Економічні науки / Логістика 

Федосенко М.О.

Донбаський Державний Технічний Університет

ТРАНСПОРТНО – ЕКСПЕДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

      

 В сучасному світі транспортно-експедиторська діяльність і транспортно-експедиторські послуги є невід’ємною частиною підприємницької діяльності, транспортних перевезень, логістики, і зокрема зовнішньоекономічної діяльності. Транспортно-експедиторська галузь є дуже актуальною і важливою, як для фізичних і юридичних осіб, так і для науковців. Транспортно-експедиторські послуги використовуються для полегшення здійснення перевезень та виконує посередницькі функції. Хоча ця тема є дуже розповсюдженою, вона ще досі потребує подальших досліджень і вивчень, особливо це стосується теоретичного аспекту.

В економічній літературі питання теорії та практики транспортного обслуговування зовнішньої торгівлі розглядалися в працях відомих зарубіжних науковців: Кендалла Л.К., Кейнса Дж.М., Ліндерта П.Х., Альдертонна П.М., Бенсона Д., Уайтхеда Дж., Гехтбарга А. Питанням ефективності і функціонування транспортно-експедиторської діяльності приділяли увагу такі українські і російські вчені і фахівці, як Коскіна Ю. А., Пічугіна Ю.В., Бунича П.Г., Бурмистрова М.М., Винникова В.В., Краєва В.І., Котлубая М.І., Лівшиця В.Н., Лимонова Е.Л., Міхина А.А., Нємчикова В.С., Примачова Н.Т., Раховецького А.Н., Румянцева А.П., Боровський В.М., Жихарєва В.В., Захаров О.В.,  Дергачов В.О., Приходько Ю.М., Котлубай О.М. та інші науковці.

       Згідно з діючим Законом України «Про транспортно-експедиторську діяльність» ( від 1 липня 2004 р. № 1955-IV) має таке тлумачення :

     «Транспортно-експедиторська діяльність     -    підприємницька діяльність  із  надання   транспортно-експедиторських   послуг   з організації  та  забезпечення    перевезень експортних,  імпортних, транзитних або інших вантажів;  Транспортно-експедиторська послуга - робота, що безпосередньо пов'язана  з організацією та забезпеченням перевезень експортного, імпортного,  транзитного   або   іншого   вантажу   за   договором транспортного експедирування;» [1] . Цей Закон присвячений регулюванню окремого виду підприємницької діяльності – транспортно-експедиторських послуг з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів .

      Коскіна Ю.А. в своїй роботі «Експедиторська діяльність, як різновид посередництва у придбанні транспортних послуг» дала таке тлумачення: транспортно-експедиторська діяльність визначається як надання послуг транспорту, які мають у собі комплекс процесів, операцій і дій, деякі з котрих є основними і невід ємними елементами доставки товарів, а інші носять допоміжний характер, які сприяють виконанню основного процесу транспортування [4] .

      Визначення транспортно-експедиторської діяльності і транспортно-експедиторських послуг можуть розглядатися по-різному, але сутність цих термінів залишається єдиною. Узагальнюючи їх, можна зробити висновок, що насамперед, транспортно-експедиторська діяльність – це комплекс послуг, які включають увесь спектр робіт, пов’язаних з перевезенням (транспортуванням) вантажів (товарів), а також з їх навантаженням, забезпеченням охорони, страхуванням та доставкою вантажів в пункт призначення. Експедитори, в свою чергу, виступають посередниками в наданні послуг. 

       Слід відмітити, що в умовах ринкової економіки підтверджується важлива організуюча та системоутворююча роль транспортно-експедиторської діяльності в процесі формування логістичних технологій, як при реалізації зовнішньоторговельних зв'язків, так і при організації транзитних потоків вантажів і транспортних засобів через територію України  .

    На сучасному етапі ускладнення організації функціонування транспортних систем і підвищення вимог до транспортних операцій за показниками надійності, стійкості, безпеки і конкурентоспроможності особливу актуальність має проблема формування ефективного транспортного експедиторства.  Проблематика цього питання полягає у недостатньому розвитку галузі, а саме у її фінансуванні і розширенні сфер її діяльності.

Система показників оцінки ефективності транспортного обслуговування зовнішньоекономічної діяльності може бути використана для оцінки результатів реалізації програм розвитку сфери експедиторських послуг та морської транспортної галузі, а також при формуванні транспортної політики України. Введені до запропонованої системи показників нові коефіцієнт використання транзитного потенціалу та коефіцієнт розвитку ринку експедиторських послуг нададуть можливість проводити систематичну оцінку стану системи транспортного обслуговування зовнішньоекономічної діяльності підприємств, ефективності вжитих заходів щодо її вдосконалення [2] .

Актуальність розробки нових підходів щодо вдосконалення системи  транспортно- експедиторського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності підприємств, науково-методичних аспектів управління ефективністю експедиторських компаній обумовлена економічною доцільністю розширення експорту транспортних послуг та розвитку зовнішньої торгівлі в цілому.

     Сьогодні в Україні більш ніж 80%  перевезень на усіх різновидах транспорту здійснюється шляхом безпосередньої участі міжнародних експедиторів. Транспортно-експедиторська діяльність виконує посередницькі функції між експортером і імпортером, чим дуже спрощує здійснення зовнішньоторговельних операцій. Транспортно-експедиторські послуги надаються заказнику при експорті з України, імпорті в Україну, транзиту по території України, або іншими державами, а також при перевезеннях по території  України [2] .

      Тому, експедитори - це не тільки посередники між власниками вантажів і перевізниками, вони ведуть активну маркетингову працю на ринках транспортних послуг, приймають участь у підготовці вантажів до перевезень, супроводжують їх на шляху  транспортування, забезпечують вимоги відправників відносно доставки вантажів від пункту призначення до місця прибуття, виконують функції операторів при здійсненні міжнародних перевезень [4] .

        Експедитори та їх об’єднання відповідно до законодавства з метою   удосконалення транспортно-експедиторських плслуг, покращення їх якості та конкурентноздатності, можуть на добровільних засадах сертифікувати якість своїх послуг відповідно до існуючих стандартів та здійснювати професійну підготовку/перепідготовку фахівців та підвищення кваліфікації спеціалістів транспортно-експедиторських підприємств.

Об’єднання експедиторів, з метою вдосконалення та прискорення інтеграційного процесу входження в світовий ринок транспортно-експедиторські послуги можуть розробляти, затверджувати та погоджувати умови здійснення транспортно-експедиторську діяльність та інші акти, що передбачені їх установчими документами [1] .

       Таким чином,  важко уявити сучасний світ без транспортно-експедиторської діяльності і без надання транспортно-експедиторських послуг, тому що найбільший прибуток в бюджет України несе експорт товарів та послуг на зовнішній ринок та забезпечує надійність, комфорт і цілісність товарів.

Література :

 

1. Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 1 липня 2004 р. № 1955-IV.

2. Транспортное обеспечение внешнеторговых операций. Коммерческий справочник. - СПб., 1995. - 430 с.                                         

3. Коскіна Ю.А.  «Експедиторська діяльність, як різновид посередництва у придбанні транспортних послуг», Рубрика: Соціум. Наука. Культурa, Технічні науки      c.- 3.