Автори:    Варавка І.П      - директор КВНЗ «ЗМК» ЗОР,

                              кандидат медичних наук. викладач-методист

               Шапоренко Л.В. - спец. вищ. квал. кат, викладач-методист

               Закусілова Т.О.- спец. другої  кваліфікаційної категорії

 

Стаття на тему: «Компетентнісний підхід - запорука підвищення         якості  підготовки бакалаврів медсестринства»

 

         Зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві, ставлять нові цілі  у  підготовці спеціалістів з вищою освітою. Сучасний фахівець повинен бути не тільки певної кваліфікації, але й з мотивацією до саморозвитку,самовдоскона- лення для подальшої успішної реалізації в професійному напрямку.  Це повною мірою стосується і майбутніх медичних працівників.                                                                                                                                            

Особливо важливим в умовах сучасного суспільства  є створення нового напрямку підготовки бакалаврів медсестринства. Після отримання фахової освіти вони мають ефективно працювати в практичній медицині. Для цього вони повинні оволодіти не тільки професійними компонентами управління окремими структурними підрозділами лікувально-профілактичних установ. Не менш важливим у підготовці майбутнього управлінця медсестринства є комунікативна підготовка, формування умінь професійного застосування інформаційних технологій.  Компетентнісний підхід при підготовці майбутніх фахівців посилює практичну спрямованість освіти та її професійний аспект, що підкреслюється фаховою підготовкою.

У процесі навчання студенти повинні засвоювати знання і дії, що моделюють практичне виконання роботи за фахом, тобто практичні навички згідно з кваліфікаційними вимогами: планування та організація роботи відділень, мотивація та координація  роботи медсестер та санітарок, контроль за діями і рішеннями персоналу з метою поліпшення стану пацієнта. Для вирішення цієї проблеми в освітньому процесі слід використовувати різноманітні форми інтерактивного навчання від проблемних лекцій, до ділових

ігор та імітаційного моделювання (віртуальний хворий).

Такі форми навчання застосовують у процесі розв’язання задач професійного спрямування, засвоєння нового й закріплення вивченого матеріалу для виявлення недоліків у знаннях студентів, що сприяє підвищенню рівня системних знань. Сьогодні важливо бути не лише кваліфікованим, а й передусім  компетентним  фахівцем. Це допомагає фахівцю ефективно вирішувати  різноманітні  завдання,  які  стосуються  його  професійної діяльності.

       Компетентний фахівець відрізняється від кваліфікованого тим, що він: реалізує у своїй роботі новітні методи та способи професійної підготовки.  Для              підвищення якості знань, вмінь та навичок потрібно  систематично вдосконалю вати свій професійний рівень. Опановувати принципи медичної етики , деонто- логії та психології. Ефективно взаємодіяти з колективом , з розумінням та толе- рантно  ставитись , як до пацієнтів, так і до колег.

      Світова спільнота віддає пріоритети фахівцям, які:

-         володіють  сучасними професійними знаннями;

-         здатні   застосовувати ці знання  на  практиці;

-         володіють професійними навичками;

-         вирішують проблеми грамотно, кваліфіковано і в короткий термін;

-         постійно вдосконалюють свій досвід;

-         не вагаються брати відповідальність;

-         відчувають себе часткою команди, в якій (з якою) працюють.

Безперечно, пріоритетної уваги потребує індивідуальна цілеспрямована й поглиблена підготовка молодих фахівців. Необхідно навчити їх тому, як в практичній діяльності вміло застосовувати здобуті в навчальних закладах знання. Особливо важливо, щоб медичні працівники розуміли, що на основі формули «освіта через усе життя» - це безперервний процес підготовки кадрів, який потребує систематичної уваги впродовж усього трудового життя.               Від якості підготовки бакалаврів «Сестринська справа» ,  від рівня їх професійної компетентності залежить рівень надання долікарської та медичної допомоги населенню, як в сімейній, так і в страховій медицині.

 Формами безперервного професійного підвищення знань та практичних вмінь фахівців є:    

а) підвищення кваліфікації на курсах ФПК; 

б) участь у семінарах, вебінарах, конференціях, відвідування лекцій на      кафедрах навчальних закладів регіону;

в) вивчення практичного  досвіду роботи колег відділення;

г) участь у патологоанатомічних, клінічних конференціях відділення або лікарні; .

д) робота у медичних бібліотеках і читальних залах - знайомство з новими монографіями, навчальною літературою, вивчення підібраного матеріалу за певною темою;

є) регулярне проходження атестації.

І на завершення, щоб стати компетентним  фахівцем, треба постійно навчатись. Випускники медичних навчальних закладів  підкорили лише першу сходинку вибраного фаху. В усі часи ця професія потребує покликання, самовідданості заради здоровя людей. Тим, у кого немає цих якостей, краще змінити професію.  Тільки індивідуальний підхід до хворого, відмінні знання і практичні навички роблять лікаря лікарем, медичну сестру медичною сестрою. Це велике покликання і мистецтво, які опановуються протягом життя.

           Отже, перед вищими навчальними закладами постає необхідність оновлення методології підготовки студентів та бакалаврів на засадах компетентнісного підходу. У рамках цього процесу значно підвищується  якість підготовки бакалаврів медсестринства, поширюється практична спрямованість навчання, розвивається самостійність у постановці та рішенні професійних проблем, моделюється майбутня діяльність за фахом.