Экономика / 6. Маркетинг и менеджмент

Д.е.н., Стрій Л.А., Зубко Н.Е.

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

Управління ціноутворенням як складової комплексу маркетинг менеджменту

Ціна єдина складова комплексу маркетингу, яка «породжує» прибуток, інші лише збільшують витрати компанії. Водночас ціна - одна з найбільш гнучких елементів маркетингової програми: на відміну від характеристик товару, каналів розподілу і навіть програм просування її можна швидко змінювати. Крім того, ціна показує ринку ціннісну позицію товару або торгової марки. Ціна на правильно створений і правильно рекламований товар може набагато перевищувати його собівартість та забезпечувати великий прибуток.

У той же час для багатьох підприємств рішення своїх проблем за допомогою встановлення більш високої ціни є надзвичайно привабливим. Для крупних підприємств (за досвідом розвинених країн [1, c. 338]) підвищення ціни тільки на п'ять відсотків викликає збільшення прибутку більш ніж у півтора рази. Це, природно, відноситься і до збитків, до яких може призвести встановлення заниженої ціни. Тому проблема ціноутворення завжди знаходиться у центрі уваги керівництва підприємствами на всіх рівнях.

Проблемам ціноутворення у економічній науці приділяється досить багато уваги. Маркетингове ринкове ціноутворення істотно відрізняється від того, яке було в період планової економіки нашої країни. Головна відмінність полягає у тому, що ціноутворення відбувається не в сфері виробництва, а у сфері реалізації продукції, тобто на ринку.

Глобалізація, гіперконкуренція і Інтернет (на думку Ф. Котлера), переформували ринки і бізнес [2. с. 183]. Всі ці три сили працюють на пониження цін на ринках. Глобалізація заставляє компанії виставляти свою продукцію на дешевших ринках і поставляти її в країни, де ціни нижчі за ті, які пропонуються продавцями в цій країні. Гіперконкуренція приводить до того, що все більше компаній борються за споживача, що також веде до зниження цін. А Інтернет дозволяє людям з легкістю порівнювати ціни і вибирати товари з найменшою з них. Отже, з врахуванням цих макротенденцій, зміни в маркетингу мають бути націлені на шлях підтримки цін і рентабельності.

Основними тенденціями розвитку ціноутворення в даний час є: посилення впливу в процесі встановлення цін чинника споживчих переваг; прагнення до найбільш повного урахування впливу на ціноутворення не тільки всього комплексу ціноутворюючих чинників, але і їхньої взаємодії; урахування психологічних аспектів ціноутворення.

Сучасне ціноутворення орієнтує підприємство визначати ціну не за допомогою раціональних розрахунків по вже розроблених методиках, а на основі пошуку оптимальної ринкової характеристики, яка влаштовує і покупця, і продавця, що враховує психологічні проблеми споживчої поведінки і робить можливим організацію співробітництва з цільовими клієнтами, розрахованого на довгострокову перспективу. Крім того, необхідно враховувати соціально-етичні аспекти і реакцію громадських і державних інститутів. Це робить процес ціноутворення безперервним, із множиною зворотних зв'язків. Процес ціноутворення є комплексним і суперечливим. Використовуючи різноманітні підходи, необхідно враховувати множину чинників їхньої взаємодії і шукати компроміси. Процес ціноутворення - це серйозна і вдумлива аналітична робота.

Проблема встановлення оптимальної ціни вирішена у роботах [3-5].

Проте всім цим роботам властиві певні недоліки. Бізнес змінюється дуже швидко, тенденції його розвитку у даних роботах не враховані. У більшості робіт при коректній теоретичній розробці проблеми відсутні практичні рекомендації, особливо з визначення ринкового попиту, його еластичності. Відсутня ясність з оцінки впливу реальних витрат підприємства на результат ціноутворення. Крім того, при декларації необхідності ув'язування робіт з ціноутворення з інструментами комплексу маркетинг-мікс, у процес ціноутворення не включається розробка необхідних маркетингових стратегій забезпечення ринкової реалізації обраних цілей ціноутворення.

Дослідження, які були виконано авторами, дозволили сформулювати наступні принципи сучасного підходу до управління ціноутворенням:

ціна, встановлена на товари (послуги, інформацію) підприємства, повинна забезпечувати підприємству компенсацію витрат і одержання своєї частки прибутку, проте витрати не повинні бути вихідним моментом ціноутворення, не витрати визначають ціну, а ціна лімітує витрати; у процесі ціноутворення необхідно прагнути до пошуку оптимальної ціни, яка не буде стримувати попит (при встановленні завищеної ціни), і при якій не виникнуть невиправдані витрати (при встановленні заниженої ціни);

при ціноутворенні не можна прагнути до одержання максимального прибутку в даних умовах, основною задачею повинно бути забезпечення стабільної роботи підприємства і досягнення довгострокових ринкових цілей;

ціноутворення повинно бути гнучким, щоб підприємство могло використовувати прибуток як від урахування розходжень у споживчій оцінці своїх товарів на різноманітних сегментах ринку різноманітними споживачами, так і від ринкового коригування ціни при зміні позицій конкурентів, споживачів, посередників та інших учасників ринку;

у процесі ціноутворення повинні бути також розроблені необхідні маркетингові стратегії забезпечення успіху підприємства на ринку;

пошук оптимальної ціни повинен спиратися на аналіз великого обсягу інформації, її достовірності, на оцінку чинників ризику, на прогнозування змін ринкової ситуації, що потребує в процесі встановлення ціни повернення до вже пройдених етапів і коригування розрахунків.

Авторами розроблена та обґрунтована модель управління процесом маркетингового ціноутворення, яка дозволяє управляти процесом та установити оптимальну ціну.

Маркетингове ціноутворення здійснюється в певній послідовності: постановка завдання ціноутворення; дослідження ринку, цін і товарів конкурентів, розрахунок витрат, аналіз результатів досліджень; вибір методу ціноутворення; розрахунок вихідної ціни; облік обмежень, що діють, і встановлення остаточної ціни; ринкове коректування ціни. Складність і суперечність ціноутворення вимагають неодноразового повернення до вже пройдених етапів і уточнення розрахунків. Особливо важливим є процес ринкового коректування ціни. Необхідно не лише змінювати ціну відповідно до попиту на товар, але і впливати на попит з метою його підвищення. Для цього в арсеналі маркетингу є гнучка система знижок і модифікації цін.

Таким чином, сучасний маркетинг розглядає ціну, ціноутворення, цінову політику підприємства як один з найважливіших елементів діяльності на ринку. Проте реальний успіх можливий лише в тому випадку, якщо ціновий інструмент застосовуватиметься не ізольовано, а у поєднанні з іншими методами і засобами маркетингу як при роботі на ринку, так і при управлінні споживчими характеристиками товару. Активне гнучке ціноутворення сприяє значному розширенню ринку збуту товарів підприємства і істотно підвищує їх конкурентоспроможність.

Література

1.                Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость / П. Дойль. – СПб.: Питер, 2001. – 480 с.

2.                 Котлер Ф. Маркетинг ХХI века / Ф. Котлер. – СПб.: Издательский Дом «Нева», 2005. – 432 с.

3.                 Маркетинговий менеджмент: підручник / [Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін.]. – К.: Видавництво «Хімджест», 2008. – 720 с.

4.                 Стрий Л.А. Маркетинговое управление на рубеже ХХІ столетия: монография / Л.А. Стрий. – Одесcа: Астропринт, 2000. – 304 с.

5.                Цацулин А.Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга / А.Н. Цацулин. – М.: Филинъ, 1998. – 448 с.