Економічні науки / 10. Економіка підприємства

К.е.н., доцент, Галенко О.М., аспірант Булкот Г. В.

Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, Україна

Поняття аналізу фінансового стану підприємства при банкрутстві та санації

Розходження в поглядах на зміст поняття фінансовий стан  в цілому виявляється у відсутності єдності поглядів і на такі поняття як: платоспроможність, ліквідність, фінансова стійкість та ін.

Так, одні дослідники ототожнюють ліквідність і платоспроможність, інші говорять про їх розбіжність. Т.П. Карлін і А.Р. Макмін, зокрема, визначають ліквідність підприємства, як "здатність виконати поточні зобов'язання і перетворити активи в готівку". Аналогічно І.І. Криниця і О.П. Романенко визначають платоспроможність так: "Під платоспроможністю розуміється   здатність  підприємства  до  погашення  своїх  короткострокових зобов'язань".

Різниця лише в тому, що в цьому та інших визначеннях платоспроможності вказується на своєчасність розрахунків з кредиторської заборгованості.  А.Д. Шеремет, М.І. Лагун не роблять значних розходжень між платоспроможністю і ліквідністю. Навпаки, О.М. Ніколенко і О.С. Герасименко розрізняють ліквідність і платоспроможність. "Підприємство вважається платоспроможним, якщо його загальні активи більші, ніж довгострокові і короткострокові зобов'язання. Підприємство ліквідне, якщо його поточні активи більші, ніж короткострокові зобов'язання". Іноді платоспроможність ототожнюється з оцінкою структури джерел коштів, яка характеризує ступінь захищеності інтересів кредиторів, котрі мають довгострокові вкладення в компанію. Наприклад, М.І. Лагун вважає індикаторами платоспроможності співвідношення позикового і власного капіталу, частку власного (позикового) капіталу у фінансуванні активів підприємства.

Часто платоспроможність ототожнюється з фінансовою стійкістю, або платоспроможність розглядається як зовнішній прояв фінансової стійкості.

Г.В. Савицька, з одного боку, відносить платоспроможність до показників фінансової стійкості, а з іншого боку — розраховує її оцінку на базі характеристики ліквідності активів. Г.П. Петренко в такий спосіб характеризує співвідношення понять ліквідності, платоспроможності і стійкості: "Платоспроможність підприємства ширше поняття ліквідності і поряд з ним містить у собі поняття фінансової стійкості".

Ми дотримуємося тієї думки, що поняття ліквідності і платоспроможності при банкрутстві та санації підприємств різні і вважаємо, що:  ліквідність — це економічна категорія, котра характеризує потенційну можливість підприємства погасити свої зобов'язання; платоспроможність — це економічна категорія, котра характеризує можливість підприємства заздалегідь погасити свої зобов'язання.

Неоднозначність має місце і у визначенні інших характеристик фінансового стану, таких як структура капіталу, майновий стан, фінансова незалежність, фінансова стійкість, фінансова стабільність і т.д.

Ряд авторів вважають, що поняття "фінансова стійкість" збігається з поняттям    "фінансова    незалежність". Інші автори дотримуються думки, що фінансову стійкість підприємства характеризують два критерії: фінансова незалежність; платоспроможність. Ми підтримуємо другий підхід до визначення поняття "фінансова стійкість" щодо збанкрутілих підприємств. Це пов'язано з тим, що на практиці часто зустрічається ситуація, коли підприємство, володіючи високим ступенем фінансової незалежності, не може вчасно погашати свої зобов'язання, оскільки має низький рівень платоспроможності. У даному випадку не можна зробити висновок про фінансову стійкість компанії, тому що порушення термінів оплати веде до погіршення фінансового стану підприємства у зв'язку з нагромадженням штрафів і пенею, а також веде до підриву ділової репутації компанії та банкрутству.

Таким чином, можна сказати, що платоспроможність відображає рівень поточної фінансової стійкості (короткострокової), а фінансова незалежність — рівень майбутньої фінансової стійкості (довгострокової).

Слід зазначити також, що на рівні фінансового стану в цілому і на поточній фінансовій стійкості зокрема негативно позначається тимчасовий дефіцит коштів. Він може виникати під впливом високої нерівномірності окремих видів грошових потоків. Тому в процесі аналізу фінансового стану при санації підприємства необхідно оцінювати достатність рівня ліквідності грошових потоків у кожен момент часу протягом усього розглянутого періоду.

Для досягнення певної однозначності оцінки фінансового стану підприємства ми пропонуємо використовувати як підставу зміст поняття «фінансовий стан». Відповідно до цього можна виділити три напрямки аналізу фінансового стану при банкрутстві та санації: розміщення і власність фінансових коштів; достатність фінансових коштів у кожен момент часу; використання фінансових коштів. Коефіцієнти рентабельності, будучи показниками ефективності, в економічній літературі розділяють на показники витратного типу і показники ресурсного типу. Ми вважаємо, що поняття фінансового стану безпосередньо включає тільки показники ресурсного типу.

Таким чином, узагальнюючи все вищевикладене, можна зробити висновок, що аналіз фінансового стану при банкрутстві та санації банкрутства складає важливу частину інформаційного забезпечення для прийняття управлінських рішень керівництвом підприємств. В одержанні докладної інформації про фінансову ситуацію в компанії, її діяльності зацікавлені практично всі суб'єкти ринкових відносин: власники, акціонери, інвестори, аудитори, банки й інші кредитори, біржі, постачальники і покупці, ліквідаційна комісія, тощо.

Література

1.       Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 30.06.99р. №784-XIV.

2.       The New Corporate Finance. Where Theory Meets Practice / Edited by D.H.Chew, Jr.McGraw – Hill, Inc., 2004.