к.е.н., професор Дядечко Л.П., Кузьма В.П.

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені  Михайла Тугана-Барановського

 

Економічна стійкість підприємства та заходи її  забезпечення

 

У ринковій економіці незалежні, самостійні виробники товарів і послуг не зможуть успішно діяти, не забезпечивши собі фінансову стійкість. Протягом останніх років на більшості підприємств України відбулися позитивні зміни, досягнуті завдяки екстенсивним чинникам розвитку. Але сьогодні ці чинники вже вичерпали свої можливості впливу. Сучасний ринок постійно змінюється, особливо в умовах світової фінансової кризи, яка охопила й економіку України.

В умовах конкурентної боротьби підприємства, які прагнуть зміцнити свої конкурентні позиції, повинні застосовувати нові підходи, принципи й методи організації та ведення бізнес-процесів. Головним компонентом такої організації, за визначенням науковців, є економічна стійкість [1,с. 86].

Сучасний підхід до розкриття сутності економічної стійкості не має комплексної системної єдності. До того ж проблема визначення економічної стійкості підприємств будь-якої форми власності як категорії і показника ефективності управління поки що недостатньо досліджена. Тому існує необхідність  поглибити вивчення сутності економічної стійкості підприємств як необхідного підгрунтя виживання, особливо в умовах фінансової кризи. Саме заходам забезпечення економічної стійкості підприємств присвячена ця робота.

 Функціональні складові економічної стійкості підприємства повинні ба­зуватися на ефективній єдності підходів до забезпечення його фінансової міцності. Проте слід  враховувати, що кожна із цих складових (фінансова,виробнича, кадрова, марке­тингова, інвестиційна, управлінська),яка потрібна для оцінки економічної стійкості підприємства, потребує своїх методів забезпечення.

Система забезпечення заходів підтримки економічної стійкості підприємств по­винна охоплювати ряд елементів, головними серед яких визнано такі: постійний моніторинг впливу зовнішнього і внутрішнього середовища на діяльність підприємства; розробка заходів щодо зниження зовнішньої вразливості підпри­ємства та планів запобігання виникненню проблемних ситуацій і проведення упереджуючих заходів для їхнього виконання; впровадження пла­нів практичних заходів при виникненні кризової ситуації [2, 143]. Не виникає сумнівів, що постійний моніторинг кожної складової економічної стійкості підприємств стане основою розробки ефективних заходів запобігання ризикам нестабільної діяльності, а тому й забезпечення фінансової стійкості підприємств.

При стійкому фінансовому стані підприємство спроможне вкладати кошти у розробку нових товарів (послуг), освоювати нові ринки збуту, сприяти маркетинговій стій­кості, забезпечувати інвести­ційну привабливість, кадро­ву стійкість та ефективний процес управління. Зрозуміло, що фінансова складова в забезпеченні економічної стійкості підприємства є провідною й вирішальною, оскільки в ринкових умовах господарювання фінанси визнаються рушійною силою будь-якої економічної системи [3, с.112]. Це особливо актуально в умовах фінансової кризи, яка характеризується не тільки нестачею фінансових ресурсів, а й відсутністю оборотного капіталу і неможливістю взяти кредити.

 Що стосується кадрової стійкості підприємства, то важливість цієї функ­ціональної складової полягає у тому, що від інтелекту, корпоративної куль­тури і компетенції працівників залежить конкурентоспроможність підприємства, яка визначається конкурентоспроможністю його продукції.  Конкурентоспроможність продукції забезпечує виробничу стійкість підприємства.

 До основних заходів забезпечення економічної стійкості підприємств відносять такі: оптимальний обсяг продажів, якість готової продукції, задоволення попиту споживачів, одержання прибутку. Доказано, що постійний контроль за підвищенням ефективності вироб­ництва і ресурсним забезпечення гарантує виконання основних ці­лей виробничого процесу підприємств і є інструментом забезпечення його стійкості [1,с. 89].

Маркетингова стійкість підприємства передбачає максимально широке і повне використання ринкових умов, усіх чинників комерційного ус­піху для досягнення основної мети – одержання прибутку. Таке загальне спря­мування стратегії маркетингової діяльності сприяє зміцненню конкурентних позицій підприємства, і тим самим забезпечує його економічну стійкість.

Одним з об’єктів регулювання економічної стійкості підприємства є його інвестиційна привабливість, за­ходи забезпечення якої спрямовані на оптимізацію форм і видів інвестицій, підвищення ефективності інвес­тиційної діяльності та зниження інвестиційних ризиків.

Економічної стійкості можна досягти завдяки забезпеченню ефективної роботи важливих груп внутрішньо керованих змінних (технології, організацій­ної структури та функціональних зон). Досить важливу роль при цьому відіграє корпоративна культура, рівень якої залежить від розуміння керівництвом внутрішнього середовища підприємства.

 Таким чином, досліджен­ня економічної стійкості підприємств підтверджує необхідність застосування комплексу заходів її забезпечення, починаючи з моніторингу досягнутого рівня стійкості і закінчуючи розробкою заходів її підтримки шляхом підвищення інвестиційної привабливості. Слід підкреслити, що економічна стійкість підприємства є тим елементом його управління, без якого не можливо забезпечити стабільний розви­ток. Саме тому економічна стій­кість підприємства потребує формування таких заходів її забезпечення, які б ґрунтувалися на чинниках впливу на його інвестиційну привабливість. Це можливо за умови застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій управління, своєчасної реакції на зміни зовнішнього середовища та стратегічного бачення майбутнього стану підприємства.

Література

1. Лігоненко Л.О. Економічне управління підприємством //Актуальні проблеми економіки, 2008.- №8(86).-С.82-91.

2. Городинська Д.М. Економічна стійкість підприємства //Актуальні проблеми економіки, 2008.- №10(42).-С.141-146.

3. Економіка підприємства /за ред.А.В. Шегди.-К.:Знання, 2007.-431 с.