Економічні науки/7. Облік і аудит

 

К.е.н. Романчук А.Л.

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

«Товарні ресурси» і «товарні запаси»: зміст та правомірність вживання термінів

 

Вирішальною умовою ефективного функціонування торговельного підприємствах в сучасних конкурентних умовах ринку є дієва система управління всіма ресурсами, серед яких центральне місце займають товари. Проте різне смислове наповнення понять «товарні ресурси» і «товарні запаси» призводить до неправильного й необґрунтованого використання їх під час вибору стратегії і тактики управління підприємство. Така ситуація негативно впливає на результати діяльності господарюючих суб’єктів, оскільки розроблені плани та прогнози основних показників є неточними та невиправданими. Для вирішення цієї проблеми розглянемо сутність та склад двох, на перший погляд схожих, термінів – «товарні ресурси» і «товарні запаси».

Товарні ресурси є складовою частиною матеріальних ресурсів, які в свою чергу на думку С.П. Дунда [2] та С.В. Марцина [3], є оборотними засобами виробництва, що використовуються у виробничому процесі та формують його матеріально-речову базу. Розглянемо місце товарних запасів в межах матеріальних ресурсів та запасів (рис.1.).

Отже, матеріальні запаси – це частина матеріального потенціалу економіки. Фактично вони є частиною матеріальних ресурсів, які в конкретний момент «виключені» з процесу виробництва через виконання ними ролі «буфера» між  виробництвом і споживанням, або товарами на тій чи іншій стадії просування товару.

Н.С. Третяк з одного боку подає товарні запаси як окрему складову матеріальних ресурсів і поділяє їх на товарні запаси та іншу складову, яку він точно не називає, з іншого – подає товарні запаси як складову безпосередньо матеріальних запасів, обминаючи товарні ресурси [6].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис.1. Класифікація та складові матеріальних ресурсів

Необхідність запасів у загальному вигляді (матеріальних ресурсах) може бути обґрунтована розбіжністю у часі і просторі процесів виробництва і споживання продукції. На перетині переходів матеріального потоку з однієї логістичної системи до іншої створюються товарні запаси. Згідно із рис.1. можна побачити, що товарні запаси одночасно можуть бути включені як до складу матеріальних запасів так і товарних ресурсів.

Таку ситуацію можна пояснити різним призначення або способом отримання товарних запасів. Так, у складі матеріальних запасів товари є результатом виробничої діяльності та призначені або для власного споживання або для продажу торговельним підприємствам. А товарні запаси, як складова товарних ресурсів, - це отримані цінності для подальшого продажу споживачам.

Товарні ресурси виступають матеріальною основою розвитку торговельних підприємств. Сутність товарних ресурсів найкраще розкривається за допомогою розгляду процесу товароруху (рис.2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис.1.2. Складові товарного обігу

Група авторів товарними ресурсами називають масу промислової та сільськогосподарської продукції, яка надходить у торговельні підприємства протягом року, кварталу, місяця від виробника або з інших джерел (імпорт, резерви) для задоволення різних потреб населення та господарств [3]. З такого визначення  видно, що проводиться ототожнення категорій товарних ресурсів і товарної продукції.

О.Ю. Маслянніков, аналізуючи ефективність використання товарних ресурсів, представляє товарні ресурси, як товарні запаси та чинники, що впливають на зміну обсягів товарних запасів [4]. Таке припущення не розмежовує двох понять «товарні ресурси» та «товарні запаси», а навпаки ототожнює їх.

Як вважає М.С. Абрютіна, товарні ресурси складаються з товарних запасів в усіх підрозділах та ланках сфери виробництва та обігу; імпорту; виробництва (відвантаження) товарів вітчизняними виробниками [1].

В.С. Марцин називає товарними ресурсами «… масу промислової та сільськогосподарської продукції, яка надходить у торговельні підприємства протягом року, кварталу, місяця…»[3].

Отже, підвиваючи підсумки досліджень, слід відмітити нетотожність двох понять: «товарні запаси» і «товарні ресурси». Так, товарними запасами доцільно вважати частину товарних ресурсів, обсяг яких визначений на певний момент часу (на початок та кінець періоду). У період між двома визначеними моментами торговельне підприємство оперує товарними ресурсами, які загалом складаються із ресурсів на початок періоду (товарних запасів) і надходжень за цей період (промислове виробництво, сільськогосподарське виробництво, імпорт, інш.).

Тобто товарні запаси – це більше статистична величина, а товарні запаси – динамічна.

Литература:

1.     Абрютина М.С. Экономический анализ торговой деятельности : учебн.пособ. / М.С. Абрютина. – М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2000. – 512с.

2.     Дунда С.П. Сутність матеріальних ресурсів та їх класифікація / С.П. Дунда. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.edu.ua

3.     Марцин В.С. Економіка торгівлі : підручник / В.С. Марцин. – К.: Вид-во «Знання», 2008. – 603 с.

4.     Маслянніков О.Ю. Ефективність формування та використання товарних ресурсів / О.Ю. Маслянніков, О.І. Федишин // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2008. – Вип.18/. – С.200-202.

5.     Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник. – У 2-ох т. – Т. 1 / за ред. С.В. Мочерного / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, С.І. Юрій. – Львів : Вид-во «Світ», 2005. – 616с.

6.     Третьяк С.Н. Коммерческая деятельность. – Ч. 1: Основы теории и организации. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.aup.ru