Економические науки/ 8.Математические методы в экономике

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Україна

Михайлова Д.П., Нєфьодова Ю.В.

Статистичний аналіз ринку страхових послуг в Україні

         У теперішній час ринок страхових послуг України перебуває на початку поступового інтегрування у відповідний світовий ринок. У країнах з розвиненою економікою страхова галузь – одна з найважливіших, вона забезпечує дієву систему захисту майнових інтересів і прав громадян та підприємств, підтримує соціальну стабільність у суспільстві, економічну безпеку держави, є важливим фінансовим інструментом регулювання національної економіки та потужним засобом довгострокового інвестування у народне господарство через акумуляцію коштів. [1, 209]

         Сектор страхових послуг в Україні ще молодий, перебуває на етапі формування, того його частка в економіці доволі мала.

         Актуальність проблеми статистичного аналізу страхового ринку зумовлена необхідністю розробки ефективної стратегічної політики щодо забезпечення страхової діяльності в Україні.

         Для розуміння особливостей функціонування системи страхування важливе значення мають роботи вітчизняних науковців – М. Александрова, К. Базилевича, В. Базилевича, Н. Внукова та інших. Ці праці присвячені теоретичним основам страхування.

         Метою статті є аналіз організаційно-економічних аспектів функціонування страхового ринку України, оцінка динаміки та структурних зрушень, визначення проблем ефективної діяльності та пріоритетних напрямків та перспектив підвищення ефективності страхового ринку.

         Страхові компанії – дієві зовнішні центри фінансового впливу щодо промислових корпорацій, одна з головних домінант на світових і національних ринках капіталів, оскільки, на відміну від банків, які оперують короткостроковими залученими коштами, ресурси страхових компаній використовуються для довготермінових виробничих капіталовкладень. [1, 224]

         На кінець 2009 року в Україні було зареєстровано 471 страхова компанія, з них 72 займаються страхуванням життя (15% від загальної кількості), 399 – іншими видами страхування (85%). Таке співвідношення страхових компаній пов’язане, в першу чергу, з відсутністю відповідних традицій страхування життя, недостатньою кількістю операторів і агентських мереж, недосконалістю вітчизняного законодавства щодо страхування, значним розміром статутного фонду (1,5 млн. євро для компаній зі страхування життя, 1 млн. євро для компаній, що займаються ризиковими видами страхування) тощо.

         Аналіз загальної (валової) суми страхових премій, отриманих страховиками при страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників, показав, що незначну її частку становлять премії, які надійшли від іноземних страховиків (перестрахувальників) – 317,5 млн.грн.. Значна частина – це внутрішнє перестрахування – 8026,8 млн.грн., а основна частина – премії від страхувальників обсягом 15664,3 млн.грн.

         За розрахунками частка чистих страхових премій (валові премії мінус кошти внутрішнього перестрахування)складала 66,6% від валових, що свідчить про досить високу концентрацію внутрішнього перестрахування на ринку. Відношення валових страхових премій до ВВП (949,864 млн.грн.) на кінець 2008 року дорівнювало близько 1,7%. [3]

         Аналіз страхового ринку в розрізі юридичних та фізичних осіб дає змогу констатувати факт недостатньої співпраці зі страхувальниками – фізичними особами (7630,4 млн.грн., або 31,8% від валових премій та 48,7% від премій отриманих від страхувальників). Більше половини всіх премій від громадян (52,2%) становили премії від страхування наземного транспорту (3985,6 млн.грн.). Від страхування обов’язкової цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (за внутрішніми та зовнішніми договорами) надійшло 1019,1 млн.грн. (13,4% від загальної суми премій). [3]

         Загалом дуже незначним, порівняно зі світовими показниками, є сегмент страхування життя (6,9%), що має визначальне значення в розвитку економіки країни. Найбільшу питому вагу займає майнове страхування (75,7%), слаборозвиненими залишаються галузі особистого страхування (8,5%) та страхування відповідальності (8,9%). [3]

         У теперішній час діяльність з перестрахування в Україні є повноцінним сегментом страхового ринку. Високі частки страхової премії, переданої перестраховикам, зумовлені тим, що профілі українських страховиків не можуть утримувати ризики з високими лімітами відповідальності, які потребують перестрахувального захисту. За січень-грудень 2009 року на перестрахування сплачено 9064,6 млн.грн., з них: перестраховикам-нерезидентам – 1037,8 млн.грн., перестраховикам-резидентам – 8026,8 млн.грн. В обсязі валових страхових премій частка перестрахування станом на 31.12.2009 р. становила 37,8%, у тому числі частка перестраховиків-нерезидентів – 4,4%; частка перестраховиків-резидентів – 33,4%. [3]

         Страховий ринок України в першому кварталі 2009 року розвивався в умовах складної ситуації у реальному секторі економіки та загального спаду виробництва. За результатами першого кварталу 2009 року за більшістю показників страхової діяльності спостерігалися скорочення. Динаміка показників щодо першого кварталу 2008 року свідчила про таке:

·        на 18,8% знизилася кількість укладених договорів, при цьому кількість договорів, укладених  з фізичними особами, зменшилася на 11,4%, а договорів з юридичними особами – на 43,2%;

·        знизилися страхові виплати: валові страхові виплати на 2,3%, чисті на 5,0%;

·        ще суттєвіше, ніж виплати, скоротилися обсяги страхових премій: на 12,7% валові страхові премії, на 15,3 – чисті страхові премії;

·        на 21,2% зросли загальні активи, з них активи, визначені законодавством для покриття страхових резервів – 16,8%; на 15,9% зросли страхові резерви;

·        на 9,1% знизилися обсяги перестрахування, у тому числі обсяги премій, сплачених на внутрішньому ринку, на 7,1%, на зовнішньому – на 17,8%;

·        на 4,1% (або на 19 компаній) збільшилася кількість страхових компаній. [2, 50]

Таким чином сучасний страховий ринок у своєму розвитку має певні здобутки і численні недоліки, притаманні функціонуванню як окремих страхових компаній, так і системи страхування в цілому.

Аналіз ринку страхових послуг в Україні показав, що в умовах сьогодення дуже важливими є розробка та ефективне впровадження антикризового плану, який має передбачати: доступ страхових компаній до коштів резервів, розміщених на депозитах банків; консультаційну допомогу щодо можливості рекапіталізації небанківських фінансових установ; зняття жорстоких  обмежень у частині вимог щодо рівня кредитного рейтингу для інвестування  активів страхових компаній; створення фонду гарантій страхових виплат за рахунок коштів страхових резервів страхових компаній на рахунку Національного банку України тощо. Адже страховий ринок є невід’ємною складовою фінансової системи України, а отже, формування досконалого, фінансово стійкого страхового ринку є важливим аспектом її розвитку.

Література

1.     Базилевич, В.Д. Страхова справа// К.: Знання, 2003. –250 с.

2.     Нестерова, С.Л. Аналіз ринку страхових послуг України// Статистика України. –2009. –№4. – С. 46-51.

3.     Офіційний веб-сайт  Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України <Електронний ресурс.>. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/