Экономические науки/8.Математические методы в экономике

Карбівська Л.М.

Науковий керівник:  Гапчак Т.Г.

Вінницький національний аграрний університет

Економіко-математичне моделювання інноваційних процесів у сільському господарстві

 

Значення інноваційної діяльності для розвитку економіки важко переоцінити. Конкуренція на міжнародному та внутрішньому ринках загострюється, що потребує підвищення уваги керівників корпорацій і фірм до інноваційної діяльності, бо тільки її результати дають змогу створити продукцію, яка б задовольняла зростаючі й мінливі вимоги ринку та забезпечувала високий рівень прибутків корпораціям. Інноваційна діяльність є важливою складовою прискорення розвитку сільського господарства.  Важливими стратегічними напрямками розвитку сільського господарства і всього агропромислового комплексу є науково-дослідний прогрес та інноваційні процеси, які дозволяють вести безперервне оновлення виробництва на основі освоєння досягнень науки і техніки. Економічна  наука  в  процесі  дослідження  основних  об’єктивних  причин  розвитку  суспільства  використовує  математичний  апарат,  який оперує  значною  кількістю  математичних  методів. Сьогодні  в  економічній  науці  на  перший  план ставиться  проблема  побудови  економіко-математичної моделі  як дієвого  інструменту дослідження та  прогнозування  розвитку  економічних  процесів  і явищ.

Забезпечення сталого економічного розвитку держави можливе лише за умов якісних перетворень виробничого потенціалу на основі масштабного впровадження і розповсюдження науково-технічних досягнень, динамічного розвитку інноваційної складової економіки. Підвищити  ефективність  сільськогосподарського  виробництва  можливо  через  здійснення  підприємствами  інноваційної діяльності. При управління інноваціями потрібно знати про особливості сільськогосподарського виробництва та враховувати біологічні закони. Це може виявитися  в  тому, що  селекцією неможливо  компенсувати  внесення  добрив та погану агротехніку.

Подолання кризових явищ та вибір правильних орієнтирів економічного розвитку АПК свідчить, що  найоптимальнішим  із  можливих  напрямків  у  сільськогосподарській  сфері  є  інноваційна.  Лише таким  чином  можна  швидко  і  ефективно  трансформувати  сільськогосподарське  виробництво, стимулювати мале  і  середнє  підприємництво  та  водночас  забезпечити  вихід  на  світовий  ринок, що надзвичайно важливо для нашої держави з її величезним потенціалом аграрної країни. Інноваційний тип економічного розвитку дедалі більше стає тим фундаментом, який визначає економічну міць країни та  її перспективи на світовому ринку. Інноваційний розвиток можна охарактеризувати як процес структурного вдосконалення національної  економіки,  який  досягається  переважно  за  рахунок  практичного  використання  нових знань для зростання обсягів суспільного виробництва, підвищення якості суспільного продукту, зміцнення національної конкурентоспроможності та прискорення соціального прогресу в суспільстві.

Інноваційній діяльності с.-г. підприємств будуть сприяти заходи по оптимізації розмірів посівних площ. Досягнення  оптимальних  розмірів    це  організаційно-економічна  інновація.

Сьогодні в світі  існує велика кількість програм,  за допомогою яких могла б бути вирішена дана модель оптимізації. Основними з них є Maple, Mach Lab, Mathematics. Кращим варіантом є використання  російськомовного  пакету  програм Microsoft 2007. Наприклад, економіко-математична  модель  оптимізації  посівних  площ  можемо вирішити з використанням  вбудованого  інструмента “Пошук  рішень”  у Microsoft Excel. Загальний запис цільової функції має вид:

                                                                                 

Систему обмежень можна записати в загальному вигляді:

                                                                                                

За невідомі приймаються:

-площа та валовий збір

Критерієм оптимальності є максимум чистого доходу (виручки) від реалізації продукції. За результатами вирішення поставленої задачі складається 3 звіти.

В багатьох роботах вітчизняних та зарубіжних авторів наводяться характеристики різних підходів до організації інноваційних процесів. На основі аналізу матеріалу дослідження можна зробити висновок, що проблема ефективної організації інноваційного процесу цікавила не одне покоління і не одного вченого. Внаслідок цього модель інноваційного процесу зазнала багаторазових змін – від лінійної моделі до складної багаторівневої з використанням передових систем інформатики і обчислювальної техніки.

Використання  економетричного  моделювання  дозволяє  аналітикам  визначати  ефективність інноваційної  діяльності  підприємств,  обсяги інноваційних  витрат,  які  необхідні  для  нормального функціонування підприємств та можливого покращення інноваційної діяльності в майбутньому.

За  допомогою  отриманих моделей можна  проводити  аналіз  інноваційної  діяльності  та  робити прогноз щодо ефективності інноваційної діяльності.

Література

1. Гвоздю С.Ю. використання економетричного моделювання для оцінки інноваційної діяльності  / Гвоздю С.Ю. – Запоріжжя: Всеукраїнський науково-виробничий журнал.

2. Лижник Ю. Б. Аналіз та моделювання інвестиційних та інноваційних процесів у сільському господарстві / Лижник Ю. Б.  – Запоріжжя: Всеукраїнський науково-виробничий журнал.

3. Могильна  Л. М.  Агроінновації  як  фактор  розвитку  сільськогосподарських  підприємств / Могильна Л. М. // Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сільського господарства імені Петра Василенка : Економічні науки. Випуск 99. – Х.: ХНТУСГ, 2010. – С. 170–177.