Лознєва В.Л., ПавлюковаН.Ф.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

 

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ БІОЛОГІЇ

 

Сучасне суспільство ставить перед учителями завдання розвитку особисто значущих якостей школярів, а не тільки передачу знань. Гуманізація освіти передбачає ціннісне ставлення до різних особистісних проявів школяра. Знання ж виступають не як мета, а як спосіб, засіб розвитку особистості. Великі можливості для цього надають сучасні інформаційні комп’ютерні технології (ІКТ).

На відміну від звичайних технічних засобів навчання ІКТ дозволяють не тільки наситити учня великою кількістю готових, суворо відібраних відповідним чином організованих знань, але й розвивати інтелектуальні, творчі здібності учнів, їхнє вміння самостійно здобувати нові знання, працювати з різними джерелами інформації. Інформаційні технології дозволяють: побудувати відкриту систему освіти, що забезпечує кожному школяреві власну траєкторію навчання; корінним чином змінити організацію процесу навчанн6я учнів, формуючи у них системне мислення; раціонально організовувати пізнавальну діяльність школярів під час навчально-виховного процесу; використовувати комп’ютери з метою індивідуалізації навчального процесу та звернутися до принципово нових пізнавальних засобів [1,2].

Комп’ютер можна застосовувати на всіх етапах уроку: при поясненні нового матеріалу він служить як наочний посібник, є джерелом інформації, це тренажер для проведення практичних та лабораторних робіт, а також помічник при підготовці до тестування. Навчання на основі комп’ютерних технологій створює умови ефективного прояву закономірностей мислення, оптимізує процес пізнавання. А різноманітність комп’ютерних програм та їх багатофункціональність створюють умови для засвоєння навчального матеріалу учнями з різними типами інтелекту.

До найбільш ефективних форм представлення матеріалу з біології слід віднести мультимедійні презентації. Дана форма дозволяє представити навчальний матеріал як систему яскравих опорних образів, наповнених структурованою інформацією. Використання на уроці мультимедійних презентацій на різних етапах уроку біології дозволяє:

Вчителю: розширити можливості у виборі і реалізації засобів і методів навчання, розробляти власні електронні посібники (лекції, інструкції до лабораторних робіт, тестові завдання, опорні конспекти, формувати навички самостійної роботи учнів, вміння працювати з інформацією.

Учневі: самостійно вивчати новий матеріал, без використання спеціальних приладів розглядати і вивчати біологічні об’єкти, спостерігати за живими організмами в їхньому природному середовищі за допомогою віртуальних екскурсій, проводити дослідницьку та аналітичну роботу [3].

Мета дослідження – визначення впливу використання комп’ютерних технологій на успішність та розвиток пізнавальної діяльності учнів.

Об’єкт дослідження: навчально-виховний процес.

Предмет дослідження: комп’ютерні технології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні біології.

Гіпотеза дослідження: використання інформаційних технологій буде ефективним, якщо воно буде відбуватися різними способами, відповідно до потреб конкретного уроку, рівня володіння різними програмами та наявності сертифікованих програм в системі середньої освіти.

Для перевірки висунутої гіпотези та вирішення поставлених завдань була опрацьована програма дослідження, яка включає теоретичні та емпіричні методи.

Теоретичні методи: аналіз, зіставлення, узагальнення даних з проблеми дослідження на основі вивчення педагогічної психологічної та методичної літератури, навчальних програм, комп’ютерних програм, підручників в середній ланці загальноосвітньої школи.

Емпіричні методи; спостереження за навчальним процесом, анкетування, тестування, вивчення результатів діяльності школярів, педагогічний експеримент у констатуючій та навчальній формі.

Працюючи над темою «Комп’ютерні технології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні біології», спиралися на активну модель навчання та на інтерактивну (робота в парах, групах) як спеціальну форму організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Використовували методи: дослідницький, пошуковий, пояснювально-ілюстративний.

Для того, щоб визначити чи цікаво на уроках біології працювати використовуючи комп’ютери, було проведено анкетування. 100 % учнів відповіли, що комп’ютер необхідний для навчання, його використовують для швидкого пошуку потрібної інформації. Учням цікаві уроки біології, які проводяться із застосуванням комп’ютерної техніки. 60 % учнів мають вдома свої комп’ютери, 40 % - вміють самі створювати комп’ютерні презентації, 90 % - вміють знаходити потрібну інформацію в мережі Інтернет, 100 % учнів вважають, що тестування з використанням комп’ютера – швидкий і якісний контроль знань. Використання ІКТ на уроках біології сприяло підвищенню рівня знань учнів. Успішність зросла: 7А – до 80,8%; 7Б – до 79,2%; 8А – до 83,9%; 8Б – до 75%. Приріст інтелекту: 7А – 7,3%; 7Б – 6,6%; 8А – 7,6%; 8Б – 7,4%. Ефективність уроку з використанням ІКТ складає 95%, тоді як ефективність уроку без використання ІКТ складає 78%. І відповідно загальна оцінка уроку з використанням ІКТ складає 98%, а загальна оцінка уроку без використання ІКТ складає 75%.

Отже, можна зробити висновки, що використання ІКТ на уроках біології дозволить інтенсифікувати діяльність вчителя і школяра; підвищити якість вивчення предмету; і підвищити ефективність уроку. Учень, що працює з комп’ютером на уроці і вдома, навчається; критично мислити; відповідально ставитися до власної освіти; працювати самостійно.

 

Література:

1.                      Intel. Обучение для будущего (при поддержке Microsoft): Учеб.пособие. – 4-е изд. Испр.-М., Издательско-торговый дом Русская Редакция, 2004. – 321 с.

2.                      Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Компьютерные обучающие системы в биологии [текст] / Калинова Г.С., Мягкова А.Н. // Биология в школе. – 2007. № 5. – С. 26.

3.                      Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе информационно-коммуникационных средств / Селевко Г.К. – М.: НИИ школьных технологий. 2005 (Серия «Энциклопедия образовательных технологий»). – С. 621.