Студ. Шевченко В.О., магістр

Наук. керівник: ас. Черникова Є.Г.

Донецький технічний національний університет, Україна

Відображення податкових різниць на основі М(С)БО

Сучасна податкова система України є недосконалою та зберігає низку суттєвих недоліків, що ускладнюють облік. Відповідно до діючого законодавства бухгалтерський облік є джерелом для складання податкової звітності. Але існують розбіжності між нормами податкового законодавства і нормами ведення обліку відповідно доходів, витрат та визначення облікового прибутку, в результаті чого виникають податкові різниці.

З впровадженням податкового кодексу України частину тимчасових різниць було ліквідовано. Набуває актуальності питання обліку податкових різниць які існують на сьогоднішній день. Як відомо з 2013 року відповідно до підрозділу 4 розд. XX ПКУ відображення податкових різниць в обліку буде обовязковим правилом, а для публічних акціонерних товариств, фінансових установ дане положення всупило в дію 1 січня 2012 р.

В вирішенні даного питання можна звернутись до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Дослідженням даної пробеми займались Ловінська Л.Г., Голов С.Ф., Пархоменко В.М., Т.І. Єфименко, Ф.О. Ярошенко та інші.

Метою дослідження є вивчення методики відображеня в обліку податкових різниць на основі міждународних стандартів.

Податкова різниця – різниця, яка виникає між оцінкою і критеріями визнання доходів, витрат, активів, зобов’язань за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та доходами і витратами, визначеними податковим законодавством. [3]

Порядок формування в обліку поточних та майбутніх податкових результатів відображено в М(С)БО 12 «Податок на прибуток».

Відповідно до М(С)БО 12 «Податки на прибуток» активи і зобов'язання з податків повинні бути показані в бухгалтерському балансі окремо від інших активів і пасивів. Активи і зобов'язання по відкладеному податку представляються в бухгалтерському балансі як довгострокові активи і зобов'язання.
Витрати (доходи від відшкодування податку) з податку на прибуток повинні представлятися безпосередньо у звіті про прибутки та збитки.

За М(С)БО 12 «Податок на прибуток» регламентовано порядок визначення відстрочених податкових зобовязань та відстрочених податкових активів через ідентифікацію в обліку тимчасових різниць. Податкові витрати підприємства розраховуються як сума поточних податкових витрат та відстрочених податкових витрат. Розрахунок суми відстрочених податків здійснюють за кожною статтею балансу як добуток тимчасової різниці та відповідної ставки оподаткування, диференційовані залежно від різних рівнів податкового прибутку (податкового збитку) у періодах, де очікується анулювання тимчасових різниць. Аналіз застосування облікових стандартів різних країн дозволяє виділити різниці, за якими податкові зобов’язання не визначаються. А саме – різниці, що виникають в результаті обліку гудвілу; первісного визнання активу або зобов’язання.[2]

Підприємства, результатом діяльності яких є збиток можуть перенести відємне значення на декілька періодів назад або вперед.

Дослідження літературних джерел дозволили виділити три способи регулювання розбіжностей між сумою витрат на сплату податку, що враховується для визначення фінансового результату, і сумою фактичного податку.


 

Таблиця 1. Вплив методу визначення витрат на сплату податків на розрахунок фінансового результату  [2]

Метод «наскрізного потоку»

До витрат  включається сума фактично сплаченого податку без урахування тимчасових різниць.

Бельгія, Греція, Італія, Португалія, Німеччина, Франція, Швеція

Метод «повної відстрочки»

До витрат включається сума податку, що припадає на витрати звітного періоду.

Данія (деякі підприємства), Іспанія, Люксембург,  Нідерланди, США.

Метод «часткової відстрочки»

До витрат включається сума податку з урахуванням  рівномірності (нерівномірності) надходження доходів по звітних періодах.

Великобританія, Данія (деякі компанії), Ірландія.

 

Таким чином організацію обліку податкових різниць необхідно будувати, керуючись міжнародними стандартами фінансової звітності.

Перелік посилань

1. Дегтяр А.О. Гармонізація вітчизняного податкового законодавства до міжнародних стандартів як чинник прискорення євро інтеграційних процесів в Україні.

2. Дрозд Ш., Зарубіжний досвід бухгалтерського обліку податкових різниць, 2011 р.

3. Положення бухгалтерського обліку «Податкові різниці», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25.01.2011 р. №27.