Терлецький В.П.

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, Україна

Особливості організації аналітичної роботи на сучасному підприємстві

Для сучасної економіки характерними є кризові ситуації. Дані явища безпосередньо здійснюють свій вплив на діяльність сучасних підприємств. Рівень цього впливу залежить від стійкості підприємства, іншими словами від рівня його розвитку. Проте для запобігання таких ситуацій на підприємствах проводиться аналітична робота. Суть останньої полягає у плануванні та аналізі діяльності підприємства.

Організація аналітичної роботи залежить від складності управління підприємством, а також від особливостей і специфіки його роботи. В основному можна виділити дві форми проведення:

-         централізована;

-         децентралізована.

Для централізованої форми характерним є те, що аналітична робота виконується структурним підрозділом, який створено на підприємстві з метою планування, аналізу та систематизації відповідної інформації.

Децентралізована форма суттєво відрізняється від централізованої оскільки аналітичну роботу виконує не один структурний підрозділ, а всі існуючі на підприємстві в межах своєї компетенції. До таких підрозділів можна віднести: фінансовий, маркетинговий, плановий, комерційний.

Підприємство самостійно обирає ту форму організації аналітичної роботи, яка найбільш раціональна для нього. При цьому слід врахувати ряд зовнішніх та внутрішніх факторів. Вважаємо, що до основних внутрішніх факторів можна віднести: облікову політику підприємства, розмір підприємства, вид діяльності та обсяги виробництва, характер функціональних зв’язків та автоматизацію управління, структуру управління підприємством, рівень конкурентоспроможності підприємства.

Організація аналітичної роботи є складним процесом, який потрібно спланувати. Розрізняють загальний план аналітичної роботи на підприємстві та план (програму) конкретних аналітичних робіт. У плані зазначаються розділи господарської діяльності та об’єкти, що мають вивчатися, періодичність і терміни проведення робіт, відповідальні технічні виконавці, технічні засоби та джерела інформації, потрібні для здійснення аналізу [1].

На сучасних підприємствах прослідковується чіткий взаємозв’язок між елементами аналітичного процесу на підприємстві і його діяльністю. Ця залежність досить проста (рис.1), і складається з трьох елементів:

-         планування;

-         виробництво;

-                                                    аналіз.

 

 

 

 

 


Рис. 1 Взаємозв'язок елементів аналітичної роботи на підприємстві

На даному рисунку відображено взаємозв’язок елементів аналітичної роботи. Цей взаємозв’язок є безперервним і його специфікою є те, що на основі проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності здійснюється планування наступного операційного циклу виробничої діяльності.

На етапі планування підприємство використовуючи дані отримані за минулі роки формує стратегію подальших своїх дій, іншими словами виробничу програму. В даній програмі сплановане раціональне використання матеріальних, трудових та грошових ресурсів, обсяги виробництва та інші фінансово-господарські показники які суттєво впливають на функціонування підприємства.

На етапі виробництва підприємство безпосередньо виконує сплановану виробничу програму.

Етап аналізу чи не найважливіший у аналітичні роботі. На даному етапі невід'ємним є здійснення зведеного підрахунку резервів виробництва, систематизація, узагальнення (синтез) і підсумкова оцінка результатів господарської діяльності, формулюються відповідні висновки, розробляються конкретні пропозиції і рекомендації щодо покращення роботи аналізованого підприємства, здійснюється розрахунок економічної ефективності запропонованих заходів та визначення їхнього впливу на кінцеві показники господарювання, оформляються результати проведеного економічного аналізу [2].

Нами виявлено, що ще одним істотним чинником, який має велике значення під час організації аналітичного процесу становить автоматизація аналітичного процесу, оскільки це один з найпрогресивніших і найефективніших методів здійснення аналітичної роботи. Забезпечення автоматизованого процесу сприяє своєчасному одержанню необхідної аналітичної інформації для управління підприємством.

Ще однією позитивною рисою автоматизованого аналітичного процесу є те, що вихідні дані можна подавати у графічному вигляді (графіки, таблиці, діаграми). Це значно полегшує приймати рішення, оскільки можна наочно побачити стан тих чи інших показників, які характеризують діяльність підприємства.

Отже, визначено, що організація аналітичної роботи на підприємстві є складним та важливим процесом на підприємстві. Від якості його організації залежить подальше функціонування підприємства, тому в рамках цього процесу приймаються управлінські рішення щодо економічних даних, які будуть в подальшому регулювати виробничу діяльність. Іншими словами можна сказати що в процесі аналітичної роботи отримують дані, які характеризують фінансово-господарську діяльність, і від яких будуть відштовхуватись менеджери різних рівнів при прийнятті рішень і формуванні стратегій розвитку підприємства.

Від рівня організованості частково залежить одержання доходів підприємством, оскільки якщо неправильно спланувати і проаналізувати діяльність підприємства, то можливе зменшення доходу, або ж отримання збитків за рахунок перевитрат матеріальних грошових ресурсів, нестачу останніх для виробництва, надмірної кількості продукції, яка повністю не реалізується, та інших факторів, які суттєво впливають на діяльність підприємства.

В цілому організація аналітичної роботи на сучасному підприємстві зумовлює необхідність використання сучасних методів і засобів для визначення та аналізу фінансового стану підприємства, оскільки від достовірності і своєчасності даної інформації залежить економічний розвиток підприємства.

 

Література

1.       Фещенко О. Інформаційне та методичне забезпечення аналізу стану державних підприємств України /О. Фещенко// Ринок цінних паперів України. – 2009. – №1-2. С. 49 – 61.

2.       Енциклопедія економіки: [Електронний ресурс] Режим доступу: http://economic.lviv.ua/gospodarstvo/organ-zats-ya-anal-tichno-roboti-oformlennya-rezultat-v-ekonom-chnogo-anal-zu.html.