Любацька Я.В.

Хрущ Н.А.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна

Шляхи удосконалення документального оформлення обліку малоцінних необоротних матеріальних активів

 

Для ефективного функціонування будь – якої ланки ринкової економіки необхідно, щоб учасники, які приймають рішення, мали об’єктивну інформацію

про активи зобов’язання, власний капітал, фінансовий стан, результати діяльності, а також процеси, їх формування як на власному підприємстві, так і партнерів на підставі попередніх даних. Таку інформацію надає система бухгалтерського обліку, яка здійснює процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам. Важливою функцією бухгалтерського обліку є задоволення інформаційних потреб, така інформація, яка формується у системі бухгалтерського обліку має бути обґрунтованою, повною, своєчасною.

Первині документи є письмовим свідоцтвом, що фіксують та підтверджують господарські операції. Вони повинні складатися у момент проведення кожної господарської операції, а якщо це неможливо, то безпосередньо після її завершення. Первинні документи є письмовим свідоцтвом, що стосується обліку МНМА, а саме дані про їх надходження і вибуття, місцезнаходження, стан збереження, амортизацію. При цьому якісні характеристики інформації, що містяться в первинних документах, повинні задовольняти вимогам та потребам усіх користувачів: як внутрішніх, так і зовнішніх. Тому в сучасних умовах питання форми  та змісту первинних документів набуває особливого значення і є актуальним.

Початковим етапом циклу обробки облікової інформації є збір первісної інформації, щодо кожної господарської операції, що має підприємство. Дана економічна інформація збирається інформація постійно протягом усього облікового періоду. У кожному випадку факт первинного спостереження має бути зафіксований на матеріальному носії, що знаходить своє відображення в первинних документах, які містять всі необхідні дані щодо здійсненої операції. Організація обліку МНМА повинна бути цілісною, єдиною системою взаємопов’язаних, взаємо узгоджених способів і методів обліку, які охоплюють увесь комплекс облікових процедур пов’язаних з інформацією, тому основними шляхами її удосконалення визначені наступі:

-         розробка та запровадження удосконалених форм носіїв облікової інформації , найбільш адаптованих до структури, змісту і характеру інформації;

-         вибір оптимальної за складом та обсягом облікової інформації, яка забезпечить реалізацію завдань, поставлених перед обліком МНМА;

-          розробка та запровадження раціональних схем документообігу, що дозволяють із найменшими затратами трудових, матеріальних та фінансових ресурсів забезпечити своєчасне виконання поставлених завдань

Аналіз структури документів і регістрів з обліку МНМА  з одного боку містить застарілі показники, які не формують підсумкової, узагальнюючої інформації, а з іншого  - у них відсутні показники відсутні показники необхідні для складання звітності в умовах застосування П(С)БО 7 «Основні засоби», тому носії з обліку МНМА потребують удосконалення, так і щодо змісту. На нашу думку, з документів, якими оформлюється рух МНМА необхідно вилучити графи у яких зазначали балансову вартість, код норми амортизаційних відрахувань, норму амортизаційних відрахувань, а додати такі: вартість МНМА, передбачивши можливість зазначити усі можливі види оцінок, метод амортизації, що застосовується для кожного об’єкта.

Одним із первинних документів є інвентарні картки, які призначені для забезпечення ведення аналітичного  обліку МНМА протягом усього терміну їх використання, а тому їх форму, порядок реєстрації необхідно спрямувати на реалізацію цих завдань. На нашу думку, використання однієї інвентарної картки для обліку декількох, навіть однакових об’єктів, що використовується в одному структурному підрозділі недоцільне. МНМА- об’єкти, які не завжди при їх прийманні можна виявити при використанні окремих об’єктів і приводять до їх списання із відповідними відмітками інвентарних картках. У них також зазначаються перманентні зміни характеристик МНМА після проведених ремонтів реконструкції та модернізації, що може призвести до плутанини, неправильного визначення вартості кожного об’єкта та вплине як на нарахування, так і результати їх ліквідації, тому для кожного об’єкта необхідно відкривати окрему інвентарну картку.

Отже, основними шляхами удосконалення організації обліку МНМА є раціоналізація як кожної форми документів і регістрів облік, так і методів, і способів збирання обробки і узагальнення облікової інформації до сучасних умов.

 

Література:

1.     Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99р. №996 – XVI;

2.     Про затвердження типових форм первинного обліку від 29.12.95 р. №352;

3.     Цебень Р.В. Удосконалення документального обліку основних засобів//Вісник Хмельницького національного університету. – 2009 - №4.с. - 80