Ст. викладач Будяк В.О., спеціаліст Слюсаренко І.С.

Криворізький національний університет, Україна

Комплексна оцінка фінансової стійкості підприємства

 

Аналіз фінансової стійкості підприємства є найважливішим етапом оцінки його діяльності і фінансово-економічного благополуччя, відображає результати його поточного, інвестиційного і фінансового розвитку, містить необхідну інформацію для інвесторів, а також характеризує здатність підприємства відповідати за своїми боргами і зобов’язаннями та нарощувати свій економічний потенціал [6, с. 167].

Актуальність дослідження пояснюється тим, що аналіз комплексу показників фінансової стійкості дає змогу визначити фактори, які впливають на неї, що дозволяє вжити певних заходів для покращення фінансового стану підприємства, зменшення його залежності від зовнішніх фінансових ресурсів і забезпечення платоспроможності в довгострокову періоді.

Питання оцінки фінансової стійкості висвітлено в роботах таких авторів як Базілінська О.Я., Буряк Л.Д., Бутинець Ф.Ф., Кіндрацька Г.І., Крамаренко Г.О., Чорна О.Є., Кононенко О., Савицька Г.В., Цал-Цалко Ю.С., Шеремет О.О. та ін. За ринкових умов господарювання змінюється підхід до визначення поняття фінансової стійкості та комплексу показників для її оцінки. Опрацювавши літературу можна визначити фінансову стійкість як якісну характеристику фінансового стану підприємства, що характеризує його здатність залишатися платоспроможним та незалежним від зовнішніх кредиторів у довгостроковому періоді, під впливом змін факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, зберігаючи при цьому оптимальне співвідношення між власним та позиковим капіталом.

Основне завдання аналізу фінансової стійкості полягає у визначенні спроможності підприємства протистояти негативній дії різних факторів (зовнішніх, внутрішніх та непередбачуваних), що впливають на його фінансовий стан. Результатом такого аналізу повинен бути висновок щодо його спроможності здійснювати господарську діяльність, отримувати прибуток в умовах економічної самостійності, а також вірогідність збереження такого стану підприємства [3, с. 267].

Вважаємо, що найбільш повно результати аналізу можна отримати розрахувавши абсолютні та відносні показники, як пропонує більшість авторів. Але з'ясовано, якщо абсолютні показники збігаються, то відносні показники кожним автором обрані по різному. Крім цього слід пам'ятати, що фінансова стійкість безпосередньо є індикатором платоспроможності підприємства, тому при її аналізі слід враховувати й групу показників ліквідності і платоспроможності.

Оскільки фінансова стійкість передбачає платоспроможність в довгостроковому періоді, то слід при її оцінці приділити увагу визначенню запасу фінансової стійкості, який дасть уявлення про обсяг реалізації, що забезпечить стабільну і беззбиткову діяльність підприємства. Тому, на нашу думку, оцінку фінансової стійкості підприємства слід проводити в динаміці  за наступними етапами:

1 етап – аналіз абсолютних показників;

2 етап – аналіз відносних показників;

3 етап – аналіз показників платоспроможності;

4 етап – визначення запасу фінансової стійкості.

У складі абсолютних показників фінансової стійкості зазвичай виділяють групу показників наявності джерел формування запасів та групу показників забезпеченості запасів джерелами їх формування. Залежно від рівня забезпеченості запасів джерелами їх формування визначають тип фінансової стійкості. Для характеристики джерел формування запасів визначають три основних показники [1, с.108]:

1. Наявність власних коштів (В) — визначається як різниця між власним капіталом та необоротними активами підприємства:

                     В = ВК – НА = Ф.1 р.380 + р.430 – р. 080,                           (1)

2. Наявність власних та довгострокових позикових коштів (ВД) — визначається збільшенням попереднього показника на суму довгострокових зобов’язань (ДЗ):

             ВД = В + ДЗ = Ф.1 р.380 + р.430 + р. 480 + р.630 – р. 080 ,        (2)

3. Наявність загальних коштів (ЗК) — визначається збільшенням попереднього показника на суму короткострокових кредитів банків (КК):

               ЗК = ВД + КК = Ф.1 р.380 + р.430 + р. 480+ р.630+ р. 500 – р. 080,  (3)

Трьом показникам наявності джерел фінансування запасів відповідають три показники забезпеченості запасів джерелами їх фінансування [1, c.109]:

1. Надлишок (+) або дефіцит (–) власних коштів (ФВ):

                                                ФВ = В – Зп,                                                 (4)

де Зп — запаси (Ф. 1 р. 100 + ... + р. 140) .

2. Надлишок (+) чи дефіцит (–) власних та довгострокових позикових коштів (ФВД):

                                              ФВД = ВД – Зп,                                              (5)

3. Надлишок (+) чи дефіцит (–) загальних коштів (ФЗК):

                                               ФЗК = ЗК – Зп,                                               (6)

Для визначення типу фінансової стійкості використовують трьохкомпонентний показник [1, c.109]:

                       S = {S1 (± ФВ), S2 (± ФВД), S3 (± ФЗК)} ,                             (7)

де функція визначається так:

Відповідно до значення функції S визначається один із чотирьох типів фінансової стійкості (табл. 1).

Другий етап оцінки фінансової стійкості передбачає розрахунок ряду відносних коефіцієнтів, який найбільш повно наведений у Цал-Цалко Ю.С. [8, с.206] (табл. 2).

На третьому етапі доцільно розрахувати відносні показники ліквідності та платоспроможності, що наведено у табл. 3. [2, с.104].

Таблиця 1

Показники за типами фінансової стійкості

Показники

Типи фінансової стійкості

абсолютна стійкість

S = {1,1,1}

нормальна  стійкість

S = {0,1,1}

передкризовий стан

S = {0,0,1}

кризовий стан

S = {0,0,0}

ФВ =  В  – Зп

ФВ ≥ 0

ФВ < 0

ФВ < 0

ФВ < 0

ФВД = ВД – Зп

ФВД ≥ 0

ФВД ≥ 0

ФВД < 0

ФВД < 0

ФЗК = ЗК – Зп

ФЗК ≥ 0

ФЗК ≥ 0

ФЗК ≥ 0

ФЗК < 0

Таблиця 2

Відносні показники оцінки фінансової стійкості підприємства

Назва показника

Формула розрахунку

Орієнтовне значення

Характеристика

1

2

3

4

1. Коефіцієнт автономії

Ф. 1(ряд. 380 : ряд. 640)

> 0,5 (збільшення)

Відношення суми власних коштів до підсумку балансу. Чим більше значення коефіцієнта, тим менша залежність від зовнішніх джерел

2. Коефіцієнт концентрації позичкового капіталу

Ф. 1(ряд.480 + ряд.620): : (ряд. 280)

< 0,5 (зменшення)

Характеризує частку залученого капіталу в загальній сумі капіталу

3. Коефіцієнт співвідношення позикового та власного капіталу

Ф. 1(ряд.480 + ряд.620): : (ряд. 380)

< 0,5 (зменшення)

Показує, скільки позичених коштів залучено на одну гривню вкладених у активи власних коштів

4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Ф. 1(ряд.260 - ряд.620): : (ряд. 380)

> 0,5 (збільшення)

Характеризує ступінь мобільності використання власних коштів

5. Коефіцієнт фінансової залежності

Ф. 1(ряд.280 : ряд. 380)

< 0,2 (зменшення)

Показник обернений до коефіцієнта автономії, показує, яка сума загальної вартості майна припадає на 1 грн. власних коштів

6. Коефіцієнт фінансової стабільності

Ф. 1(ряд.380) : (ряд. 480 + ряд 620)

> 1 (збільшення)

Характеризує співвідношення власних та позикових коштів

7. Маневреність робочого капіталу

Ф. 1(сума ряд.100-140): : (ряд. 260 – ряд. 620)

за планом

Характеризує частку запасів у загальній сумі робочого капіталу

8. Коефіцієнт залучених джерел в необоротних активах

Ф. 1(ряд.480 : ряд. 080)

< 0,1 (зменшення)

Показує частину необоротних активів, яка фінансується за рахунок довгострокових залучених коштів


Продовження табл. 2.

1

2

3

4

9. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

Ф. 1(ряд.480) : (ряд.480 + ряд. 380)

< 0,5 (зменшення)

Показує частку довгострокових позик, використаних для фінансування активів підприємства поряд з власними коштами

10. Коефіцієнт довгострокових зобов’язань

Ф. 1(ряд.480) : (ряд.480 + ряд. 620)

< 0,2 (норматив)

Визначає частину довгострокових зобов’язань в загальній сумі джерел формування

11. Коефіцієнт поточних зобов’язань

Ф. 1(ряд.620) : (ряд.480 + ряд. 620)

> 0,5 (збільшення)

Визначає питому вагу поточних зобов’язань в загальній сумі джерел формування

12. Коефіцієнт забезпечення власними коштами

Ф. 1(ряд.380 - ряд.080) :  :(ряд. 260)

> 0,1 (збільшення)

Відображає, яка частина оборотних активів фінансується за рахунок власних оборотних засобів

13. Коефіцієнт фінансового левериджу

Ф. 1(ряд.480 : ряд.380)

< 0,1 (зменшення)

Характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов’язань

14. Коефіцієнт забезпечення запасів робочим капіталом

Ф. 1(ряд.260 - ряд.620) : (сума ряд.100-140)

> 0,2 (збільшення)

Характеризує рівень покриття матеріальних оборотних активів

15. Коефіцієнт страхування бізнесу

Ф. 1(ряд.340) : (ряд.280)

> 0,1 (збільшення)

Показує суму капіталу, який зарезервовано підприємством на кожну гривню майна

16. Коефіцієнт страхування статутного капіталу

Ф. 1(ряд.340) : (ряд.300)

за планом

Показує суму капіталу, який зарезервовано підприємством на кожну гривню статутного фонду

17. Коефіцієнт страхування власного капіталу

Ф. 1(ряд.340) : (ряд.380)

> 0,1 (збільшення)

Показує суму капіталу, який зарезервовано підприємством на кожну гривню власного капіталу

18. Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів робочим капіталом

Ф. 1 (ряд.260 – ряд.620) : (ряд. 260)

за планом (збільшення)

Характеризує питому вагу вільних оборотних активів підприємства

 

Завершальним етапом оцінки є визначення запасу фінансової стійкості, що характеризує рівень захищеності основної діяльності, який є в підприємства на даний момент і яким можна скористатися на випадок форс-мажорних обставин [1, с.112].

 

Таблиця 3

Відносні показники ліквідності та платоспроможності

Назва показника

Формула розрахунку

Орієнтовне значення

Характеристика

1. Величина власних оборотних коштів (робочий, функціонуючий капітал)

Ф.1(ряд. 260 – ряд. 620)

> 0 (збільшення)

характеризує ту частину власного капіталу підприємства, яка є джерелом покриття поточних активів підприємства

2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ф.1(ряд.220+ряд.230+ ряд.240)/ряд.620

> 0,2

характеризує ту частину короткострокової заборгованості, яку підприємство має можливість погасити негайно

3. Коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності

Ф.1(ряд. 260-(ряд. 100 ... ряд.140)) / Ряд. 620

> 1

враховує якість активів і є точнішим показником ліквідності, оскільки за його розрахунку враховуються найліквідні поточні активи (запаси не враховуються)

4. Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності  (покриття)

Ф.1(яд. 260/ряд. 620)

> 2

відображає скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов’язань

5. Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів

Ф.1(ряд.220+ряд.230+ ряд.240)/ (ряд.260 – ряд.620)

(збільшення)

показує здатність підприємства підтримувати рівень власного оборотного капіталу й поповнювати оборотні кошти в разі потреби за рахунок власних джерел

6. Частка оборотних коштів у активах

Ф.1 (ряд. 260 /ряд. 280)

––

––

7. Частка запасів у поточних активах

Ф.1(ряд. 100...ряд.140 / ряд.260)

––

––

8. Частка власних оборотних коштів у покритті запасів

Ф.1(ряд. 260 - ряд.620) / (ряд.100...ряд.140)

> 0,5

––

 

Алгоритм розрахунку запасу фінансової стійкості включає перш за все розрахунок точки беззбитковості (критична сума виручки, поріг рентабельності) у вартісному вираженні [7, с.588]:

                   ,                                (8)

Маржинальний дохід розраховується за наступною формулою:

                    МД = Виручка від реалізації – Змінні витрати,                    (9)

Після визначення беззбиткового обсягу продажів можна розрахувати запас фінансової стійкості [9, c.97-98]:

                                   ,                      (10)

або

                        ЗФС = Виручка від реалізації – Критична сума виручки,           (11)

Таким чином, підприємство проводячи комплексну оцінку за даним алгоритмом матиме можливість планувати обсяги залучення позикового капіталу, розміри зростання прибутку та забезпечувати розробку і реалізацію фінансової політики, яка сприятиме безперебійній діяльності під впливом змін внутрішнього і зовнішнього середовища, оскільки дані етапи охоплюють не тільки показники співвідношення власного та позикового капіталу й забезпеченості запасів джерелами їх формування, а й показники, які характеризують можливість підприємства відповідати за своїми зобов’язаннями, здатність підтримувати стабільне функціонування при беззбитковому об’ємі виробництва.

Література

1. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навч. посіб. / О.Я. Базілінська — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 328 с.

2.       Буряк Л.Д., Вакуленко Є.В., Куліш А.П. та ін. Фінанси підприємств: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 165 с.

3.       Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз: Навч. посіб. – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 680с.

4.       Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: Підручник – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 428 с.

5.       Кононенко О. Анализ финансовой отчетности. - 3-е изд., перераб. и доп. - Х.: Фактор, 2005.

6.       Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий аналіз. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 392 с.

7. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. — К.:Знання, 2004. — 654 с.

8. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: навч. посібник. - 2-е вид., перероб. і доп. - Київ: ЦУЛ, 2002.

9. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. — К.: Міленіум, 2003. — 160 с.