Абрашка О.В. Рідченко О. А.

ДонНУЕТ  імені М. І. Туган-Барановського

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ: ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ, СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ І ГЕОГРАФІЧНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ  

 

 

З позицій окремих країн участь в міжнародній торгівлі розглядається як зовнішня торгівля. Для України проблеми оптимізації зовнішньої торгівлі мають найважливіше значення, що обумовлено поряд причин: по-перше, національна економіка знаходиться у фазі глибоких ринкових трансформацій, в ході яких формується її структура і інституційне середовище, а участь в міжнародній торгівлі робить величезний вплив на інтенсивність і спрямованість перетворень; по-друге, за останні роки не було досягнуто високого рівня результативності зовнішньої торгівлі, закріпилася сировинна спрямованість експорту, посилилася залежність від імпорту енергоресурсів і високотехнологічних продуктів; по-третє, на початку 2008 року відбувся вступ до глобальної торгової інституційної системи – СОТ; по-четверте, Україна активно ініціює включення в євроінтеграційні процеси, не створивши для цього реальних економічних передумов і мотивів; по-п'яте, величезні проблеми зосереджені у сфері конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг на світових ринках і в цілому конкурентоспроможності національної економіки.

   Таким чином, особливості розвитку зовнішньої торгівлі України на сучасному етапі розглядаються широко. Проте важливість і багатоаспектна виникаючі в цій сфері питань вимагає подальших досліджень, поглиблення аналізу якісних і кількісних параметрів, структурних особливостей і географічних векторів розвитку торгових зв'язків. Зовнішня торгівля України як і раніше перевершує інші форми зовнішньоекономічних зв'язків.

Для відображення якісних аспектів розвитку зовнішньої торгівлі проаналізуємо її результуючі показники (табл. 1).

Таблиця 1

Результуючі показники зовнішньої торгівлі України

 

Показники

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

Експорт товарів і послуг на душу населення, долл. США*

579,95

806,79

865,10

987,10

Імпорт товарів і послуг на душу населення, млрд. долл. США*

516,88

660,30

837,26

1049,46

Зовнішній оборот товарів і послуг, млрд. долл. США

51,8

69,1

79,5

94,7

Сальдо зовнішньої торгівлі (товар, послуги), млрд. долл. США

2,8

6,9

1,3

-2,9

Експортна квота, %

51,57

55,61

46,21

43,11

Імпортна квота ,%

46,28

45,51

44,73

45,84

Зовнішньоторговельна квота (0,5*внешнеторговый оборот/ВВП) ,%

48,92

50,56

45,47

44,47

 

Аналіз представлених результатів свідчить, по-перше, про узгодженість тенденцій зміни експорту, імпорту і зовнішнього обороту товарів і послуг і ВВП, по-друге, про зниження величини сальдо зовнішньої торгівлі і досягнення показників негативної відмітки, по-третє, про стабільне зниження експортної квоти в 2004-2006 рр. і незначні коливання імпортної квоти в той же період, а також про поступове зниження рівня зовнішньоторговельної квоти в 2004-2006 рр. Відношення зовнішньоторговельного обороту до ВВП по роках склало: 2003 р. – 97,85%, 2004 р. – 101,11%, 2005 р. – 90,94%, 2006 р. – 88,95%. Коефіцієнт покриття імпорту експортом склав: 2003 р. – 1,11; 2004 р. – 1,22; 2005 р. – 1,03; 2006 р. – 0,94.

Для оцінки швидкості змін у сфері зовнішньої торгівлі представлені показники її динаміки (табл. 2).

Таблиця 2

Показники динаміки зовнішньої торгівлі України

 

Показники

2004 р.

2005 р.

2006 р.

Коефіцієнт зростання експорту товарів і послуг

1,39

1,06

1,14

Коефіцієнт зростання імпорту товарів і послуг

1,27

1,26

1,25

Коефіцієнт зростання зовнішнього обороту товарів і послуг

1,33

1,15

1,19

Коефіцієнт зростання (зміни) експортної квоти

1,08

0,83

0,93

Коефіцієнт зростання (зміни) імпортної квоти

0,98

0,98

1,03

Коефіцієнт зростання (зміни) зовнішньоторговельної квоти

1,03

0,90

0,98

 

Представлені дані свідчать про різну спрямованість і динаміки тенденцій зміни основних показників. Наголошується і незначне збільшення експортної, імпортної і зовнішньоторговельної квот при тому, що темпи зростання ВВП склали (у фактичних цінах): в 2004 р. – 1,29; в 2005 р. – 1,28; в 2006 р. – 1,22, що забезпечене високою динамікою  розвитку внутрішнього споживання. Велику частку зовнішньої торгівлі України складає торгівля товарами. Основні показники результативності і динаміки зовнішньої торгівлі товарами представлені в табл. 3.

Таблиця 3

 

Основні показники результативності і динаміки зовнішньої торгівлі товарами

 

Показники

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

Експорт, млрд. долл. США

23066,8

32666,1

34228,4

38368,0

Коефіцієнт зростання експорту

1,42

1,05

1,12

Імпорт, млрд. долл. США

23020,1

28996,8

36136,3

45038,6

Коефіцієнт зростання імпорту

1,26

1,25

1,25

Зовнішньоторговельний оборот

46086,9

61662,9

70364,7

83406,7

Сальдо зовнішньої торгівлі товарами

46,7

3669,3

-1907,9

-6670,6

Коефіцієнт покриття імпорту експортом

1,00

1,13

0,95

0,85

 

З представлених даних видно, що темпи зростання імпорту істотно перевищують темпи зростання експорту. Украй низьким залишається об'єм інноваційній продукції, реалізованій на експорт (у фактичних цінах, млн. грн.): 2003 р. – 4776,2; 2004 р. – 7984,4; 2005 р. – 12494,8; 2006 р. – 12797,0.

З погляду реалізації геоекономічної стратегії України важливо враховувати географічну структуру торгівлі товарами. Укрупнений аналіз географічної структури зовнішньої торгівлі товарами України по регіонах миру представлений в табл. 4.

Таблиця 4

 

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами України по регіонах миру (млн. долл. США)

 

Регіони миру

2004 р.

2005 р.

2006 р.

Експорт

Імпорт

Експорт

Імпорт

Експорт

Імпорт

Країни СНГ

32666,1

28996,8

34228,4

36136,3

38368,0

45038,6

Європа

11764,3

9887,2

10881,4

12666,4

12625,5

16804,2

Азія

8030,7

2574,0

8377,4

4644,5

8133,8

6071,4

Африка

1758,0

279,7

2393,9

426,2

2373,7

413,0

Америка

2544,2

966,1

1831,2

1265,5

2550,9

1465,3

Австралія і Океанія 

11,7

81,5

13,7

103,9

17,9

99,5

 

З погляду розподілу світового доходу на користь країни гранично важливим є забезпечення оптимальної товарної структури експорту і імпорту товарів. Основні статті в товарній структурі експорту і імпорту товарів України представлені в табл. 5.

Таблиця 5

 

Основні статті в товарній структурі експорту і імпорту товарів України (в %)

 

 

 

2005 р.

Частка в загальному об'ємі

2006 р.

Частка в загальному об'ємі

експорту

імпорту

експорту

імпорту

Продукти рослинного походження

5,0

1,5

5,1

1,5

Мінеральні продукти

13,8

32,0

10,1

30,0

Продукція хімічної і пов'язаних з нею галузей промисловості

 

8,7

 

8,6

 

8,8

 

8,6

Текстиль і вироби з текстиля

2,7

3,9

2,4

3,0

Недорогоцінні метали і вироби з них

40,9

6,8

42,8

7,4

Механічне устаткування; машини і механізми, електроустаткування і його частини; пристрої для запису і відтворення зображення і звуку  

 

 

8,3

 

 

17,5

 

 

8,7

 

 

17,5

Транспортні засоби і путнє устаткування

4,8

8,9

5,4

11,4

 

Структура експорту свідчить, що, не дивлячись на позитивні тенденції в зміні його об'ємів, товарне наповнення залишається колишнім – сировинним і низько технологічним. В структурі імпорту переважають енергоресурси і високотехнологічна продукція. Таким чином, і експортний, і імпортний пакет України залишається украй уразливим, все помітніше відставання в торгівлі високими технологіями. Ринки основних експортних товарів України характеризуються структурою, посилюванням суперництва учасників і наростанням цінової конкуренції, що встояла, що може позначитися на об'ємах валютних надходжень зважаючи на зниження норми прибутку (що вимагає постійного збільшенням фізичних об'ємів експорту). Прямими конкурентами України на цих ринках є країни, що володіють великими перевагами чинників, що явно звужує перспективи і знижує доцільність поліпшення позиції нашої країни.).

Дещо краще ситуація йде з експортом-імпортом послуг, об'єм торгівлі якими стабільно зростає, у тому числі в географічному розрізі (табл. 6).

 

Таблиця 6

 

Зовнішня торгівля послугами України і її укріплена географічна структура, млн. долл. США 

 

 

2004 р.

2005 р.

2006 р.

Експорт

Імпорт

Сальдо

Експорт

Імпорт

Сальдо

Експорт

Імпорт

Сальдо

Всього, у тому числі 

5307,9

2058,6

3249,3

6134,7

2935,0

3199,7

7505,5

3719,4

3786,1

Країни СНГ

2515,5

407,2

2108,3

2849,2

520,7

2328,5

3451,3

702,3

2749,0

Інші країни світу

2792,4

1651,4

11,41,0

3285,5

2414,3

871,2

4054,2

3017,1

1037,1

 

При загальних позитивних тенденціях розвитку зовнішньої торгівлі послугами є значні диспропорції в її структурі (табл. 7).

Таблиця 7

 

Структура експорту-імпорту послуг України в 2005-2006 рр., млн. долл. США

 

Види послуг

2005 р.

2006 р.

Експорт

Імпорту

Експорт

Імпорт

Транспортні послуги

4480,3

627,1

7505,5

3719,4

Дорожні

207,0

153,2

248,3

230,1

Послуги зв'язку

202,8

91,1

258,1

90,9

Будівельні послуги

158,1

158,5

164,3

181,7

Послуги страховок

24,9

60,3

70,5

103,6

Фінансові послуги

35,6

255,7

80,1

407,0

Комп'ютерні послуги 

34,5

126,0

86,8

111,6

Роялті і ліцензійні послуги

9,7

209,6

13,4

227,7

Інші ділові послуги

48,6

106,2

78,0

146,4

Різні ділові, професійні і технічні послуги

584,0

466,5

846,9

700,7

Послуги приватним особам і послуги у сфері культури і відпочинку 

15,6

67,2

22,2

114,4

Державні послуги, не віднесені до інших категорій 

2,0

592,4

3,2

584,1

Послуги з ремонту

331,6

21,2

279,0

32,2

 

Явні перекоси в експорті у бік транспортних послуг граничать з протилежними перекосами в імпорті державних послуг. В 2006 р. величина сальдо зовнішньої торгівлі коливалося від 3786,1 млн. долл. по транспортних послугах до -580,9 млн. долл. США по державних послугах, не віднесених до інших категорій. Такі перепади свідчать про недостатній розвиток всього спектру послуг, особливо наукоємких.   

Таким чином, проведений аналіз дозволяє встановити слабі місця у сфері структурних особливостей розвитку зовнішньої торгівлі України як в географічному, так і в товарному розрізі. Достатньо проблемної є динаміка нарощування експорту і імпорту. Розгляд зміни сальдо зовнішньої торгівлі свідчить про інтенсивне збільшення імпортної залежності країни. Зберігається украй нераціональна товарна структура експорту і імпорту, істотними диспропорціями і однобокістю характеризується експорт-імпорт послуг. В цілому географія і товарна структура зовнішньої торгівлі України мають багато слабих місць і повинні коректуватися. Тому персептивные дослідження в даному напрямі передбачається направити на оцінку інституційних аспектів розвитку зовнішньої торгівлі, деталізацію окремих складових структурного і інституційного аналізу, виявлення причинно слідчих зв'язків проблем розвитку зовнішньоторговельних зв'язків.