Пономаренко Л. Е., Сарбаш Л. Д.

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

 

Демографічний чинник є одним з визначальних для забезпечення стабільного й безпечного розвитку держави, а проблеми оптимального демографічного розвитку слід розглядати як першочергові інтереси держави, як фактор і водночас як результат її функціонування.

На жаль, нинішня соціально-економічна криза ускладнила демографічні процеси, призвела до помилок і проблем, які болюче позначаються на головному суб'єкті нинішніх перетворень - населенні.

Проведений аналіз сучасної демографічної ситуації, а також її динаміки протягом останніх років свідчить про наявність в Україні поряд із соціально-економічними проблемами глибокої практично некерованої демографічної кризи, негативні наслідки якої для подальшого розвитку країни важко передбачити [1].

Загрозою для перспектив розвитку нації стають обсяги й темпи депопуляції, тобто абсолютного зменшення населення внаслідок перевищення кількості померлих над кількістю народжених.

Сучасний рівень народжуваності найнижчий за весь період післявоєнної історії України.

На 1 січня 2009р. в Україні, проживало 46143,7 тис. осіб; упродовж 2008р. чисельність населення зменшилася на 229,0 тис. осіб.

Розглянемо основні показники державного комітету статистики з приводу демографічної ситуації в Україні (Таблиця 1) [2].

За даними таблиці бачимо, що зменшення населення відбувалося виключно за рахунок природного скорочення - 243,9 тис. осіб, у той час як міграційний приріст населення становив 14,9 тис. осіб.

Порівняно з 2007р. обсяг природного скорочення зменшився на 46,3 тис. осіб. Скорочення спостеріга­лось у 24 регіонах країни, крім Закарпатської, Рівненської областей і м.Києва, де зареєстровано природний приріст населення (відповідно 2137, 844 та 1898 осіб).

Природний рух населення у 2008р. характеризувався зростанням на­роджуваності та скороченням смертності. Залишається суттєвим переви­щення числа померлих над живонародженими: на 100 померлих припада­ло 68 дітей, які народилися живими.

Таблиця 1.

 

Усього, тис. осіб

2008р. у % до 2007р.

На 1000 осіб

 

2008р.

2007р.

2008р.

2007р.

Кількість народжених живими

510,6

472,7

108,0

11,0

10,2

крім того, кількість мертвонароджених

3418

3070

111,3

6,6

6,5

Кількість померлих

754,5

762,9

98,9

16,3

16,4

у т.ч. дітей віком до 1 року

5049

5188

97,3

10,4

11,0

Природне скорочення населення

243,9

290,2

84,0

5,3

6,2

Кількість шлюбів

322,0

416,4

77,3

7,0

9,0

Кількість розлучень

166,8

178,4

93,5

3,6

3,8

 

У 2008р. було зареєстровано 3418 мертвонароджених, що на 348 бі­льше порівняно з попереднім роком.

Кількість дітей, померлих у віці до 1 року, за цей період зменшилася на 139 5188 до 5049). Проте зросла кількість померлих дітей у перші 7 діб після народження - на 115 осіб (з 2210 у 2007р. до 2325 у 2008р.).

Крім того, різко зменшилася кількість шлюбів, а це ще більше погіршує демографічні перспективи держави. У 2008р. спостерігалась тенденція зменшення як кількості шлюбів (на 22,7 %), так і розлучень (на 6,5 %).

З огляду на все вище сказане, можна зробити наступні висновки стосовно демографічного стану країни. В умовах значного зниження народжуваності, зростання смертності та погіршення здоров'я необхідно докласти максимальних зусиль для збереження населення України. Це має бути основним змістом демографічних стратегій держави сьогодні.

При обмежених фінансових можливостях, а також занепаді системи соціального захисту основна увага і підтримка повинні бути спрямовані на вирішення проблем, що безпосередньо впливають на рівень захворюваності і смертності населення і, зокрема, дітей та жінок.

У зв'язку з цим необхідно реформувати систему охорони здоров'я, на якій негативно позначилися зміни соціально-економічних умов, а також збільшити асигнування на розвиток цієї сфери. Тим більше, що в умовах стрімкого старіння населення потреба в коштах на охорону здоров'я та соціальне забезпечення осіб похилого віку постійно зростає.

 

Література:

 

1. Управління трудовим потенціалом. Васильченко В. С., Гриненко А. М., Грішнова О. А., Керб Л. П. -   Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 403 с.

2. http://www.ukrstat.gov.ua/