Кравецький А.В. , Бабчинська О.І .

Вінницький торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

Менеджмент якості: проблеми та перспективи запровадження на вітчизняних підприємствах

Вирішення проблеми підвищення ефективності функціонування системи менеджменту якості на вітчизняних підприємствах починається, насамперед, з перегляду підходів до забезпечення якості продукції, яка виробляється. В сучасних умовах принципи управління якістю на українських підприємствах, зазвичай, мають яскраво виражену функції ну спрямованість.

Функціональний підхід характеризується чіткою спеціалізацією праці, через що окремі групи робітників не бачать кінцевих результатів роботи всієї компанії, а значить не можуть бути зацікавленими у х досягненні. Ще наприкінці минулого століття на Заході набула популярності ідея представляти мо­дель системи менеджменту якості організації у вигляді сукупності процесів, кожен з яких можна визначити як множину взаємопов'язаних нидів діяльнос­ті, що спрямовані на досягнення важливого для компанії результату. Таким чином, буч впроваджений так званий «попроцесний підхід» або підхід з пози­цій процесу.

Термінологічні складнощі застосування «попроцесного підходу» для аналізу функціонування системи менеджменту якості конкретної організації на прак­тиці зазвичай призводять до уповільнення впровадження даного підходу. От­же, наразі існує проблема у тлумаченні категоріально-понятійного апарату  підходу з пози­цій процесу та у розумінні механізму його застосування дія управ­ління якістю на підприємстві.

Попроцесний підхід — це концепція, яка радикально змінить управлінську думку. Попроцесний підхід розглядає функції управління у взаємозв'язку. [2]

Для сучасного менеджменту підприємств, які функціонують у ринковому середовищі, притаманне розуміння того, що здійснювати управління необхідно не тільки виробництвом товарів і послуг, а й створенням цінностей для споживача. Носіями цінностей є продукція і послуги. Продукція - матеріально-речовий, інформаційний продукт, створений підприємством (товар, робота, послуга). Послуги – вид нематеріальної діяльності, яку підприємство надає для фізичних та юридичних осіб. Однією із важливих складових менеджменту є запобігання втрат цінностей товарів або послуг за рахунок зниження їхньої якості. Істотним в діяльності торговельних підприємств, які володіють цінностями для споживача, є збереження та збільшення їхнього наявного рівня.[3]

Ефективний менеджмент якості (СМЯ), що забезпечує високий рівень задоволення запитів і очікувань споживачів, є найважливішою передумовою успіху підприємства будь-якого виду діяльності та будь-якої форми власності. Якість продукції та послуг - це головний інструмент конкуренції, і якщо на підприємстві припинають турбуватися про їхнє вдосконалення, то банкрутство буде неминучим.[1]

У загальному вигляді формування цінностей відбувається в про­цесі виробництва та реалізації товарів. Механізм формування ціннос­тей ґрунтується на переробленні та використанні ресурсів. Адже в процесі виробництва та реалізації товарів відбувається цілеспрямована зміна початкових властивостей вхідних ресурсів з метою надбання корисності для споживача. Ці зміни відбуваються в рамках бізнес-процесів підприємства.

Інтеграція в системі менеджменту якості (СМЯ), як і в будь-якій іншій системі менеджменту, в найбільш загальному вигляді передбачає:

  інтеграцію знань (побудова інтегрованої інформаційної моделі об'єктів і процесів формування якості);

  інтеграцію цілей (розробку інтегрованої параметричної конст­рукції (СМЯ);

  інтеграцію ресурсів;

  інтеграцію дій (процесів і процедур менеджменту);

  інтеграцію персоналу (організаційну інтеграцію).

Більшість українських підприємств мають функціо­нальну структуру управління якістю та намагаються збільшити ефективність управління шляхом впровадження попроцесного підходу. За результатами проведеного ґрунтового аналізy CMЯ під­приємства, як системи взаємопов'язаних бізнес-процесів, існує потреба у формуванні висновків щодо застосування попроцесного підходу до управлін­ня якістю на підприємстві. [2]

На даний момент в Україні якістю продукції до­сить часто нехтують через ряд обставин. Має вагу і дешевизна робочої сили, що витікає зі слабкості національної економіки тощо. Проте вже зараз уп­равління якістю визнається необхідним фактором формування конкурентоспроможного ринку. Тому однією з основних напрямків діяльності багатьох підприємств стає розробка ефективної системи управління якістю на базі вітчизняного та закор­донного досвіду. На особливу увагу в цьому пи­танні заслуговує міжнародна система стандартів якості ISO серії 9000, прийнята, до речі, на базі вітчизняної КСУКП, та впроваджена в Україні Держкомстатом у вигляді ДСТ 40.9001-88 ДСТ 40.9002-88 ДСТ 40.9003-88. [5]

Стандартом ISO 9000:2000 перед­бачено, що кадрові служби по відношен­ню до персоналу повинні:

визначати необхідну для підприє­мства та його технології компетентність працівників;

забезпечувати при необхідності їх підготовку та перепідготовку, оцінювати результати навчання;

  забезпечувати інформування пра­цівників щодо їх задач та вкладу в досягнення показників у сфері якості;

  дотримуватися належного поряд­ку щодо записів про освіту і підготовку
працівників.
[3]

Таким чином, з метою підви­щення якості та конкурентоспро­можності вітчизняної продукції необхідно розробити і затвердити заходи щодо впровадження сис­тем управління якістю на підприє­мствах, зокрема:

1)            розроблення проектів нормативно-правових актів щодо дер­жавної підтримки впровадження систем управління якістю на підприємствах;

2)            завершення перегляду та зат­вердження основоположних стан­дартів національної системи стан­дартизації з урахуванням вимог міжнародної та європейської сис­тем стандартизації та сертифікації;

3)            організацію та проведення постійного моніторингу впровад­ження систем управління якістю на підприємствах;

4)            забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації фахівців
з управління якістю та розроблен­ня відповідних навчальних по
грам, утворення Українського інституту якості та розгалуженої
мережі методичних і консульта­тивних центрів, розвитку фунда­ментальних та прикладних дослі­джені, у сфері управління якістю;

5)            проведення в Україні що­ року Європейського тижня якості
та конкурсу «100 кращих товарів України».
[4]

 

Список використаної літератури:

1.       Економічні аспекти впровадження системи менеджменту якості на промислових підприємствах./ П. Орлов // Економіка України. – 2008. - №2. – С. 17-26

2.       Ефективність функціонування системи менеджменту якості на підприємстві з позицій процесного підходу./С, О. Гуткевич// Актуальність проблеми економіки. – 2006. - №3.- С.75-84

3.       Значення комплексності персоналу у процесі впровадження системи якості./ О.Б. Бондаренко// Економіка & держава. – 2009. - №4. С.70-72

4.       Оцінка функціонування системи управління якістю на підприємстві. /Г. Ю. Кучерук, Т.О. Білопашка //Економіка & держава. – 2005. - №8.– С.25-28

5.       Шляхи гармонізації вітчизняної практики управління якістю з міжнародними стандартами./О. С. Понамарьова//Економіка, фінанси, право. – 2008. -№5. – С. 16-14