Економічні науки / 10. Економіка підприємства

Безручко О. О.

Кременчуцький державний університет ім.. М. Остроградського

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 

Важливою умовою розвитку підприємства є наявність в нього достатнього фінансового потенціалу, здатного забезпечити суб’єкту господарювання поточну та перспективу фінансову стійкість в мінливих ринкових умовах.

Визначенню сутності поняття фінансового потенціалу підприємства присвячено багато наукових робіт учених-економістів: А.А. Томпсона, А.Дж. Стрікленда, А.Е. Воронкової, Б.П. Плишевського, І.Р. Бузько, О.В.Ареф’євої, О.І.Амоші, В.П.Бабича, Я.Г.Берсуцького, В.М.Гриньової, С.А Лосевої, В.І. Зубкова та ін. Але думки науковців з цього питання дещо розходяться.

Одна група вчених розглядає фінансовий потенціал як сукупність фінансових ресурсів, які використовуються підприємством для досягнення поставленої мети, а інша розуміє під фінансовим потенціалом не тільки наявні можливості підприємства, але й перспективи їх розвитку, здатність залучати і максимально ефективно використовувати нові фінансові можливості у майбутньому. Залежно від того, з якої точки зору розглядати це поняття, змінюються фактори, що впливають на формування фінансового потенціалу.

Взагалі, термін «потенціал» походить від латинського слова «potentia» й означає «приховані можливості», які в господарській практиці завдяки праці можуть стати реальністю. Вперше про цей термін згадано в 1924 році Воблиєм К.Г.

У економічній літературі цей термін у широкому розумінні трактують як можливості, наявні сили, засоби, запаси, які можуть бути використані, або

як рівень потужності у будь-якому відношенні, сукупність засобів, потрібних

для будь-чого.

У розвитку сучасних уявлень про потенціал можна виділити три напрямки. Представники першого стверджують, що потенціал – це сукупність необхідних для функціонування і розвитку системи різних видів ресурсів. Друга група авторів уявляє потенціал як систему матеріальних та трудових факторів (умов, складових), що забезпечують досягнення мети виробництва. Основою для такого підходу є висловлювання К. Маркса про те, що засоби праці, предмет праці та робоча сила як фактори виробництва та елементи утворення нового продукту виступають як можливості, що підкреслює їхній потенційний характер. Учені третього напрямку розглядають потенціал як здатність комплексу ресурсів економічної системи виконувати поставлені перед нею завдання. Потенціал, на їхню думку, – це цілісне уявлення про єдність структури і функції об'єкта, вияв їх взаємозв'язку.

Отже, потенціал підприємства – максимально можлива сукупність активних і пасивних, явних і прихованих альтернатив (можливостей) якісного розвитку підприємства у певному середовищі господарювання з урахуванням ресурсних, структурно-функціональних, часових, соціокультурних та інших обмежень.

Для ефективного та успішного функціонування підприємства необхідно розвивати і досліджувати не тільки матеріально-технічні, структурно-функціональні, соціально-трудові, а й фінансові елементи потенціалу. Це обумовлює особливу увагу керівників підприємницьких структур до ефективного та доцільного використання фінансових ресурсів.

До фінансового потенціалу можна застосувати визначення дане у Великій Радянській Енциклопедії, де «потенціал» визначається як «…засоби, запаси, джерела, що є в наявності і що можуть бути мобілізовані, приведені в дію, використані для досягнення певної мети, здійснення плану; рішення будь-якої задачі; можливості окремої особи, суспільства, держави в певній області».

Фомин П.А. і Старовойтов М.К. дають сучасніше трактування: «Фінансовий потенціал підприємства - це відносини, що виникають на підприємстві з приводу досягнення максимально можливого фінансового результату» [2].

Крім того, якщо виходити з методики оцінки фінансового потенціалу, запропонованої Стояновою Е.С. «фінансовий потенціал - потенційні фінансові показники виробництва (прибутковість, ліквідність, платоспроможність), потенційні інвестиційні можливості» [1].

У зв'язку з вищевикладеним, фінансовий потенціал можна визначити як сукупність фінансових ресурсів, за допомогою ефективного і раціонального використання яких підприємство здатне отримати прибуток та досягти поставленої мети своєї діяльності, а також отримати максимально можливий фінансовий результат (досягнення високих показників ліквідності, прибутковості, платоспроможності, стійкості і інших фінансових показників).

Але не варто забувати і про те, що саме поняття «потенціал» характеризує не лише рівень наявних можливостей підприємства, але орієнтується на розвиток, тобто відображає його майбутні спроможності і перспективи. Тому, визначаючи фінансовий потенціал підприємства, потрібно враховувати його майбутні можливості і намагатися зробити все необхідне, щоб створити найкращі умови для його розвитку.

 

Література:

 

1. Стоянова Е.С. Практикум по финансовому менеджменту.- М.: Перспектива, 2005 - с.253

2. Фомин П.А, Старовойтов М.К. Особенности оценки производственного потенциала промышленных предприятий: Библиотека экономиста: бизнес

планирование, бюджет.- www.cis2000.ru/1/37_1_1.shtml - 81k