Соболєв В.О., к.е.н, доцент кафедри маркетингу і комерційної справи

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені

Михайла Туган-Барановського

 

Сутність основних понять Інтернет-торгівлі

 

Сучасні тенденції розвитку Інтернет в світі значно розширили  сфери його використання. Якщо первісне середовище Інтернет являло собою засіб розповсюдження інформації, а послідуюча за цим розробка цілого ряду програм, забезпечуючи різні види мережної взаємодії, операційних систем і програм-навігаторів Інтернет дозволили найбільш повно використовувати можливості нового інформаційного середовища, то сьогодні інформаційна концепція мережі починає відходити на другий план. На перше місце виходить використання Інтернет в комерційній діяльності підприємств. Однією з основних складових цього процесу є торгівля, і торгівля не тільки інформаційними продуктами, як самим близьким до характеристик середовища Інтернет, але і традиційними товарами.

Перетворення Інтернет на всесвітню торговельну платформу значно ослаблює необхідність у торговельних посередниках. Маркетинг у глобальній мережі забезпечує отримання й аналіз реакції споживачів на будь-які дії компанії через відстеження поведінки відвідувачів корпоративного Web – сайту – вузла в Інтернет, що містить інформацію про компанію, її товари і послуги.

Виникнення „електронної комерції” як науки було пов’язано з введенням в обіг нових термінів, категорій та понять, таких як: електронний магазин, електронна торгівля, електронний аукціон, електронна вітрина, електронні гроші, електронні платіжні системи, електронний цифровий підпис.

Існує багато визначень основних понять „електронна комерція”, „Інтернет-комерція”, а також близьких до них понять „електронна торгівля” та „Інтернет-торгівля”. Кожний автор відповідно до своєї професійної підготовки та накопиченого досвіду укладає в ці поняття свій зміст [1, с.30].

Електронна комерція (Е-комерція) – це поняття, що описує процес купівлі, продажу або обміну виробів, послуг та інформації за допомогою глобальної комп’ютерної мережі Інтернет [2, с.6].

Поняття, яке пропонує Грехов А.М., ґрунтується на тому, що сам процес купівлі, продажу або обміну виробів, послуг та інформації відбувається за допомогою мережі Інтернет.

Електронна комерція (е-комерція) – це електронна економічна діяльність, яка забезпечує повний цикл бізнес-процесів, що включають замовлення товарів/послуг, проведення платежів, доставку товарів/послуг з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і забезпечують передачу прав власності юридичних/фізичних осіб іншим [3, с. 55].

В понятті електронної комерції, яке пропонують Плескач В.Л. та Затонацька Т.Г. охоплюється весь цикл бізнес-процесів і уточнюється саме яких: замовлення товарів/послуг, проведення платежів, доставку товарів/послуг з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), а також фіксується забезпечення прав власності юридичних/фізичних осіб іншим.

Найбільш повними можна назвати два поняття електронної комерції авторів Царева В.В. та Кантаровича А.А. Електронна комерція має дуже широке тлумачення та охоплює питання, які виникають в зв’язку із всіма відношеннями комерційного характеру, що містять в собі наступні угоди (але не обмежуються ними): куплю-продаж, поставку, узгодження про розподіл продукції, торгове представництво (або агентські відношення), факторинг, лізинг, проектування, консалтинг, інжиніринг, інвестиційні контракти, страхування, узгодження про експлуатації і концесії, банківські послуги, сумісну діяльність та інші форми промислового та ділового співробітництва, транспортні послуги (перевіз вантажів або пасажирів повітряним, морським, залізничним транспортом).

В першому понятті обговорюються всі відношення комерційного характеру та перелічуються найбільш поширені угоди, які мають місце в традиційній економіці. Друге поняття електронної комерції передбачає збільшення високої економічної ефективності підприємства в мережі Інтернет за рахунок використання передових інформаційних технологій і комунікаційних середовищ і отримання відповідних переваг над традиційними видами комерції.

Досліджуючи всі збіжності та відмінності авторів в розумінні електронної комерції, більш повним та чітким визначенням на думку є наступне.

Електронна комерція – це електронна економічна діяльність, яка забезпечує повний цикл бізнес-процесів, ділових операцій та угод, які містять в собі замовлення товарів/послуг, проведення платежів, доставку товарів/послуг та інші угоди, які передбачають використання передових інформаційних технологій і комунікаційних середовищ з ціллю забезпечення найбільш високої економічної ефективності порівнюючи з традиційними видами комерції.  

У сучасних умовах згладжування операційних меж між підприємствами досить складно роз'єднати зовнішні і внутрішні процеси. У цьому контексті електронна комерція охоплює як взаємини між підприємствами, так і процеси життєдіяльності усередині них. У цьому зв'язку продукція і структура електронної комерції охоплює три великі сфери: електронна комерція на споживчому ринку; електронна комерція між підприємствами; електронна комерція усередині організації.

Складовими електронної комерції є три щільно пов'язаних між собою компонентів: бізнес-суб'єктів (учасників), процесів та мереж, за допомогою яких зв'язуються учасники і забезпечуються процеси. Необхідно чітко розуміти повний ланцюжок електронної комерції, розуміти де починаються та закінчуються операції через Інтернет, а де на зміну їм приходить більш традиційна офісна технологія.

Головними орієнтирами в електронної комерції для торговців є маркетинг, доставка, виконання замовлення, оброблення замовлення, укладання звіту. Проте слід зауважити, що такі операції як відвідування Web-сайту, перегляд товарів, відбір товарів, оформлення замовлення, податки та вартість доставки, оплата повинні бути максимально зручними для споживача.

В різних джерелах розглядаються такі поняття як „електронна торгівля” та „Інтернет-торгівля”. З першого погляду ці поняття схожі. Відмінні риси між ними можна знайти в поняттях, від яких вони походять – це  електронна комерція та Інтернет-комерція.

Електронна комерція – це будь-яка форма бізнес-процесу, в якому взаємодія між суб’єктами відбувається електронним способом (з використанням Інтернет-технологій).

Електронна торгівля – процес покупки-продажу товарів та послуг, в якому весь цикл комерційної транзакції або її частина відбувається електронним способом [1, с.31].

Ці два поняття електронної комерції та електронної торгівлі, які пропонують Царев В.В. та Кантарович А.А. відрізняються тим, що в першому електронна комерція є будь-яка форма бізнес-процесу, який відтворює електронний спосіб взаємодії між суб'єктами, а в понятті електронної торгівлі уточнюється, що електронним способом здійснюється або весь цикл комерційної транзакції процесу купівлі-продажу, або тільки її якась окрема частина.

Електронна роздрібна торгівля, на відміну від електронної комерції, охоплює не весь процес товарно-грошового обміну, а тільки ту його частину, яка безпосередньо пов'язана з купівлею-продажем. Тому електронна торгівля є частиною електронної комерції [5, с. 528].

Інтернет-комерція – це комерційна діяльність у сфері реклами і розповсюдження товарів і послуг за допомогою використання мережі Інтернет   [1, с. 32].

Поняття Інтернет-комерція в даному випадку не відображає сам процес комерційної транзакції процесу купівлі-продажу товарів, послуг в мережі Інтернет, а охоплює сферу реклами та розповсюдження товарів та послуг в мережі Інтернет.

Існує поняття Інтернет-торгівлі Макарової М.В., яке, на мій погляд, з’єднує в собі поняття „електронна торгівля” та „Інтернет-комерція”.

Інтернет-торгівля - форма здійснення торгівлі товарами чи послугами з використанням технічних і програмних можливостей глобальної комп’ютерної мережі Internet [2, с. 109].

На відміну від поняття Інтернет-комерції, поняття Інтернет-торгівлі, яке виділяє окрему форму торгівлі товарами/послугами не охоплює сферу реклами, розповсюдження товарів/послуг в мережі Інтернет. Проте реклама та розповсюдження товарів/послуг є невід'ємною частиною торгівлі. Тому пропонується більш повне поняття Інтернет-торгівлі, з мого погляду.

Інтернет-торгівля  – це організація і технологія процесу купівлі-продажу товарів, в якому весь цикл комерційної транзакції або її частина відбувається електронним способом з використанням телекомунікаційних мереж та електронних фінансово-економічних інструментів за допомогою реклами та розповсюдження товарів та послуг в мережі Інтернет.

 

1. Царев В.В., Кантарович А.А. Электронная коммерция. - СПб: Питер, 2002.-320с.:ил.-(Серія Підручники для вузів).

2. Грехов А.М. Е-комерція: Навч. посіб.-К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2006.-214 с.

3. Плескач В.Л. Затонацька Т.Г. Електронна комерція: Підручник.-К.: Знання, 2007.-535с.

4. Меджибовська Н.С. Електронна комерція: Навчальний посібник. –К.: Центр навчальної літератури, 2004. -384 с.

5. Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М. та ін., Організація торгівлі: Підручник; 2-е вид., перероб. та доп./за редакцією В.В. Апопія. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005.-616с.

6. Макарова М.В. Електронна комерція: Посібник для студентів вищих навчальних закладів.-К.: Видавничий центр „Академія”, 2002.-272с. (Альма-матер).