К.е.н., доц. Шевчук О.Д., Деркач Д.С.

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Податкова система в кожній країні є однією з найважливіших основ економічної політики. Вона забезпечує фінансову базу держави та виступає головним знаряддям реалізації її економічної доктрини.

Податки - це об'єктивне суспільне явище, тому створюючи податкову систему, потрібно виходити з реалій соціально-економічного становища країни, а не керуватися тільки нездійсненними побажаннями.

Першочерговою потребою сьогодення є забезпечення збалансованого розвитку всіх підсистем суспільства, гармонізації інтересів різноманітних верств населення, створення міцного економічного підґрунтя для інтеграції України у світову економічну систему. Все це в значній мірі залежить від ефективної контрольної функції податків. Контрольна функція податків проявляється через податковий контроль. Щільне місце у цьому процесі займає реформування податкової системи, яка забезпечує державу необхідними фінансовими ресурсами. Податковий контроль, як складова податкової системи, повинен вирішувати завдання  щодо зменшення податкової заборгованості та легалізації усіх доходів учасників ринку. Законодавче підгрунття є необхідним для реалізації функцій податкового контролю. Таку можливість дає нам новий Податковий кодекс України, який увійшов у дію в поточному році року і висвітлює законодавчо врегульовані види, форми та процедури здійснення податкового контролю.

Скільки існує система податкового контролю, стільки відбуваються дискусії щодо його сутності, класифікації, організації, методів проведення. Проблеми взаємодії теорії та практики, а також ефективність податкового контролю досить активно розглядаються у роботах як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, таких як: А.В. Бризгаліна, О.Д. Василика, Л.К. Воронова, О. Воронкової, М.М. Весельського, Л.О. Зазвонової, Г.В. Пухальської, Т.В. Литвинчук, Л.М. Касьяненко, М.П. Кучерявенко, А.Н. Козиріна, Л.А. Савченко, О.Ю. Судакової, І.А. Орешкіна, О.П. Чернявського, Ю. Цал-Цалко, С.О. Шохіна та інших.

Контроль є важливим елементом будь-якої галузі державного управління. Організація контролю є обов'язковим елементом управління суспільними фінансовими засобами, оскільки таке управління тягне за собою відповідальність перед суспільством. Саме об'єктивні потреби держави та органів місцевого самоврядування у грошових коштах вимагають забезпечення повного і своєчасного їх надходження у вигляді податків і зборів (інших обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів.

Податковий контроль є самостійним напрямком державного фінансового контролю. Він має свою мету, завдання, об’єкти, суб’єкти, види та інструментарій здійснення.

Головною метою податкового контролю в Україні є постійне наповнення дохідної частини державного бюджету, а його предметом – перевірка повноти формування бази оподаткування діяльності суб’єктів господарювання податками та зборами і своєчасності їх перерахування до бюджету та державних цільових фондів. У статті 26.1. Податкового кодексу наведено наступне трактування податкового контролю. Податковий контроль – це система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи [1]. На нашу думку, дане визначення не до кінця розкриває його суть.

Податковий контроль – самостійний вид державного фінансового контролю, спрямований на забезпечення додержання податкового та іншого законодавства платниками податків, виявлення, ліквідація та попередження  податкових правопорушень.

Можна виділити такі основні завдання податкового контролю:

1.  Перевірка повноти та своєчасності сплати податків та зборів до бюджету та державних цільових фондів.

2.      Контроль правильності визначення бази оподаткування.

3.  Перевірка правомірності застосування податкових пільг за податками та зборами.

4.  Контроль за своєчасність подання до  органів ДПІ податкової звітності за  податками та зборами.

5.      Аналіз податкових надходжень.

6.  Виявлення, усунення та попередження порушень чинного законодавства.

Важливо при здійсненні податкового контролю виділити його об’єкти та суб’єкти. Об’єктом контролю виступає діяльність платників податків – юридичних та фізичних осіб, які пройшли реєстрацію у органах ДПС, податкові агенти та представники платника податку.

Суб’єктами податкового контролю є контролюючі органи:

-        органи ДПС – щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, а також стосовно законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи державної податкової служби;

-        органи державної митної служби – щодо мита, акцизного податку, ПДВ, інших податків, які відповідно до податкового законодавства справляються у разі ввезення (пересилання) товарів і предметів на митну територію України або на територію спеціальної митної зони або вивезення (пересилання) товарів і предметів з митної території України або спеціальної митної зони [1].

Статтею 62 Податкового кодексу України визначаються способи здійснення контролю, які представимо у вигляді табл.1.

Ефективне виконання  податкового контролю передбачає реалізацію та поєднання усіх шляхів його здійснення. Поряд з цим, на практиці визначальне місце займають податкові перевірки. Саме цей вид контролю є найбільш ефективним, який забезпечує безпосередній контроль та повноту і правильність обчислення податків і зборів, який може бути реалізований тільки шляхом порівняння податкової звітності, яку подають платники податків, з фактичними даними щодо об’єкта і бази оподаткування, відображених у податковому обліку [3].

 

 

Таблиця 1

Способи здійснення податкового контролю юридичних осіб

Способи здійснення контролю

Короткий зміст

 

Ведення обліку платників податків

Створення умов для здійснення контролю органами контролю за правильністю нарахування, повноти і своєчасності сплати податків, зборів, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства. Взяттю на облік підлягають усі платники податків за їх місцезнаходженням на підставі заяви, яка подається до ДПІ

Інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної податкової служби

Комплекс заходів із збору, опрацювання та використання інформації, необхідної органам ДПС для виконання функцій і завдань. Інформаційною базою є: інформація, що надійшла від платника податків у вигляді декларації, розрахунків та звітних документів; інформація, що надійшла від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та НБУ, а саме: про надані дозволи, ліцензії, свідоцтва на право здійснення діяльності; про експортно-імпортні операції, про на явність та рух грошових коштів, результати податкового контролю, про об’єкти оподаткування тощо

Перевірка

Форма здійснення податкового контролю, яка може бути планова та позапланова; виїзна та невиїзна; документальна, камеральна та фактична

Експертиза

Проводиться тоді, коли в ході проведення перевірки необхідні спеціальні знання у галузі науки, мистецтва, техніки, економіки

 

Податкова перевірка – це форма податкового контролю, яку здійснюють контролюючі органи з метою встановлення правильності обчислення, повноти та своєчасності сплати податків і зборів [2]. У податковому кодексі Україні визначено три види податкових перевірок, які наведені у табл. 2.

Таблиця 2

Класифікація податкових перевірок

Вид перевірки

Суть

1

2

 

Документальна

Перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення та оформлення трудових відносин з працівникам.

Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану – графіка перевірок.

Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин визначених цим Кодексом.

Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об’єкта права власності,

1

2

 

стосовно якого проводиться  така перевірка

Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні органу державної податкової служби

Камеральна

Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податку

Фактична

Перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється органом державної податкової служби щодо дотримання порядку здійснення суб’єктами господарювання розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, виробництва та обігу підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення та оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), а також здійснення фізичною особою підприємницької діяльності без державної реєстрації

 

Таким чином, податковий контроль є самостійним напрямком державного фінансово-економічного контролю, який має чітко визначену мету, предмет, завдання, об’єкт, суб’єкт і реалізується шляхом ведення обліку платників податків, інформаційно-аналітичного забезпечення, перевірок та експертиз. Основним призначенням податкового контролю є контроль за дотриманням норм податкового законодавства щодо сплати податків.

Здійснений аналіз причин існування проблеми у відносинах між податковими органами та платниками податків в Україні свідчить, що на сьогодні залишаються невирішеними питання переорієнтації чинної податкової системи в напрямку гармонізації цих відносин, а стан справ, що склався у сфері податків і податкової політики, суперечить принципам ефективної роботи й управління складними системами, до яких належить і податкова система. Використовуючи світовий досвід адміністрування податків, який віддає перевагу добровільній їх сплаті платниками податків, пропонуються заходи, які сприятимуть не тільки розв'язанню проблеми гармонізації відносин контролюючих органів у сфері оподаткування та платників податків, а й встановленню між ними партнерських засад діяльності. До таких пропозицій належать:

-                    активізація роботи контролюючих органів у сфері оподаткування в напрямі формування у вітчизняних платників податків податкової свідомості та податкової культури, що передбачатимуть добровільну сплату податків та інших обов'язкових платежів;

-                    завчасне та обов'язкове інформування громадськості про майбутні зміни податкового законодавства. Таке інформування повинно передбачати участь Міністерства освіти і науки України, а також державних засобів масової інформації як загальнодержавного, так і регіонального та місцевого рівнів;

-                    вдосконалення механізмів і методів здійснення податкового контролю з метою зменшення перевірок суб'єктів господарювання та підвищення їх якості.

 

Література

1.                 Податковий кодекс України, від 02.12.2010р. - №2755-VI

2.                 Податковий контроль в Україні в контексті проекту податкового кодексу // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. -  №5. – С.177-181.

3.                 Податковий контроль як невідємний інструмент державної податкової служби // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. -  №3(7). -  128-133