Экономические науки/7.Учет и аудит

Кузьменко А.В., Піголь І.Д. , Науковий керівник: Яковишина Н.А.

ВТЕІ КНТЕУ, Україна

Бухгалтерський облік та звітність в органах Державного казначейства України, як основне джерело інформації для підвищення ефективності виконання бюджетів

Основою будь – якої діяльності в усі часи виступала інформація. Не є винятком, у даному випадку, і діяльність органів Державного казначейства, де основою для прийняття всіх управлінських рішень виступає економічна інформація, основним джерелом та базою якої є облік та отримана як його результат звітність. Саме важливість бухгалтерської звітності у процесі підвищення ефективності використання наданих державою ресурсів формулює актуальність теми даної роботи. 

         Питаннями обліку та звітності в органах Державного казначейства України присвячено роботи багатьох вітчизняних вчених серед яких: Юрій С. І., Стоян В.І., Василик О.Д., Даневич О.С., Желюк Л. О., Хомин П.Я.,  та ін.

          Метою написання статті є  показати місце бухгалтерського обліку та звітності органів Державного казначейства у підвищенні ефективності виконання бюджетів.

Фінансова (бухгалтерська) звітність – це система взаємопов’язаних узагальнюючих показників, що відображають фінансовий стан бюджету та результати його виконання за звітний період. Метою складання фінансової звітності про виконання бюджету є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан і виконання бюджету користувачам для ухвалення економічних рішень[2].

Бухгалтерська звітність є важливим інструментом управління, що базується на даних бухгалтерського обліку як системи суцільного, безперервного і суворо документального оформлення господарських процесів.

В цілому бухгалтерський облік - це рутинний процес систематизації господарських операцій, відображених у первинних документах з двоякою метою: а)забезпечення контролю за наявністю, рухом і раціональним використанням активів підприємства, своєчасним виконанням ним своїх зобов'язань перед постачальниками і підрядниками, фінансово-кредитними органами тощо; б) формування інформації для складання внутрішньої і зовнішньої звітності[3].

Що до бюджетного обліку, то він сприяє раціональному розподілу національного доходу на цілі розширеного відтворення і досягненню та підтриманню необхідних темпів розвитку окремих галузей народного господарства, а також точному виконанню затвердженого бюджету. Виходячи з цього можна виділити основні завдання бюджетного обліку:

1)точне виконання затвердженого бюджету;

2)дотримання фінансово-бюджетної дисципліни і суворого режиму економії у витрачанні коштів;

3)охорона майна, державної власності;

4)мобілізація засобів у бюджеті та виявлення додаткових доходів.

Важливим також є те, що бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на певних основоположних принципах[1], перелічимо деякі з них:

обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;

превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

історична (фактична) собівартість - пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці;

періодичність - можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.

Наведені принципи є обов’язковими для будь – якого виду бухгалтерського обліку і саме відповідність даним принципам дає змогу звітності повноцінно та результативно впливати на повноту виконання поточних бюджетів, а також забезпечувати, внаслідок виявлення вчинених помилок та порушень, ефективніше виконання бюджетів, що створюватимуться в майбутньому. Звітні показники, отримані в результаті обліку, використовуються для аналізу діяльності на окремих етапах бюджетного процесу, визначення позитивних і негативних сторін його здійснення, а також причин відхилень від плану.

Саме детальне вивчення бухгалтерських звітів розкриває причини всіх отриманих показників, що в кінцевому результаті при їх правильному опрацюванні приводить до підвищення ефективності виконання бюджетів.

Література:

1.     Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» // Офіційний вісник України вiд 03.09.1999 - 1999 р., № 33 зі змінами та доповненнями.

2.     Бухгалтерський облік виконання бюджетів / Желюк Л. О., Іванечко Ю. М. Лучко М. Р. – Тернопіль: “Економічна думка”, 2006. – 306 с.

3.     Хомин П.Я., Формування звітності в підсистемах управлінського, фінансового й податкового обліку: Монографія: – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 345 с.