Терещенко В.С.,Зубцова С.О.

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені М.Туган-Барановського

Затрати та витрати: спільне та відмінне

Підприємства в процесі своєї діяльності, здійснюваної на основі комерційного розрахунку і самофінансування, здійснюють матеріальні і грошові витрати на виробництво і продаж продукції, на розширене відтворення основних фондів і оборотних коштів, на соціальний розвиток своїх колективів і операційні витрати. Важливим є розмежування понять «затрати» і «витрати», оскільки їх часто ототожнюють.

Відмінність між цими двома поняттями істотно важлива для бухгалтерського обліку. Необхідність розуміння різниці затрат і витрат витікає з того факту, що правильне обчислення прибутку можливо тільки при повному відображенні всіх операцій з формування доходів та витрат.

Дослідженням цього питання займалися такі вчені як А.А. Ефремова, Н.П.Тарасова,  Д.Ю. Атаманов.

Метою статті є дослідження сутності категорій «затрати» і «витрати» та їх розмежування  для цілей бухгалтерського обліку.

Витратами організації визнається зменшення економічних вигод в результаті вибуття активів (грошових коштів, іншого майна) і (або) виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення капіталу цієї організації, за винятком зменшення внесків за рішенням учасників (власників майна).

Витрати визнаються в тому звітному періоді, в якому вони мали місце. Також витратами визнається списання оборотного активу, не пов'язане з його виробничим споживанням, або списання необоротного активу з будь-яких причин.

Затрати - це сума вартості використаних ресурсів. Визнання затрат означає «перетікання» одних видів активів в інші або рівновелике збільшення активів і зобов'язань (у разі споживання робіт, послуг), що не зменшує капіталу організації, а тому не призводить до визнання витрат. Затратами визнаються витрати, що не призвели до появи оборотного або необоротного активу.

Здійснення затрат - це зменшення одних активів з умовою рівновеликого приросту інших активів, або приріст активів і зобов'язань на одну й ту ж саму величину. Це «перетікання» вартості відображається на калькуляційних рахунках. Іншими словами, затрати - це прийнята до обліку вартісна оцінка використаних ресурсів різного вигляду - матеріальних, фінансових, трудових і інших, - вартість яких може бути виміряна з високим ступенем надійності.

Проведемо порівняльну характеристику витрат і затрат (табл.1).

Таблиця 1. Порівняльна характеристика витрат та затрат

Відмінна ознака

Витрати

Затрати

1

2

3

1.Умови визнання

1) сума витрат може бути визначена;

2)  є упевненість в тому, що в результаті конкретної операції відбудеться або зменшення активів або збільшення зобовязань, що призводить до зменшення власного капіталу

«перетікання» одних видів активів в інші або рівновелике збільшення активів і зобов'язань (у разі споживання робіт, послуг)

2.Зменьшення капіталу

відтік активів зменшує капітал

«перетікання» не зменшує капіталу організації

3.Включення в активи підприємства

відносяться до активів підприємств

не можуть відноситися до активів підприємств

4.Вплив на прибуток

впливають на прибуток

не впливають на прибуток

Як бачимо з табл., щоб вважатися витратами відтік активів повинен зменшувати капітал. На відміну від витрат затрати не можуть бути в стані запасоємкості, не можуть відноситися до активів підприємства.

На відміну від витрат, затрати у момент їх визнання не впливають на прибуток. Якби здійснення витрат було пов'язане з показником прибутку, то став би безглуздим один з найбільш важливих елементів методу бухгалтерського обліку, такий як калькуляція собівартості продукції.

На підставі проведеного дослідження можна зробити такі висновки.

Затрати - це грошова оцінка вартості матеріальних, трудових, фінансових, природних, інформаційних і інших видів ресурсів на виробництво і реалізацію продукції за певний період часу. Витрати - це витрати певного періоду часу, документально підтверджені, економічно виправдані (обґрунтовані), такі, що повністю перенесли свою вартість на реалізовану за цей період продукцію. Поняття «затрати» ширше за поняття «витрат», проте за певних умов вони можуть співпадати.

Список використаних джерел

1.     Атаманов Д.Ю. Распределение затрат при калькуляции себестоимости традиционным и операционно-ориентированным методом // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. - №3. – С. 9-11.

2.     Ефремова А.А. Себестоимость: от управленческого учета затрат до бухгалтерского учета расходов / А.А.Ефремова – Киев: Изд-во «Вершина», 2000. - 208с.

3.     Тарасова Н.П. Весело, весело встретим Новый год! // Бухгалтерия . – 2006. -  N51 (726). – С. 3-4.