Шмиголь Н.М. к.е.н., доцент, докторант

Національний університет харчових технологій, м.Київ

 

Непрямий дохід від організаційної культури підприємства: визначення, оцінка, ефективність.

 

Керування організаційною культурою є сучасним інструментом управління, що має великі перспективи використання. Розвинута корпоративна культура сучасної компанії припускає об’єднання персоналу, керівництва і власників компанії, її партнерів і клієнтів на основі єдиної системи цінностей, що дозволяє значно підвищити швидкість реакції компанії на зміну переваг клієнтів, знизити рівень різного роду протиріч, затвердити загальні орієнтири довгострокового розвитку, підвищити рівень доходу.

ОК-дохід – дохід отриманий завдяки розвитку організаційної культури підприємства, за рахунок чого мобілізуються людські ресурси, підвищується адаптивність, мотивація.

Оцінка ефективності управління культурою організації повинна проводитись на основі певного критерію, який повинен дозволяти поєднувати аналіз окремих показників зі зведенням їх до загального значення – розрахунку узагальнюючого показника, щоб можна було забезпечити належний системний підхід – ув'язування застосовуваних ресурсів, обумовлених рішенням даної конкретної задачі, тобто розвитком корпоративної культури, з отриманими результатами від цього процесу. Критерій повинен у самій загальній формі виразити мету прийняття того або іншого рішення щодо управління існуючою корпоративною культурою.

Критерієм, що найбільш повно відповідає поставленим вимогам, на наш погляд, є максимальна ефективність заходів щодо управління існуючою корпоративною культурою. Критеріальний показник, що відповідає пропонованому критерію, у загальному виді можна виразити в такий спосіб:

 

,

 

 

де  – ефективність управління існуючою організаційною культурою () підприємства;

 – переваги створювані впливом організаційної культури, у життєдіяльності організації;

 – ступінь відповідності (релевантність) обраної стратегії унікальним властивостям організаційної культури організації;

 – витрати на проведення заходів щодо формування і розвитку культури організації.

Ріст даного показника можливий за рахунок двох факторів: збільшення чисельника – величини наявних реалізованих переваг або зменшення знаменника – витрат на здійснення процедур по розвитку культури й одночасної дії цих факторів.

Особливість даного критерію полягає в тому, що ріст величини наявних переваг () сам по собі ще не є сугубо позитивним фактом. Цей ріст обов'язково повинен супроводжуватися ростом ступеня реалізації, затребуваності формованих переваг у стратегії підприємства. Вплив вікових циклів розвитку культури організації також враховується цим показником.

На етапі росту основна увага приділяється підвищенню значення чисельника – виділенню унікальних властивостей організації і їх посиленню, на етапі зрілості – акцент переноситися на максимальну відповідність стратегії організації сформованим перевагам, на етапі спаду і переродження культури організації – основне значення приділяється зниженню витрат на заходи щодо збереження сформованих розвинутою корпоративною культурою переваг. Відповідно до викладеного вище теоретичними основами оцінки корпоративної культури підприємства може бути запропонована загальна модель оцінки її ефективності (рис. 1.).

 

Рис. 1 Оцінка корпоративної культури підприємства

 

Отже, ефективне управління організаційною культурою підприємства здатне приносити додатковий  (непрямий) дохід. Тому обчислення   комплексного показника ефективності організаційної культури є необхідним для оцінки ОК-доходу та збільшення доходності підприємства в цілому.