УДК 658 (075.8)

СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЩОДО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: ЕВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ

Іванюта В.Ф. к.е.н доцент ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка

 

Проблема: Розвиток підприємництва є предметом дослідження ученими різних фахових напрямів, представниками певних наукових шкіл, ідеологами, політиками. Але провідне місце серед них займає проблема підприємництва як комплексу особливих функцій, спрямованих на забезпечення розвитку і вдосконалення господарського механізму, постійне оновлення економіки господарюючих суб’єктів, створення інноваційного поля діяльності. Саме цей напрям соціально-економічного розвитку стає предметом дослідження не тільки науковців, а й тих, кого цікавить можливість практичного впровадження ідей, пов’язаних із різними аспектами підприємництва.

Аналіз досліджень із даної проблеми. Протягом останніх років проблемами підприємницької діяльності займалися провідні вітчизняні вчені в різних сферах економіки (табл. 1). Н.М. Тягунова, І.В. Юрко, Л.В. Романова розкрили теоретичні основи та генезис підприємництва, соціально-психологічний портрет підприємця, державне регулювання підприємницької діяльності, практику підприємництва, організаційно-правові форми підприємництва, звітності та показників фінансового стану підприємства.

А.В. Чупіс, С.М. Іванюта, Л.А. Заруба,  О.Д. Грачова, Н.А. Дмітрієва пропонували методики оновлення основних фондів на підприємствах, методологічні рекомендації запобігання ризику, ними розроблена інформаційна основа прийняття рішень при управлінні фінансовими ресурсами природокористування.

Л.І. Донець, Н.Г. Романенко, С.Н. Соболь, В.Я. Горфінкель, В. Сизоненко розглядали зміст, принципи та види підприємницької діяльності в умовах трансформації форм господарювання вітчизняних підприємств.

Таблиця  1

Проблеми підприємництва, досліджувані сучасними вченими – економістами

Автори

Досліджувані проблеми

Н.М. Тягунова,

І.В. Юрко,

В.М. Колот,

Л.В. Романова,

С.Ф. Покровський

питання теорії підприємництва, історичні аспекти розвитку та практики підприємницької діяльності, сутність та роль підприємництва в економічному розвитку суспільства, його принципи та методи, соціально-психологічні аспекти діяльності.

А.В. Чупіс, С.М. Іва-нюта,    Л.А., Заруба, О.Д. Грачова,

Н.А. Дмитрієва

методика оновлення основних фондів на підприєм-ствах, методологічні рекомендації запобігання ризику, розроблена інформаційна основа прийняття рішень при управлінні фінансовими ресурсами

Л.І. Донець  

Н.Г. Романенко,

С.Н. Соболь,

В.Я. Горфінкель,

В. Сизоненко

зміст, принципи та види підприємницької діяльності в умовах трансформації форм господарювання вітчизняних підприємств, маркетингова орієнтація підприємницької діяльності, бізнес-планування й використання принципів менеджменту.

З.С. Варналій

І.В. Тирпак,

М.І. Долішній

приділяли значну увагу формам організації підприємництва, розкрили технологію заснування власного підприємства та механізм державної підтримки підприємництва. Досліджували основи підприємницької діяльності: об’єктивні засади підприємництва, сутність підприємництва, функції та правовий статус підприємця, економічну свободу та підприємництво.

М.І. Карлін,  М.Д.Бойко,

А.С. Співак

досліджували проблематику теоретичних та практичних питань правових засад підприємницької діяльності в Україні, вивчали правові основи організації і функціонування підприємницьких структур, державне регулювання цих процесів

П. Т. Саблук, Ю.О. Лу-пенко, В.Г. Ситник,  І.М. Демчик, В.А. Анд-рійчук, В.І. Юрчишин.

М.Я. Дем’яненко,

В.Я. Месель-Веселяк, О.М. Шпичак

досліджують проблеми розвитку аграрного підприємництва, розробка теоретико-практичних та методологічних засад забезпечення конкурентно-спроможного аграрного виробництва в умовах вступу до ЄС.

 

 

 

 

На думку вчених, суттєвим було висвітлення засобів створення власної справи, маркетингової орієнтації підприємницької діяльності, бізнес-планування й використання принципів менеджменту. Вони прагнули сформувати, своїми дослідженнями, у майбутніх фахівців економічних спеціальностей системи знань, спрямованих на оптимізацію управління,

активізацію підприємницької діяльності в Україні, перетворенню підприємництва в самостійний провідний сектор економіки в умовах сталого розвитку країни. Їх вчення охопило весь спектр застосування сучасної теорії підприємництва: аналіз і виявлення підприємницьких стратегій та напряму їх реалізації, маркетингова орієнтація підприємницької діяльності, засоби впровадження менеджменту в її організацію. Вчені розглянули особливості підприємницької діяльності в контексті ринкових перебудов, механізм створення підприємства, провели порівняльний аналіз у контексті ситуації невизначеності, характерної для прийняття управлінських рішень підприємцями в умовах ринкової економіки. Вони намагалися сформувати систему знань щодо змісту поняття «підприємництво», ними був проведений аналіз різних підходів щодо визначення підприємництва та підприємницької діяльності, а також була досліджена проблематика економіко-правових основ державного регулювання підприємницької діяльності, ролі конкуренції у системі підприємництва, формування вміння використовувати маркетингову концепцію як інструмент оптимізації підприємницької діяльності, формування знань та умінь впровадження ефективного менеджменту в підприємницьку діяльність та формування системи етичних норм, властивих підприємцям. Вони детально дослідили тему державного регулювання підприємницької діяльності, а саме: необхідність державного регулювання підприємницької діяльності, передумови та механізм державного регулювання підприємницької діяльності та державна підтримка розвитку підприємництва в Україні.

З.С. Варналій, І.В. Тирпак, М.І. Долішній приділяли значну увагу формам організації підприємництва, в своїх працях розкрили технологію заснування власного підприємства та механізм державної підтримки підприємництва. Вони досліджували основи підприємницької діяльності: об’єктивні засади підприємництва, сутність підприємництва, функції та правовий статус підприємця, економічну свободу та підприємництво, менеджмент та маркетинг у підприємництві, бізнес-планування у підприємницькій діяльності, фінанси і податки, види та сфери підприємницької діяльності, ризики у підприємницькій діяльності, підприємство в ринкових умовах, сутність та методи державного регулювання підприємництва, державну політику підтримки підприємництва, форми організації підприємництва, правове забезпечення розвитку підприємництва, мале підприємництво тощо. Метою їх дослідження було вивчення ринкової психології. Досліджуючи правове забезпечення розвитку підприємництва, вони охарактеризували правову базу розвитку підприємництва, проблеми правового забезпечення підприємництва в Україні та запропонували шляхи удосконалення нормативно-правової бази розвитку підприємництва.

М.І. Карлін, А.С. Співак досліджували проблематику теоретичних та практичних питань правових засад підприємницької діяльності в Україні, вивчали правові основи організації і функціонування підприємницьких структур, державне регулювання цих процесів, велику увагу приділили вивченню нормативних документів державних законодавчих та виконавчих органів з питань функціонування підприємництва. Вчені досліджували проблеми правового регулювання підприємницької діяльності, а саме: вибір виду діяльності та відповідальність за заняття протизаконною підприємницькою діяльністю; державне регулювання підприємництва в Україні; права та обов’язки державних контролюючих органів щодо підприємницьких структур; організаційно-правові форми підприємництва; правові основи розробки бізнес-плану; комерційна таємниця та відповідальність за її розголошення; правові основи організації, реєстрації та припинення діяльності підприємницьких структур; ліцензування окремих видів підприємницької діяльності та відповідність у сфері ліцензування; правові засади регулювання трудових відносин у сфері підприємництва та відповідність за порушення трудового законодавства; правові основи оподаткування підприємницьких структур та контроль ДПА України за сплатою податків та інших платежів; правові основи зовнішньоекономічної діяльності та відповідальність за порушення законодавства у цій сфері; а також правові основи отримання землі та землекористування в Україні та відповідальність за порушення земельного законодавства.

П. Т. Саблук, Ю.О. Лупенко, В.Г. Ситник, І.М. Демчик, В.А. Андрійчук, В.В. Юрчишин,. М.Я. Дем’яненко, В.Я. Месель-Веселяк, О.М. Шпичак, О.В. Крисальний досліджують проблеми розвитку аграрного підприємництва направлені на розроблення теоретико-практичних та методологічних засад забезпечення конкурентноспроможного аграрного виробництва в умовах вступу до ЄС.

Мета досліджень. Узагальнити та класифікувати сучасні теоретичні положення, щодо розвитку підприємництва, розроблені  провідними вченими економістами

Результати досліджень Виходячи із вищесказаного можна констатувати що основні напрями досліджень направлені на раціональне  з  урахуванням природнокліматичних умов і особливостей України розміщення галузей національної економіки, створення регіональної системи підприємництва, диверсифікацію виробництва, спеціалізацію, кооперацію та інтеграцію агропромислової діяльності, ефективне використання землі, праці, засобів виробництва, перехід на економічні методи господарювання, впровадження еколого-енергозберігаючих технологій, розв’язанні економіко-соціальних регіонів. Роль підприємництва у формуванні ефективної системи господарювання  відображена на рис. 1.

 Розвиток підприємництва сприяє раціоналізації національної економіки, підвищенні конкурентоспроможності, звільненні від баласту невикористаних або недостатньо використаних ресурсів, найповнішу реалізацію основного потенціалу суспільства – людини. Підприємництво не можна ідеалізувати – це складна, важка праця, яка не кожному під силу; до того ж за певних умов воно не виключає й експлуатацію, але разом з тим внесок підприємництва у прогрес цивілізації незаперечний. 

Подпись: Підприємництво

Рис. 1. Роль підприємництва у розвитку національної економіки: авторська розробка.

Підприємницька діяльність привернула увагу не лише економістів, але і філософів, соціологів психологів і культурологів з точки зору природи підприємництва, цінностей, мотивів діяльності та моделей поведінки підприємців.

Висновки. Таким чином – підприємництво характеризується з точки зору комерційного, фінансового, страхового, консультативного виду діяльності, що існує у формі приватної, державної, комунальної, або колективної власності, індивідуально або колективно на основі чинного законодавства, здатне здійснювати відтворювальні процеси з метою досягнення соціально-економічних результатів та отримувати прибуток і відрізняється від англійського терміну «бізнес», що склався історично і пов’язаний із комерційною діяльність, торгівельною операцією, приватною власністю та особистою вигодою і не завжди здійснює свою діяльність у правовому полі. Зміст підприємництва можна розглядати в декількох аспектах, зокрема як:

- форма економічної активності – це свобода вибору напрямів і методів діяльності, самостійність у прийнятті рішень, орієнтація на досягнення успіху, отримання прибутку, відповідальність за прийняті рішення, їх наслідки та пов’язаний із ними ризик;

- відповідний стиль і тип поведінки підприємця – це ініціатива, пошук нетрадиційних рішень, масштабність та ризик, ділова хватка;

- особлива економічна функція – вдосконалення державного механізму, постійне оновлення економіки, створення інноваційної сфери.

 

Використана література:

1. Господарський кодекс України. (Ст. 42.) Офіційний вісник України. – 2003. – № 11.

2. Донець Л.І., Романенко Н.Г. Основи підприємництва. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 320 с.

3. Романова Л.В. Управління підприємницькою діяльністю: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. –240 с.

 

 

Анотація

Узагальнені і класифіковані сучасні теоретичні положення, щодо розвитку підприємництва, розроблені провідними вченими економістами, дане визначення категоріям «бізнес» та «підприємництво»

 

Обобщены и классифицированы современные теоретические положения относительно развития предпринимательства, разработанные ведущими экономистами, даны определения категориям «бизнес» и «предпринимательство».

 

He is commons and classifications of modern theoretical state to concern of developed enterprising, by working is leading economists, and given determining of category “business” and “enterprising”.

 

 

 

Відомості про автора

 

Іванюта Василь Фалимонович

К.е.н., доцент кафедри економічної теорії та регіональної економіки Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка

Домашня адреса   36011  м. Полтава,  вул. К. Лібкнехта 120

Тел. 7-17-97 

ПОВТОРНО !         Реєстр. № 26836.           Рахунок оплачено.