Педагогические науки / 5. Современные методы преподавания

Бігич О.Б., Руснак  Д.А.

Київський національний лінгвістичний університет

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Навчальна комп’ютерна програма «Vive le Subjonctif

 

Навчальна комп’ютерна програма (НКП) «Vive le Subjonctif!» (автор – Д.А.Руснак, розробник – О.П.Степовенко) відповідає технічним, ергономічним, психолого-дидактичним та методичним вимогам до НКП з іноземних мов. Так, технічні вимоги передбачають відповідність НКП технічному стандарту й використання всіх можливостей електронних засобів навчання. Ергономічні вимоги пов’язані з такими характеристиками як дизайн інтерфейсу (кольори, розмір шрифту, розташування інформації на екрані тощо) та зручністю НКП у користуванні. Психолого-педагогічні вимоги реалізуються у відповідності навчального матеріалу принципам наочності, активності, проблемності, забезпечення індивідуальної траєкторії учіння студента, комунікативної спрямованості навчання, свідомості у засвоєнні матеріалу, домінуючої ролі вправ; методичні вимоги – в можливості вибору студентом послідовності, обсягу й темпу роботи з НКП, а також виходу з неї в будь-який момент.

Застосування КНП на заняттях з практичної граматики у мовних ВНЗ компенсує відсутність іншомовного середовища, реальних ситуацій і партнерів спілкування на аудиторних заняттях, а також сприяє інтенсифікації процесу формування у студентів – майбутніх філологів – франкомовної граматичної компетенції. Створюване НКП іншомовне середовище характеризується можливістю керування учінням студента як з боку викладача (через закладену програму), так і студента; активністю: студент навчається в безперервній взаємодії з НКП; динамічністю: ситуація, в якій студент вирішує навчальне завдання, модифікується залежно від цілей, умов і перебігу навчання; проблемністю: перед студентом висувається комплекс взаємопов’язаних проблем, які він має розв’язати; природністю: спілкування відбувається в умовах комунікативної ситуації, імітованої на екрані монітора, у формі природного діалогу між студентом та комп’ютером як засобом навчання.

НКП «Vive le Subjonctif призначено для самостійного використання студентом як на аудиторних заняттях у комп’ютерних класах, так і в позааудиторній роботі. Мета НКП полягає в оволодінні студентами вміннями вживати граматичну структуру Subjonctif у писемному мовленні, зокрема вміннями передачі суб’єктивної думки при написанні рекламних текстів.

НКП містить добірку автентичних відеореклам, іконографічних матеріалів, текстів; комплекс завдань, вправ та інструкцій; довідково-інформаційний блок: граматичний довідник, двомовні словники, методичні рекомендації щодо роботи з НКП; підсистему підтримки діалогу студента з НКП; блок аналізу повідомлень студента для визначення їх відповідності нормам французької мови (ФМ) і коригування помилок; підсистему керування, яка забезпечує вибір уроків курсу, активацію керуючих повідомлень, підключення блоків контролю й коригування.

Поурочна організація НКП робить її зручною в користуванні. Кожний урок присвячено окремому мовленнєвому акту, який може бути виражений за допомогою граматичної структури Subjonctif і містить відповідний мовний матеріал, представлений у відеотекстах, вправах і тестах. НКП включає 15 уроків, 12 з яких присвячені окремій функції (мовленнєвій інтенції або мовленнєвому акту) використання Subjonctif у ФМ та 3 контрольних уроки (Révision).

Інформаційна підтримка уроків НКП включає REFERENCE, в який входять двомовні словники, тлумачний словник ФМ, правила утворення та відмінювання дієслів у Subjonctif Présent та Subjonctif Passé; GALLERIES, де представлено відеореклами; AIDE з презентацією правил користування НКП французькою та українською мовами; GENERALITES, які включають загальні відомості про вживання Subjonctif у ФМ; REPONSES, де зберігаються відповіді студента в межах одного уроку з можливістю їх роздрукування. Вхід до кожного уроку забезпечується активацією кнопки Entrer. При вході в урок студенту пропонується зареєструватися для збереження під його ім’ям відповідей, які він зможе роздрукувати пізніше. Вийти з НКП можна, закривши вікно у верхньому правому кутку панелі.

Кожний урок включає 7 рубрик. При вході в урок автоматично активується рубрика Regardez з відеорекламами для перегляду та вправами на розуміння їхнього змісту. При перегляді відеоролику можна користуватися кнопками внизу екрана: кнопка  запускає відеоролик; кнопка  дозволяє робити паузу; кнопка  дозволяє вмикати та вимикати звук; кнопка  уможливлює збільшення / зменшення вікна для відео; кнопка  дозволяє показувати текстову транскрипцію відеофільму. Перейти до вправи можна, активувавши кнопку SUIVANT. Студент можете переглядати відео стільки разів, скільки йому потрібно, для чого активує номер потрібного відео у верхньому лівому кутку панелі. (Номери позначають кількість відео та вправ до них). Перейти від однієї рубрики до іншої можна, активувавши кнопку з назвою потрібної рубрики внизу панелі інтерфейсу: Regarder / Découvrir / Retenir / S’entraîner / S’exercer / Aller plus loin / Vérifier.

Вправи НКП «Vive le Subjonctif є повністю чи частково керованими. Зокрема, вправи рубрик Découvrez les règles / Entraînez-vous/ Pour aller plus loin автоматично перевіряються за ключем. У разі правильного виконання НКП підбадьорює студента «Bravo!» і пропонує наступне завдання. В разі помилки НКП показує рахунок, пропонуючи виконати вправу повторно, та відмічає червоним кольором неправильні відповіді. В такий спосіб студент має можливість виконувати вправу стільки разів, скільки забажає, зосереджуючись саме на помилках. Активація кнопки Corrigés показує правильний результат. Після цього вправу вже не можна виконувати. Вправи рубрик EXERCEZ-VOUS та VÉRIFIEZ VOS CONNAISSANCES є частково керованими, оскільки не перевіряються НКП, проте до кожної вправи пропонується приклад очікуваної відповіді, якою студент може скористатися в разі необхідності. Після виконання завдання відповіді студента зберігають (при активації кнопки Sauvegarder) з можливістю їх подальшого роздрукування.

Крім вправ, кожний урок НКП включає правила формоутворення й уживання граматичної структури Subjonctif. Так, у рубриці RETENEZ надаються правила вживання граматичної структури у формі таблиць і прикладів, описові правила й ситуативний контекст вживання опозиційних форм Subjonctif, Infinitif або Indicatif. Правилами формоутворення можна скористатись, активувавши Conjugaison у будь-який момент уроку.

Кожний урок завершується рубрикою VERIFIER VOS CONNAISSANCES, де запропоновано вправи для контролю як з боку НКП (перевіряються при активації кнопки Corrigés), так і з боку викладача (зберігаються та роздруковуються після виконання уроку). Всі відповіді студента зберігаються в межах одного уроку. При виході з уроку НКП попереджає студента про втрату інформації.

Кожний п’ятий урок REVISION передбачає повторення й перевірку граматичного матеріалу, вивченого в попередніх уроках. Завдання цього уроку роздруковуються для поточного контролю з боку викладача.

Таким чином, спрямованість на комунікативну продуктивну діяльність студентів у писемному мовленні, а також апробація НКП у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича підтверджують низку переваг НКП «Vive le Subjonctif!» для формування у студентів – майбутніх філологів – граматичної франкомовної компетенції в порівнянні із так званим «некомп’ютерним» навчанням, а також іншими НКП, зокрема й автентичними, які були нами проаналізовані щодо їх орієнтованості на навчання граматичного аспекту ФМ («Bonjour de France» (Antonio Perpetuo), «Funambule, le français en action», «Polar FLE» (Anne Fournier Perrot et Thierry Perrot),«Accord 1 / Accord (Editions Didier 2000), «450 exercices» (Eveline Siréjols та Pierre Claude), «Educaserve» (Copyright 2003 – France Edition Multimedia), «FLEExercices interactifs gratuits en ligne», «Français facile», «Les cours et exercices du CCDMD», «Les exercices de Jaser» (Jacques Reals), сайт «Petites folies grammaticales» (Fol écrit, 2005), «Le subjonctif: Exercices interactifs» (Sani Girona Roig, 1999-2007)).