Економічні науки/7.Облік і аудит

 

Поляруш М.М., Кондратюк К.В.

Науковий  керівник Бровко О.Т.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,Україна

Порівняльна характеристика  особливостей бухгалтерського обліку в Україні та Польщі

 

Постановка проблеми. Україна знаходиться на етапі реформування системи бухгалтерського обліку згідно з міжнародними стандартами. Реформування системи бухгалтерського обліку відбувається шляхом адаптації міжнародних стандартів до економіко-правового середовища і ринкових відносин в Україні. Це дасть змогу привести національну систему бухгалтерського обліку у відповідність з вимогами ринкової економіки і міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

Актуальність проблеми. Дослідження особливостей бухгалтерського обліку в Україні, а також їх порівняння з особливостями бухгалтерського обліку в інших європейських країнах стає дедалі більш актуальним в економічній думці. Це спричинено тим, що Україна на сучасному етапі функціонування економіки перебуває на шляху євроінтеграції. Тому доцільно проаналізувати відмінності бухгалтерського обліку в Україні від стандартів бухгалтерського обліку в європейських країнах на прикладі Польщі.

Об'єктом дослідження є системи бухгалтерського обліку та звітності України та Польщі.

Метою дослідження є порівняння особливостей бухгалтерського обліку в Україні та Польщі.

Основними завданнями є узагальнення відомостей про системи бухгалтерського обліку в Україні та Польщі; порівняння особливостей бухгалтерського обліку в даних країнах.

Дослідженню проблем бухгалтерського обліку в сучасній економічній теорії приділяється досить багато уваги, в тому числі особливостям бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах. Даними питаннями займаються такі вчені: Х.Андерсен, Н.Гура, Ф.Бутинець, В.Швець, Н.Сушко, С.Свірко, К.Друрі, С.Зубілевич, В.Пархоменко, Л.Нападовська.

Регулювання бухгалтерського обліку. Основний нормативний документ, який регулює бухгалтерський облік в Польщі, залишився Комерційний Кодекс 1934 року, не дивлячись на те, що деякі його положення були змінені або скасовані.

Іншим правовим джерелом є "Закон про бухгалтерський облік" 1995 року, який передбачає послідовну реформу звітності і аудиту.

Даний Закон відповідає положенням 4-ї та 7-ї Директив ЄС. Закон складається з декількох частин і висвітлює наступні питання: сутність бухгалтерського обліку, порядок інвентаризації, оцінка активів і пасивів, визначення фінансових результатів, складання звіту підприємства, особливості звітності корпоративних структур, аудит звітності і умови її опублікування, організація архівів бухгалтерських документів, кримінальна відповідальність за порушення законодавства тощо.

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 p. зі змінами  N 4224-VI  від 22.12.2011.

Цей Закон  визначає правові засади регулювання,  організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Порядок ведення Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). В Польщі використовують безпосередньо національні стандарти, але в деяких випадках враховується місцеві вимоги або обставини. В Польщі МСФЗ були перекладені національною мовою.

В Україні застосовуються міжнародні стандарти, якщо вони не  суперечать цьому Закону та  офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України.

План рахунків. На практиці в Польщі розповсюдженим є використання Промислової номенклатури рахунків (табл. 1).

Не дивлячись на те, що в країні розроблено єдиний план рахунків, закон про бухгалтерський облік надає кожній організації право мати власний план рахунків. При цьому організації можуть застосовувати і типові плани рахунків, які розробляються Комісією з цінних паперів для компаній, включених до біржового списку, та Міністерством фінансів для інших організацій.

Таблиця 1

Порівняльна характеристика плану рахунків в Україні та Польщі


Побудова плану рахунків у Польщі має наступний вигляд:

План рахунків в Україні виглядає наступним чином:

0 - довгострокове майно;

1 – необоротні активи;

1 - грошові кошти та банківські рахунки;

2 – запаси;

2 - розрахунки та претензії;

3 - кошти, розрахунки та інші активи;

3 - матеріали та товари;

4 – власний капітал та забезпечення зобов’язань;

4 - витрати за видами та їх відображення;

5 – довгострокові зобов’язання;

5 - витрати відповідно до типів діяльності та їх відображення;

6 – поточні зобов’язання;

6 - продукти та їх відображення;

7 – доходи і результати діяльності;

7 - доходи та витрати повязані з їх результатами;

8 – витрати за елементами;

8 - капітал (фонд), спеціальні фонди, резервні фонди та фінансовий результат.

9 – витрати діяльності;

 

0 – позабалансові рахунки.


 

В Україні план рахунків, затверджений Міністерством фінансів України, застосовується підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами  (крім банків і бюджетних установ) незалежно від  форм  власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб.

Нові синтетичні рахунки можуть уводитися до Плану рахунків Міністерством фінансів України за відповідними клопотаннями щодо бухгалтерського обліку специфічних операцій.

Субрахунки до синтетичних рахунків уводяться підприємствами самостійно виходячи  з  потреб управління,  контролю,  аналізу та звітності.

Складові власного капіталу. В Польщі капітал включає в себе: статутний капітал, неоплачений капітал, додатковий капітал, резерви на переоцінку активів, інший резервний капітал, нерозподілений прибуток, чистий прибуток або збиток фінансового року.

В Україні до складу власного капіталу входять :статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, резервний капітал, прибутки і збитки нерозподілені, вилучений капітал, неоплачений капітал.

Оцінка основних засобів в Польщі обліковується за ціною придбання, або за фактичними витратами на придбання і приведення до готовності. Не використовується поняття можливої ціни реалізації.

В Україні основні засоби  можуть обліковуватись за первісною, переоціненою первісною , залишковою, справедливою та ліквідаційною вартостями.

Переоцінка основних засобів в Польщі здійснюється з метою запобігання інфляції. При цьому різниці, що виникають, списуються за рахунок резерву по переоцінці активів.

В Україні підприємство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. У разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт. Переоцінка основних засобів тієї групи, об'єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі має проводитися з такою

регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості.

Амортизація основних засобів в Польщі нараховується за певною схемою, і як в колишньому українському обліку, з використанням терміну та коефіцієнтів для конкретних груп основних засобів.

В Україні нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

Амортизація основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) нараховується із застосуванням таких методів: прямолінійного, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості,  кумулятивного, виробничого. Метод амортизації обирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання. Нарахування амортизації проводиться щомісячно.

Облік запасів. В Польщі запаси оцінюються за цінами їх придбання у випадку ж неможливого виявлення ціни запасів або при їх безоплатній передачі вони оцінюються за цінами на аналогічні або подібні товарно-матеріальні цінності.

В Україні запаси відображаються по первісній вартості, яка залежить від способу надходження запасів на підприємство.

Отже, порівнюючи особливості бухгалтерського обліку в Україні та Польщі можна зробити висновок, що Україна перебуває на шляху переходу до МСПЗ і МСБО, що полягає у адаптації і уніфікації національних норм бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів і поширюється не тільки на загальні особливості , а й на окремі об’єкти обліку.

Список використаної літератури:

1. Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів:Постанова Кабінету Міністрів України №1706 від 28 жовт. 1998 р.

2. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні : Закон України №996-ХІV  від 16 липня 1999 р. зі змінами  N 4224-VI  від 22.12.2011.

3. Про план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,  зобов'язань і господарських операцій  підприємств і організацій : Наказ Міністерства фінансів України 30.11.99  N 291 зі змінами від 28 грудня 2011 р. за N 1557/20295.

4. Бутинець Ф. Ф., Горецька П. П. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". - Житомир: ПП "Рута", 2003. - 544 с.

5. Губачова О.М., Мельник С.І. Облік у зарубіжних країнах: підручник.-К.:Центр учбової літератури,2008.-432 с.

6. Єфіменко В. І., Лук'яненко Л. І. Облік у зарубіжних країнах: Навч.-метод. посіб. - К.: КНЕУ, 2005