Екологія/2. Екологічні та метеорологічні проблеми великих міст та промислових зон

 

К.т.н. Березюк О.В., к.т.н. Лемешев М.С., к.т.н. Христич О.В.

Вінницький національний технічний університет, Україна

Законодавство України у сфері поводження з твердими побутовими відходами

 

Знешкодження, утилізація та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) є одним із найважливіших завдань на шляху забезпечення охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів і регламентується в Україні рядом законодавчих документів.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 554 «Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» до переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку відносить збір, обробку, зберігання, поховання, знешкодження і утилізацію всіх видів промислових і побутових відходів.

Наказом Держстандарту України від 29.02.1996 затверджено Державний класифікатор України «Класифікатор відходів» ДК 005-96, метою якого є надання різнобічної та обґрунтованої інформації про відходи. Зокрема він містить систематизований перелік відходів та кодів, що закріплюються за ними.

Закон України “Про відходи” від 05.03.1998 визначає правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов'язаної із запобіганням або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням та захороненням, а також з відверненням негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини на території України.

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів» прийнята з метою систематизації та уніфікації інформації щодо об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, здійснення контролю за їх станом, оцінки обсягів утворення відходів і рівня їх безпеки, а також дає визначення термінам в галузі поводження з відходами.

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2000 № 1197 «Про затвердження переліку окремих видів відходів як вторинної сировини, надання послуг із збирання та заготівлі яких звільняється від обкладення податком на додану вартість, а отримані доходи від оподаткування» встановлює що до переліку окремих видів відходів як вторинної сировини, надання послуг із збирання та заготівлі яких звільняється від обкладення податком на додану вартість, а отримані доходи від оподаткування відносяться: макулатура, склобій, відходи полімерні, відходи гумові, у тому числі зношені шини, матеріали текстильні вторинні, відпрацьовані люмінесцентні лампи та інші відходи, що містять ртуть, відпрацьовані нафтопродукти.

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства екології та природних ресурсів України від 19.03.2001 № 52/105 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини» висуває організаційні, кваліфікаційні, технологічні вимоги суб’єктам господарської діяльності при здійсненні збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 915 «Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини» направлена на розроблення і організацію впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів, у тому числі використаної тари (упаковки) вітчизняного та імпортного виробництва, як вторинної сировини, а також затверджує відповідні тарифи.

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 02.10.2001 року № 224 «Про затвердження Порядку збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки)» спрямовано на забезпечення збирання, сортування, транспортування, переробку та утилізацію використаної тари (упаковки), ощадливе використання матеріально сировинних і енергетичних ресурсів та на захист довкілля. Цей наказ зобов’язує підприємства, установи та організації, у процесі діяльності яких утворюється використана тара (упаковка): забезпечують роздільне збирання, сортування цієї тари (упаковки)за видами, у тому числі шляхом установлення спеціальних контейнерів з написами “Картон, папір”, “Метали”, “Полімерні матеріали”, “Скло”, “Комбіновані матеріали”, “Текстиль” тощо.

В серпні 2004 року Держжитлокомунгоспом та датською консультаційною компанією COWI в співробітництві з українськими експертами була розроблена “Національна стратегія поводження з твердими побутовими відходами в Україні”. Основна мета Національної стратегії поводження з ТПВ в Україні полягає в зменшенні обсягів утворення та негативного впливу всіх видів ТПВ, а, відповідно, в забезпеченні стабільного розвитку, чистоти українських міст та здоров’я населення. Стратегія сприятиме створенню адекватного підходу до розвитку та покращання системи поводження з ТПВ в Україні. Завдяки встановленню узгодженого порядку денного Стратегія зробить певний внесок у інтеграцію та координацію діяльності всіх зацікавлених сторін, і, таким чином, сприятиме ефективному використанню всіх наявних ресурсів.

Постанова Верховної Ради України від 06.10.2005 № 2967-IV «Про стан виконання законодавства у сфері поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення» відзначає особливе національне значення питання скорочення утворення відходів у рамках комплексної стратегії сталого розвитку України.

Таким чином, існуюча в Україні законодавча база є цілком достатньою для розв'язання проблеми поводження з твердими побутовими відходами.