Економічні науки / 1. Банки і банківська система

 

Цилюрик Л. Г.

(науковий керівник – к. е. н., доц. Яременко О. Р.)

              Харківський національний економічний університет, Україна

 

Аналіз сучасного стану депозитного ринку України

 

На сьогоднішній день грошові ресурси, що акумулюються у формі депозитів, є важливим джерелом інвестування у національне господарство. Від стимулювання ресурсного потенціалу банку залежить зміцнення стійкості банківського сектору, підвищення довіри до нього з боку вкладників і кредиторів, поліпшення інвестиційної активності, розвиток усіх галузей економіки України, і як результат – вихід економіки з кризи та інтеграція національної банківської системи у світове співтовариство. У зв’язку з цим актуального значення набуває вивчення сучасного стану депозитного ринку, тенденцій та особливості його розвитку.

Даній темі сьогодні приділяють багато уваги спеціалісти і науковці. Значну увагу темі депозитів приділяли такі видатні зарубіжні вчені, як А. Маршал, А. Сміт, П. Роуз, а також вітчизняні науковці М. Алексєєнко, О. Барановський, О. Дзюблюк, А. Мороз, О. Огієнко, М. Савлук. У своїх працях вони розглядали економічне значення депозитних операцій, їх вплив на ресурсну базу банку, технологію проведення депозитних операцій із фізичними та юридичними особами, але недостатньо уваги приділено саме особливостям розвитку та функціонування депозитного ринку України.

Метою статті є виявлення основних тенденцій та принципів становлення і функціонування українського депозитного ринку.

Розвиток депозитного ринку в Україні залежить від процесів, які відбуваються на грошово-кредитному ринку та в економіці загалом. Депозитний ринок віддзеркалює загальний стан і тенденції грошово-кредитного ринку, вплив на нього інфляційних процесів та тенденцій до зростання грошових доходів населення [1].

На рис.1 розглянуто динаміку депозитів резидентів у розрізі секторів економіки у період з 2005 року по вересень 2011 року.

 

Рис. 1 Динаміка депозитів за секторами економіки [2]

 

Проаналізувавши рис.1, можна зробити висновок, що в період з 2005р. по 2011р. сума депозитів збільшилася в 3,21 рази та в структурі депозитів України переважають депозити нефінансових корпорацій та інших секторів економіки (домашні господарства та некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства), причому у 2005 році найбільша питома вага спостерігалася за депозитами не фінансових корпорацій, але з 2007 росту провідну позицію зайняли депозити інших секторів економіки. В період 2008-2009 рр. відбувся спад, причиною якого стала світова фінансова криза. В 2010 та 2011 роках відбувається стабілізація депозитного ринку. Найменшу питому вагу в структурі депозитів займають депозити сектору державного управління. Депозити інших фінансових корпорацій у структурі депозитного ринку значно не змінюються. На вересень 2011р. сума депозитів, залучених фінансовими корпораціями (крім Національного банку України), становить 434,37 млрд. грн.

На рис.2 представлено динаміку депозитів з 2005р. по 2011р. в розрізі їх строку.

Рис. 2. Динаміка депозитів, залучених фінансовими корпораціями, за 2005-2011 рр. в залежності від строку залучення [2]

 

Згідно з рис. 2 сума депозитів на вимогу з 2005 р. постійно зростає. Сума депозитів на строк до 1 року стрімко зростала до 2009р., а в останні 2 роки відбувається незначне зменшення депозитів даного виду. В 2009р. відбулося значне зменшення депозитів на строк від 1 до 2 років, і на лютий 2011р. не досягнуто рівня депозитів на 2009р, що відбулося внаслідок падіння довіри до депозитного ринку. В структурі депозитів переважають депозити на вимогу, найменшу питому вагу займають депозити на строк більше 2 років, що свідчити про недовіру юридичних та фізичних осіб фінансовим установам та нестабільну економічну і політичну ситуацію в країні.

Розглянемо динаміку депозитів в залежності від валюти, в якій залучуються кошти, в період з 2005 року по 2011 рік. (рис.3).

 

Рис.3. Динаміка розподілу депозитів  по виду валюти [2]

 

Проаналізувавши рис.3, можна помітити різке зменшення депозитів у національній валюті порівняно з депозитами у іноземній валюті. В 2008р. депозити в іноземній валюті збільшилися майже у 2 рази. До 2008р. депозити у гривні стрімко зростали, але після несподіваної зміни валютного курсу питома вага гривневих депозитів значно скоротилась.

Таким чином, за результатами проведеного дослідження можна побачити, що зараз депозитний ринок України перебуває у стані стабілізації після світової фінансової кризи. До 2008 року відбувався активний розвиток вкладних операцій, зростала кількість депозитів на території України, збільшувався обсяг строкових депозитів, що свідчило про довіру банківському сектору. На сьогоднішній день переважають вклади на вимогу, ця тенденція не дає змогу банкам вести активну політики інвестування, робити чіткі прогнози з приводу як обсягів залучених ресурсів, так і пов’язаних з ними активних операцій.

 

Література

1. Лютий І. О. Банківський маркетинг: підручн. для студ. вищ. навч. закл.– К.: Центр учбової літератури, 2010. – 776 с.

2. Офіційний сайт НБУ [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: www.bank.gov.ua.