Економічні науки /  6. Маркетинг та менеджмент

Магістрант Попік Віталій Вікторович

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

МАРКЕТИНГ НА РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ

ПОСЛУГ УКРАЇНИ

 

Створення належних умов розвитку транспортної галузі перетворюється сьогодні на один із ключових елементів стратегії економічного розвитку держави в цілому та забезпечення економічної безпеки зокрема, з огляду на що, дослідження проблемних питань функціонування транспортної інфраструктури у нинішніх умова є, на нашу думку, адекватним вимогам сьогодення, актуальним та своєчасним.

Подальший розвиток економіки України та її інтеграція у світову економічну систему вимагають впровадження та активного використання вітчизняними суб’єктами господарювання маркетингової концепції управління. Особливо актуальним стає проблема застосування маркетингу на транспортних підприємствах, що обумовлено передусім загостренням конкуренції як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках перевезень та зростанням вимог споживачів до якості транспортних послуг.

Аналіз наукових праць з цієї проблематики показує відсутність єдності поглядів на основоположні принципи регулювання маркетингу на ринку транспортних послуг. Наявне суперечливе тлумачення й використання термінів, суті, цілей і завдань системи управління транспортною галуззю. На сьогодні залишається несформованою теорія державного регулювання ринку транспортних послуг. Відсутня єдина термінологічна база та методи регулювання ринку транспортних послуг. Не враховується вплив державного регулювання на процеси самоорганізації ринку транспортних послуг для корегування його розвитку.

Основними показниками якості транспортного обслуговування вантажовласників враховані наступні:

- рівень швидкості чи терміну доставки вантажів у порівнянні з нормами;

- рівень схоронності перевезених вантажів;

- повнота задоволення попиту на транспортні послуги по обсягах заявлених перевезень;

- рівень дотримання гарантованої ритмічності,  регулярності чи погодженій рівномірності доставки вантажів  "точно в термін"  у часі доби, тижня, місяця, чи кварталу року;

- рівень комплексності транспортного обслуговування вантажовласників у відповідності зі стандартами чи договорами від моменту заявки і навантаження до моменту вивантаження і здачі вантажу одержувачу по системі "від дверей до дверей";

- рівень транспортної доступності чи забезпеченості користувачів транспортних послуг;

- рівень безпеки перевезень.

В умовах докорінного реформування економіки України необхідна виважена державна транспортна політика,  яка враховувала б особливості галузі та її роль у процесах економічних і соціальних перетворень.  Для створення ефективної системи правового регулювання ринку транспортних послуг потрібно почати з формулювання та закріплення основних положень

національної транспортної політики. Необхідно удосконалювати законодавчу базу та змінювати її відповідно до економічного розвитку країни, цим самим забезпечуючи правове регулювання відносин на транспорті. 

Визначальним елементом транспортного ринку є клієнт  (відправник –  отримувач вантажів), який диктує транспортному підприємству умови транспортного обслуговування.  Найголовніші критерії, які визначають поведінку споживача послуг перевезення вантажів: швидкість та технології

доставки вантажів,  якість та мобільність перевезень,  цінова політика, номенклатура послуг,  що надаються підприємством, географія обслуговування, наявність спеціалізованого рухомого складу. 

Дослідження попиту на транспортні послуги свідчить про те,  що однією з головних вимог клієнтів до роботи транспорту є своєчасність відправки та доставки вантажів. 

Характеризуючи конкурентну ситуацію на транспортному ринку, варто сказати, що в умовах ринкової економіки конкуренція набуває якісно нових рис,  оскільки тепер усі види транспорту розвиваються за рахунок власних джерел фінансування. За таких умов ринку кожне підприємство, що надає транспортні послуги,  повинне вміти оцінювати рівень своєї конкурентоздатності і своєчасно вживати заходи щодо запобігання збитковості та банкрутству.  Конкуренція на ринку транспортних послуг у зв'язку з виникненням безлічі дрібних приватних компаній та активним освоєнням східного напряму перевезень іноземцями у поєднанні з жорсткою податковою політикою і подорожчанням ресурсів поставили транспортні компанії перед необхідністю мобілізувати всі внутрішні резерви.  Очевидним є те,  що ефективна діяльність транспортних компаній вже неможлива без широкого використання інформаційних технологій і персональних комп'ютерів.

Таким чином з погляду світового досвіду і тенденцій розвитку глобального ринку транспортних послуг, Україна нині на етапі формування і консолідації галузі,  істотно поступаючись країнам Західної Європи як за якістю, так і за комплексністю послуг, які надаються національними транспортними компаніями. 

Транспортний комплекс України в наш час в умовах різкого зростання частки міжнародних перевезень в загальному обсязі перевезень потребує серйозної реструктуризації та оновлення основних фондів, удосконалення технології перевезень і підвищення якості транспортно-експедиційних

послуг відповідно до вимог ринкової економіки,  європейських та світових стандартів якості у цій галузі.

Для усунення головної причини критичного стану транспортної системи України та її подальшого розвитку на інноваційній основі необхідно сформувати державну політику, орієнтовану на забезпечення транспортного сектору інвестиційними ресурсами з метою його комплексного розвитку.