Экономические науки/7. Учет и аудит

К.е.н. Приходько Н.І., к.е.н. Семенець А.О., Огурцова К.С.

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна

Переваги застосування МСФЗ при складанні фінансової звітності

 

Процеси глобалізації економічних взаємин крім прийняття багатьох інших заходів організаційного, інформаційного й іншого порядку зажадали формування, а також дотримання деяких стандартних правил ведення фінансової звітності в різних сегментах світового ринку – товарного, фінансового, фондового й інших. У зв’язку з цим надзвичайно актуальним стає перехід суб'єктів підприємницької діяльності на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). Метою переходу підприємств на МСФЗ є підвищення ринкової прозорості бізнесу, що, у свою чергу, є передумовою підвищення якості корпоративного управління (на мікроекономічному рівні) і поліпшення інвестиційного клімату (на макроекономічному рівні).
Для складання фінансової звітності з 2012 року застосовуються МСФЗ. Публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами, а всі інші підприємства самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності [1]. 

Ведення МСФЗ паралельно зі збереженням діючих національних стандартів звітності не може повною мірою вирішити проблему захисту прав інвесторів, оскільки існування двох стандартів, які обираються на добровільній основі, створюють потенційний конфлікт інтересів менеджерів акціонерних товариств і акціонерів (інвесторів). У результаті розкриття інформації, що дозволяє акціонерам оцінювати фінансове становище товариства, його капіталу й активів остаточно ставиться в залежність від управлінського рішення.

Виникає нагальна потреба розглянути переваги застосування МСФЗ при складанні фінансової звітності з метою мотивації переходу підприємств України на міжнародні стандарти.

Узагальнюючи практичний досвід та сучасні наукові дослідження можна визначити наступні переваги застосування МСФЗ при складанні фінансової звітності:

        отримати об'єктивну інформацію про розмір і склад активів, зобов'язань і капіталу підприємства;

        завчасно оцінити вплив наступного переходу на МСФЗ на звітність підприємства;

        оцінити підприємство з погляду інвестора, якщо воно готується стати публічним або залучити великий обсяг фінансування;

        підвищити ступень мотивації й довіри до обґрунтування розміру іноземних інвестицій, що будуть залучені;

        оцінити підприємство з погляду кредиторів, наприклад, підрозділів іноземних банків, іноземних лізингодавців і постачальників;

        досягти інформаційної відкритості та прозорості фінансової звітності;

        порівняти фінансове становище з фінансовим становищем конкурентів - іноземних підприємств за порівняними параметрами;

        забезпечити інформативність фінансової звітності для прийняття управлінських рішень внутрішніми користувачами звітності;

        підприємство входить або планує ввійти в транснаціональний холдинг або міжнародну компанію;

        поліпшити внутрішні процеси, планування, бюджетування й шляхи ведення бізнесу менеджменту, враховуючи достатню пропрацьованість методологічної бази МСФЗ в області теорії і практики.

З метою ефективного застосування МСФЗ для складання фінансової звітності необхідно:

                 удосконалити законодавчу базу, що зменшить непорозуміння у використанні МСФЗ;

                 налагодити єдину інформаційно-консультаційну базу для користувачів МСФЗ;

                 підготовити спеціалістів по МСФЗ за наступними напрямами: навчання міжнародним стандартам шляхом включення до складу нормативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів зі спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової звітності»; практичні семінари щодо складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ; атестація бухгалтерів і аудиторів за МСФЗ;

                 популяризація МСФЗ (бухгалтер, як правило, в своїй діяльності обирає той варіант ведення обліку, який відповідає цілям податкового обліку, тобто норми П(с)БО, які не мають відношення до оподаткування, ним сприймаються неохоче);

                 створити реальний механізм контролю за дотриманням МСФЗ;

                 зменшити розбіжності у формах фінансової звітності з метою полегшення практичне застосування МСФЗ;

                 впроваджувати на підприємствах інформаційну систему, яка дозволить автоматично проводити конвертацію облікових даних з національної системи обліку в міжнародну.

Отже, складання фінансової звітності за МСФЗ дозволить отримати низку переваг, які допоможуть підприємствам України вийти на нові рівні розвитку та міжнародних відносин з урахуванням процесу інтеграції до ЄС.

Література:

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996 – XIV.

2. П(с)БО № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 31.12.1999 р. № 87.