Экономические науки/7. Учет и аудит

Студентка 5 курсу Слюсар І. О.

Науковий керівник к.е.н., доцент Тесленко Т.І.

Національний університет державної податкової служби України

 Вплив аутсорсингу на витрати підприємства

 

Успіху в конкурентному ринковому середовищі досягають лише ті підприємницькі структури, які спроможні мінімізувати свої витрати, забезпечуючи при цьому високу якість товарів і послуг. Особливої актуальності набуває сьогодні проблема підвищення ефективності діяльності підприємств, коли світова економіка не є стабільною, і підприємства, щоб не стати банкрутами, змушені істотно знижувати свої витрати. 

Одним із сучасних інструментів управління, який дає підприємству можливість посилити свої конкурентні переваги на ринку на основі підвищення ефективності бізнес-процесів та якості продуктів і послуг, є аутсортинг.

Аутсортинг (від англ. outsourcing) – це передавання частини функцій з обслуговування діяльності підприємства стороннім підрядникам чи постачальникам за умови гарантування ними відповідного рівня якості та ефективності їх виконання на основі трансформації чи оновлення бізнес-процесів і технологій та з можливістю тимчасового переходу частини персоналу підприємства до постачальника (аутсорсера) [1].

Проблеми сутності, завдань та ефективності аутсорсингу досліджували ряд вітчизняних та іноземних економістів, зокрема Ж. Л. Бравар, Р. Морган, Д. Дойл, Н. Чухрай, В. Лученко, А. Коптєлов, Т. Крилов та інші.

Питання впливу аутсорсингу на витрати підприємства, можливості та перспективи застосування аутсортингу з метою підвищення результатів діяльності підприємств в Україні потребуює  подальшого дослідження.

Метою аутсортингу є поліпшення результатів діяльності підприємств, зниження витрат і ризиків, підвищення конкурентоспроможності продукції через залучення зовнішніх контрагентів, які спеціалізуються на виконанні певних, як правило не профільних для підприємства, виробничо-господарських функцій [3].

Особливістю аутсортингу, яка вирізняє його з поміж інших форм надання послуг і абонентського обслуговування, є наявність бізнес-процесів, виконання яких передбачаються на  сторонні організації – аутсорсери.

Основними мотивами, що спонукають підприємства до прийняття рішення щодо використання аутсорсингу, є потреба в поліпшенні обслуговування клієнтів, зниженні витрат, підвищення гнучкості діяльності, зосередженні на основних її видах, уникненні додаткових інвестицій, зниження певних ризиків тощо. Застосовуючи аутсортинг, підприємство може суттєво  знизити витрати, зокрема, завдяки [2]:

 спрощенню процесу виробничо-господарської діяльності, зменшенню кількості функцій, які потребують одночасного виконання, зосереджуючи увагу на основних видах діяльності;

 заміни частини постійних витрат змінними;

 можливості отримувати послуги в той момент, коли у підприємства виникає така потреба;

 можливість залучення за контрактом висококваліфікованих фахівців для розв’язання певних проблем;

 скорочення витрат на науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи за непріоритетними напрями діяльності підприємства;

 зниженню витрат на контроль якості переданих на аутсорсинг бізнес-процесів шляхом договірного визначення  відповідальності аутсорсера за якість своїх послуг.

Аутсорсинг є новим і достатньо потужним інструментом управління підприємством, але, як зазначають західні фахівці, без належної підтримки він може негативно впливати на діяльність підприємства [2]. Тому для забезпечення ефективності його застосування необхідно провести глибоку аналітичну та організаційну роботу, об’єктивно оцінити не тільки очікувані поточні результати, але й довгострокові наслідки передавання виконання окремих функцій стороннім спеціалізованим виконавцям. Дотримання наведених вимог до прийняття рішення щодо аутсорсингу  бізнес-процесів і функцій сприятиме зниженню рівня ризику невиконання запланованих завдань та отримання негативних результатів.

 Отже, вітчизняні підприємства за умілого використання аутсорсингу здатні вдосконалити технологію і організацію виробничо-господарської діяльності, поліпшити якість продукції і знизити її собівартість, а отже, зміцнити свої позиції на внутрішньому та зовнішньому ринках.

 

Література:

1.                      Бравар Жан-Луї Ефективний аутсорсинг: розуміння, планування та використання успішних аутсорсингових відносин / Бравар Жан-Луї, Морган Роберт : [пер. з анг.]. – Дніпропетровськ. : Баланс Бізнес Букс, 2007. – 288 с.

2.                      Дойл Д. П. Управление затратами: стратегическое руководство /  Дэвид П. Дойл : [пер. с англ.]. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – С. 7.

3.                      Лученко Валентин Виробничий аутсорсинг / Валентин Лученко / [Електронний ресурс] / Мистецтво та Культура – Режим доступу:                           http:// www.luchenko.com

4.                      Партин Г. О. Управління витратами підприємства: концептуальні засади, методи та інструментарій / Г. О. Партин : Монографія. – К.: УБС НБУ, 2008. – 219с.

5.                      Чухрай Н. І. Аутсорсинг в логістиці: європейський та український досвід / Н. І. Чухрай / Транспорт и логистика. – 2007. – № 5 (19). – С. 32–35.