Економічні науки/7. Облік та аудит

Окуленко О.Ю. – магістрант

Науковий керівник –Подолянчук О.А.

Вінницький національний аграрний університет, Україна

ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Сучасна економічна ситуація країни та діяльність великих підприємств передбачає здійснення комплексу заходів щодо удосконалення їхньої діяльності для підтримки конкурентоспроможності на ринку та підвищення прибутковості. Одним із способів покращення становища підприємства та підтримки його в конкурентоспроможному стані є здійснення внутрішнього аудиту, основним завданням якого є виявлення відхилень в діяльності підприємства та розробка рекомендацій щодо їх усунення. В результаті виконання даного завдання внутрішнього аудиту визначається ефективність його функціонування, яка залежить від рівня його організації та здійснення на підприємстві.

     В економічній літературі питання організації внутрішнього аудиту розкрито недостатньо, оскільки більшість вчених розглядають або організацію зовнішнього аудиту, або питання організації внутрішнього аудиту на підприємстві з огляду на теоретичний аспект.

   Проблемам організації внутрішньго аудиту присвячено багато наукових робіт, адже він ще не досить поширений на українських підприємствах, а отже, необхідно надати певні рекомендації щодо організації даної діяльності на підприємстві. Такі вченні як Н.А. Бортник, А.Н. Бортник, Ф.Ф. Бутинець , Є.І. Волошина , М.Д. Корінько, П.Н. Майданевич, , П.Н. Майданевич, В.С. Рудницький, А.М. Сонін, А.Н. Сушкевич досліджували питання організації внутрішнього аудиту на підприємстві.

    Внутрішнійаудит – це реально організована система, в межах якої працюють працівники відповідної спеціалізації. Ще однією характерною рисою внутрішнього аудиту є наступний контроль за діяльністю підприємства шляхом проведення аудиту фінансової звітності.

     Здійснення внутрішнього аудиту на підприємстві – це основна ділянка функціонування системи внутрішнього контролю. Дана система полягає в перевірці діяльності певного структурного підрозділу та винайденні шляхів її удосконалення.

       Внутрішній аудит є орієнтований на інтереси власників, тобто на забезпечення власників достовірною інформацією щодо фінансово-майнового стану підприємства. Окрім того, якщо здійснення внутрішнього аудиту регламентоване внутрішніми документами (положення про службу внутрішнього аудиту, посадова інструкція внутрішнього аудитора тощо), здійснення внутрішнього контролю є частиною посадових обов’язків керівників структурних підрозділів.

    Якісне здійснення внутрішнього аудиту залежить передусім від вдалої організації його процесу, який слід покласти на керівника підприємства та системи внутрішнього контролю, при взаємодії яких можливо створити необхідне внутрішнє нормативне забезпечення та порядок організації внутрішнього аудиту, необхідних для здійснення внутрішнього аудиту, який би внаслідок своєї діяльності приносив би максимальну користь підприємству.

     Організація процесу внутрішнього аудиту зумовлена необхідністю надання користувачам результатів діяльності системи внутрішнього контролю  достовірної інформації про діяльність підприємства та розробки пропозицій щодо удосконалення діяльності підприємства.

    До здійснення економічної діяльності прямо чи опосередковано залучені різні суб’єкти, включаючи також державу в особі органів соціального страхування, податкових органів тощо. Активна позиція держави в економічній діяльності підприємств пов’язана з тими аспектами господарювання, від яких залежить не лише ефективність та прибутковість їх діяльності, а й в цілому добробут суспільства. На сьогодні дуже актуальним є створення гармонізованої законодавчої бази, головним завданням якої є регулювання всіх процесів, які відбуваються в державі.

    Так як економіка України виходить на якісно новий рівень, причиною чого є розширення підприємств та запровадження на них внутрішнього аудиту, з’являється необхідність у регулюванні внутрішнього аудиту та розробці власної нормативно-правової бази з питань регулювання внутрішнього аудиту, яка буде включати національні особливості ведення бізнесу та нормативно-правової бази.

    На сьогодні здійснення внутрішнього аудиту в Україні не носить обов’язкового характеру, проте на вітчизняних підприємствах, де він все-таки проводиться, внутрішній аудит не має ніякої юридичної сили.

   Рішення про впровадження внутрішнього аудиту приймається лише його

власниками, спираючись тільки на власні інтереси.

   Слід зазначити, що внутрішній аудит з’явився під впливом негативного досвіду аудиторської практики в Західних країнах, а його розвиток спричинений затвердженням нормативних актів.

 

Література

 

   1. Аудит / под ред. к.э.н., доц. П.Н. Майданевича, к.э.н., асс. Е.И. Волошиной – Симферополь: ЧП “Предприятие Фенікс”, 2012– 700 с.

   2. Пантелєєв В.П. Аудит.: [навч. посібник] / В.П. Пантелєєв. – К.: Видавничий дім “Професіонал”, 2011. – 400 с.

    3. Сонин А.М. Внутренний аудит: Современный подход. / А.М. Сонин –

М.: Финансы и статистика, 2011. – 64 с.