі та просторі зони проживання), а також поєднання традицій регіонів з передовою промисловою технологією. Нові науково-виробничі міста були задумані в Японії як багатоцільові і комплексні, що й відрізняло їх від аналогічних територіальних утворень в США і Європі [1].

Розглянемо декілька трактатів поняття «технополіс» (від грец. technopolise: techne - майстерність і polis - місто) :

1.                 технополіс – «сучасна форма територіальної інтеграції науки, освіти і високорозвиненого виробництва (різновид вільно-економічної зони); являє собою єдину науково-виробничу і навчальну, а також житлову та культурно-побутову зону, об'єднану навколо наукового центру, що забезпечує безперервний інноваційний цикл на базі наукових досліджень» [2];

2.                 технополіс – «спеціалізовані на випуску наукоємної продукції компактні науково-технологічні поселення, городки, де створені максимально сприятливі умови для життя, праці, відпочинку, освіти, задоволення культурних потреб і т.д» [3].

Поняття технополісу можна визначити як синтез двох ідей, одна з яких передбачає розвиток науково-технічних розробок, а інша втілює в собі ідею містобудування. Отже, технополіс – це територіальне утворення міського або селищного типу, яке зорієнтоване на забезпечення найкращих умов для взаємодії науки, промисловості, комерційного застосування результатів фундаментальних і прикладних досліджень та підтримки малих науково-дослідних, дослідницько-виробничих підприємств в галузі високих технологій [4].

До складу технополісів можуть входити:

·                   науково-дослідні організації та установи;

·                   промислові підприємства;

·                   культурно-побутові об'єкти;

·                   комунальні та інформаційні мережі;

·                   проектно-конструкторські центри та дослідні виробництва;

·                   фінансово-кредитні установи;

·                   торговельні, посередницькі, консультаційні та інші структури [5].

Тобто технополіси включають не тільки бізнес-інкубатори, наукові й  індустріальні парки, дослідницькі центри, капітали і нові технології, а й нові житлові квартали, дороги, засоби зв'язку і комунікації.

«Основною функцією технополісу є максимальне використання унікального науково-виробничого та трудового потенціалу великого міста, його зручного економіко-географічного положення через формування життєво важливої для інноваційної діяльності інфраструктури» [6].

Найчастіше технополіси створюються в місцях, де розташовано найбільше співтовариств учених та університетів; поряд із найбільшими промисловими компаніями і в місцях концентрації висококваліфікованих фахівців; на перетині найбільших авто- і повітряних шляхів; у місцях із сприятливими природними та кліматичними умовами, високим культурним рівнем населення.

Технополіси є науково-виробничі комплекси, які здійснюють весь технологічний ланцюжок від фундаментальних досліджень до продажу нової продукції. Перевага подібного з'єднання науки і виробництва в швидкому впровадженні в життя нових наукових досягнень [6].

Література:

1.                 Технополіс [Електронний ресурс]: Словники та енциклопедії на Академіка - Режим доступу сайту: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_japan/822/ Технополис - Назва з екрану.

2.                 Що таке технополіс? Світовий і російський досвід створення і розвитку технополісів. [Електронний ресурс] - Режим доступу сайту: http://www.tehnopolis-gusev.ru/ - Назва з екрану.

3.                 Технополісна концепція розвитку економіки. [Електронний ресурс]: KM.RU (головна) → Освіта - Реферати. Рубрика: економіка - Режим доступу сайту: http://student.km.ru/ref_show_frame.asp?id=59631362DB8B4BC0A623 AFB5E5B9B81C - Назва з екрану.

4.                 Тульчинська С.О. Розвиток технополісів та наукових парків у контексті формування інноваційної економіки. [Електронний ресурс]  Режим доступу сайту: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_ep/2010_2/files/ EC210_44.pdf  - Назва з екрану.

5.                 Технополіс. [Електронний ресурс]:  Інвестиційна діяльність - Майорова Т.В. 5.2. Об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності – Режим доступу сайту: http://pidruchniki.com.ua/12120124/investuvannya/tehnopolis - Назва з екрану.

6.                 І. Б. Чудаєва Технополіси: економічна суть, причини створення та японський досвід [Електронний ресурс]  Режим доступу сайту: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ech/2010_11-12/12_Chudaieva.pdf - Назва з екрану.