Биологичекие науки / 6 Микробиология

Скляр Т.В., Крисенко О.В., Вінніков А.І., Більцан Ю.Л.

Дніпропетровський національний університет

Визначення антагоністичної активності Lactobacillus bulgaricus стосовно умовно-патогенних мікроорганізмів

І.І. Мечніков вперше запропонував підтримувати нормальну мікрофлору кишечнику на оптимальному рівні за допомогою мікробів і продуктів їхньої життєдіяльності. Протягом ряду років ведеться пошук оптимальних засобів, спрямованих на профілактику виникнення дисбактеріозу, які підвищують опірність організму до несприятливих факторів зовнішнього середовища. З цією метою намагаються приймати ферментовані за допомогою бактерій кисломолочні продукти, що у даний час є важливим компонентом харчування людей. Однак, мікроорганізми, що містяться в цих продуктах, як правило, є транзиторними і не колонізують у кишечнику. Постійне удосконалення технологій і рецептур продуктів, що випускаються, привело до створення пробіотиків, що у сучасних умовах займають ведуче місце в профілактиці і комплексній терапії цілого ряду захворювань. Дії цих біологічних препаратів засновано на такому явищі як «мікробний антагонізм». Як нормальна флора вони інгибують ріст інших мікроорганізмів (патогенних і умовно-патогенних) у результаті конкуренції за джерело харчування, змінюють рН і вміст оксигену, тим самим знижуючи їхній рівень до стану, при якому патогенна флора гине. Перешкоджають ушкодженню слизової оболонки кишечнику патогенними мікроорганізмами і продукують антимікробні фактори.

Метою даної роботи було дослідження взаємовідносин між умовно-патогенними мікроорганізмами, які було виділено з кишечнику при різних формах дисбактеріозу та представниками нормальної мікрофлори, які було виділено з пробіотичних препаратів.

На першому етапі дослідження було виділено Lactobacillus bulgaricus із пробіотичного препарату «Йогурт». На середовищі MRS бактерії утворювали дрібні, прозорі, безбарвні колонії. У мазках дані мікроорганізми мають вигляд паличок типу кокобацил, розташовуються поодинці. Спори не утворюються. Реакція по Граму позитивна.

У результаті вивчення антагоністичних властивостей L. bulgaricus виявлено, що зони затримки росту умовно-патогенних мікроорганізмів коливаються в межах від 11 до 14 мм, тобто спостерігається антагонізм. Дані наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Антагоністичні властивості L. bulgaricus стосовно умовно-патогенних мікроорганізмів

      Штами тест-культур

Зона затримки росту L. bulgaricus (mm)

1

Гемолізуюча Е. coli

13 ± 3

2

Е. coli зі слабкою ферментацією

14 ± 3

3

Лактозонегативна Е. coli

13 ± 2

4

S.aureus

12 ± 2

5

S.saprophyticus

14 ± 2

6

S.epidermidis

13,5 ± 2

7

Candida spp.

13 ± 3

8

Proteus spp.

11 ± 2

 

Відомо, що лактобацили інгибують ріст патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів, тобто володіють антагоністичною активністю завдяки: конкуренції в боротьбі за нутрієнти, утворенню органічних кислот і багатоатомних спиртів; продукції бактеріоцинів (лактоцини та ін.), перекису водню; зниженню рН у просвіті кишки [1, 2]. Більш чітко антагоністична активність L. bulgaricus зображена на рис. 1.

Як видно з рис. 1. найбільш високою антагоністичною активністю Lbulgaricus володіє стосовно таких умовно-патогенних штамів: Ssaprophyticus, E. coli зі слабкою ферментацією, S. epidermidis, а найменшою активністю – до Proteus spp.

Рис.1 Антагоністична активність L. bulgaricus стосовно умовно-патогенних мікроорганізмів

 Останнє скоріше пояснюється тим, що протей володіє не тільки високою стійкістю до антибіотиків, але і вираженою антагоністичною дією стосовно нормальної кишкової флори [3].

 

Література:

1. Костюк О.П., Чернышова Л.И., Волохова А.П. Физиологические и терапевтические свойства лактобактерий//Педиатрия. – 1998. – №1. – С. 71-76.

2. Залашко М.В., Анисимова Н.И., Борткевич Л.Г. Антимикробные свойства Lactobacillus acidophilus Ke-10.//Прикладная биохимия и микробиология. – 1997. – Т 33. – №3. – С. 305-309.

3. Нестерова Г.Н. Биология протея. – Горький: изд. совет ГГУ, 1992. –  С. 8-10.