Чуприна К.О., Гвасалія Д.С.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна

Аналіз обсягів і структури бюджетних видатків

 

Видатки державного бюджету за своєю економічною сутніс­тю є інструментом досягнення вищого критерію справедливос­ті і корисності для кожного члена суспільства. На досягнення цієї мети повинно бути зорієнтоване бюджетне законодавство. Мова насамперед йде про те, що видатки бюджету повинні бу­ти спрямовані на вирівнювання доходів окремих верств насе­лення.

Таким чином, актуальність статті полягає у тому, що в умовах обмеженності фінансових ресурсів держава повинна раціонально та ефективно використовувати державні кошти для того, щоб забезпечити надійне функціонування держави.

Метою даної статті є дослідження видаткової частини державного бюджету України та аналіз видатків загального фонду бюджету України за 2009 рік.

Як фінансова категорія видатки бюджету відображають економічні відносини між державою, юридичними та фізичними особами з приводу використання коштів державного централізованого фонду для виконання функцій держави на всіх рівнях адміністративного управління. Викладене вище є найбільш поширеним трактуванням видатків бюджету в економічній літературі.

Виходячи з визначення Бюджетного кодексу (ст.30), видатки бюджету «включають бюджетні призначення, встановлені законом про державний бюджет України на конкретні цілі, що пов'язані з реалізацією державних програм». Наведені трактування доводять, що видатки бюджету в сучасних умовах - достатньо складна система взаємин, які базуються на нормах права і регулюються бюджетним процесом.

Класифікація державних видатків за суспільним призначення зображена на рисунку 1.

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 1 Класифікація видатків держави за суспільним призначенням

 

    Видатки на соціальні потреби. До них відносяться видатки на охорону здоров'я, освіту, соціальне забезпечення, соціальне страхування. Основна частина витрат со­ціального характеру - близько 75% їх загального обсягу - фінан­сується за рахунок бюджетних і позабюджетних фондів.

Зовнішньоекономічні видатки пов'язані з тим, що держава тим або іншим способом допомагає виробнику пробитися на ринок. Це прямі субсидії компаніям з бюджету, звільнення експортерів від податків, на­дання кредиту експортеру або імпортеру на пільгових умовах, стра­хування експорту і т. ін.

Економічні видатки мають важливе народногосподарське значен­ня: вони сприяють структурній перебудові суспільного виробни­цтва, нарощуванню науково-технічного потенціалу, модернізації підприємств і технічному переоснащенню всіх галузей народного господарства.

Видатки на оборону країни (військові видатки). Це прямі військові видатки. До їх складу завжди включаються такі основні групи витрат: на утримання особистого складу; на озброєння; на матеріально-технічне оснащення; на будівництво військових об'єктів, на військові дослідження і розробки; на пен­сійне забезпечення військовослужбовців і членів їх сімей; на підго­товку кадрів; на створення запасів і ресурсів на випадок війни та ін. Існують непрямі військові видатки; видатки на ліквідацію наслідків війни і мілітаризації — пенсії і до­помоги учасникам війни, на відновлення зруйнованого господар­ства, на переведення економіки на мирні рейки.

Видатки на управління — це видатки на утримання законодавчих органів, уряду, місцевих органів влади і управління, міліції, органів судочинства і прокуратури.

Доцільно проаналізувати динаміку видатків державного бюджету України у 2009 році, яка наведена на рисунку 2.

Рис. 2 Виконання державного бюджету за видатками у 2009р. (млн. грн.)

           

Планові видатки державного бюджету були встановлені в сумі 194 млрд. 378,7 млн. грн., а проведені в сумі 187 млрд. 760 млн. грн., або 96,6 відс. плану. Таким чином, річні призначення не виконані на 6 млрд. 618,7 млн. грн., або на 3,4 відсотка.

У структурі видатків загального фонду найбільш значними за обсягами були міжбюджетні трансферти - 56 млрд. 489,4 млн. грн., або 30,1 відс. загального обсягу, видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення - 47 млрд. 356,6 млн. грн. (25,2 відс), виконання загальнодержавних функцій - 23 млрд. 355,3 млн. грн., або 12,4 відс, економічну діяльність - 6 млрд. 784,1 млн. грн. (3,6 відсотка).

Загальний обсяг Державного боргу України на 31.12.2009 становив 211,6 млрд.грн., або 23,2% ВВП, а мав бути 7-10%. Аналіз видатків загального фонду наведено у табл. 1.

 

 

Таблиця 1

Аналіз видатків загального фонду бюджету за 2008 та 2009 рр (млн. грн.)

Показники

2 009р.

2 008р.

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення

Виконано

Виконано

Загальний фонд

Загальний фонд

Загальнодержавні функції

23 356,00

20 639,00

2 717,00

1,13

Оборона

7 858,00

9 048,00

-1 190,00

0,87

Громадський порядок, безпека та судова влада

20 026,00

20 639,00

-613,00

0,97

Економічна діяльність

6 784,00

18 699,00

-11 915,00

0,36

Охорона навколишнього природного середовища

1 118,00

1 281,00

-163,00

0,87

Житлово-комунальне господарство

72,00

383,00

-311,00

0,19

Охорона здоров'я

6 090,00

6 162,00

-72,00

0,99

Духовний і фізичний розвиток

2 087,00

2 713,00

-626,00

0,77

Освіта

16 523,00

14 776,00

1 747,00

1,12

Соціальний захист та соціальне забезпечення

47 357,00

43 654,00

3 703,00

1,08

Кошти,що передаються до бюджетів інших рівнів

56 489,00

55 023,00

1 466,00

1,03

Всього

187 760,00

193 261,00

-5 501,00

0,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головна проблема, яка сьогодні стоїть перед суспільством, — стабілізація економіки і забезпечення її зростання. Однак без виділення відповідних коштів її неможливо розв'язати. В умовах обмеженості фінансових ресурсів держава повинна раціонально та ефективно використовувати державні кошти. У цілому система видатків бюджету повинна забезпечувати надійне функціонування держави і сприяти економічному зростанню, що досягається за рахунок раціональної структури видатків.

Література:

1. Бюджетна система: інтегрований навчальний комплекс (посібник, електронна навчальна система на компакт-диску) / під ред. Л.О. Омелянович - Донецьк: ДонНУЕТ - 2008. – 237 с.

2. Міністерство фінансів України - www.minfin.gov.ua

3. Рахункова палата України - www.ac-rada.gov.ua

4. Сутність і проблеми підвищення ефективності видатків бюджету / Васютинська Л.А. // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2009. - №35. – С. 34-39.