Сучасні інформаційні системи/програмне забезпечення

Яблоновська А, Шершньова Г.В.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Інформаційні системи та технології у системі контролінгу

У сучасних умовах  економічної нестабільності та фінансової кризи для того, щоб утриматися на досягнутих позиціях і покращувати їх, підприємство має вчасно реагувати на будь-які зміни на ринку.  Один із способів створення на підприємстві ефективної системи управління – це охопити його єдиною підсистемою інформації для ухвалення управлінських рішень в системі контролінгу. Контролінг дає можливість перевести управління підприємством на більш високий якісний рівень, тому доцільно організувати службу контролінгу як основного координатора діяльності різних служб і підрозділів підприємства, що сприятиме досягненню оперативних і стратегічних цілей.

Актуальність досліджень полягає у сучасній проблемі вибору програмних продуктів для реалізації контроінгу.

Аналіз досліджень і публікацій показав, що питанням впровадження та функціонування інформаційних технологій контролінгу присвячено багато праць вітчизняних та зарубіжних науковців: М.В. Тарасюк , А.М. Кармінський , Н.П. Шульга, Ю.В. Орлов, В.Н. Дунаєв, В.А. Боровкова, Оліфіров О.В.,Стефаненко М.Н. та інші.

Метою роботи є дослідження функціональних можливостей інформаційних систем та визначення найбільш прийнятних програмних продуктів.

Основну роль у програмі формування системи контролінгу відводять інформаційним системам і технологіям як інструментам контролінгу, що підвищують ефективність роботи підприємства. Тому успішна діяльність підприємства на конкурентному ринку залежить від того, яке інформаційне забезпечення контролінгу обиратиме керівництво підприємства.

Інформаційні технології контролінгу являють собою систему компонентів апаратного, технічного та інтелектуального забезпечення, які інтегровані між собою та взаємодіють з метою ефективної автоматизації контролінгової діяльності.

Особливу роль серед компонентів інформаційної технології контролінгу займає інформаційна система як сукупність певних засобів, правил, методів, принципів та алгоритмів збирання, обробки, зберігання та передачі інформації, оскільки саме програмні продукти забезпечують організовану  роботу апаратного забезпечення та створюють умови для застосування та розвитку інтелектуального потенціалу користувачів.

Для забезпечення максимальної ефективності контролінгової діяльності на підприємстві доцільно обирати саме ті інформаційні системи, що найповніше задовольняють інформаційні потреби менеджерів та контролерів[4].

Інформаційні системи можна класифікувати за ознакою  функціональності (рис. 1).

Блок-схема: альтернативный процесс: Група інформаційних систем

З метою інформаційної підтримки контролінгу до складу інформаційної системи має бути включений спеціальний модуль «Контролінг». Це необхідно для того, щоб система забезпечувала не тільки комп'ютерну підтримку контролінгу та надавала актуальну й достовірну інформацію про всі бізнес-процеси підприємства, але й стала системою, що несе в собі інформацію про повний ринковий цикл – від планування бізнесу до аналізу результатів діяльності під-приємства [3]. Результати визначення наявності модуля контролінгу в інформаційних системах наведено в табл. 1.[2]

 

Таблиця 1.

Отже, проаналізувавши українські програмні продукти, можна сказати, що 46% мають модуль контролінгу

Беручи до уваги розміри підприємства, необхідно також відзначити, що для невеликих підприємств є можливість впровадження системи 1С: Підприємство або лише модуля контролінгу, що дає позитивний ефект від впровадження інформаційних технологій та задовольняє потребу підприємства.

Програма 1С: Підприємство має такі характеристики: здатність прийняття управлінських рішень супроводжується комплексною автоматизацією підприємства; стратегічний контролінг проявляеться в реалізації окремих задач; політика навчання управління програмою супроводжується навчальними центрами; програма має широкий вибір ресурсів в технології «клієнт - сервер»;  вартість однієї ліцензії складає 0,25 тис.дол.; мінімальна кількість ліцензій складає 1 шт.; середня вартість автоматизації – 2 тис. дол.

Таким чином, бізнес повністю став залежним від інформаційних систем і технологій. В Україні найбільш поширеними є інформаційні системи: R/3, Oracle Express, «Галактика», «М-3» та 1С:Підприємство. Виходячи з аналізу наявності модуля «Контролінг», для підприємств промисловості були виведені такі системи як R/3, М-3, Oracle Express, "Галактика", а для підприємств сфери послуг рекомендується система 1С:Підприємство, які дозволять підприємствам піднятися на більш висовий етап управління через автоматизацію процесів та створити нові можливості та перспективи

ЛІТЕРАТУРА:

1. Оліфіров О.В. Контролінг інформаційної системи підприємства в умовах невизначеності// Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук . -  К. – 2004.

2. Карминский, А. Информатизация контроллинга: практические решения [Текст] / А. Карминский, А. Жевага // Контроллинг. – 2009. – № 4. – С. 24-30.

3. Орлов, А. И. Информационные системы управления предприятием в решении задач контроллинга [Текст] / А. И. Орлов, Е. А. Гуськова // Контроллинг. – 2008. – № 1 (5). – С. 52-59.

4. Тарасюк, М. В. Методологічні засади проектування та відбору інформаційних систем контролінгу в управлінні торговельними мережами [Текст] / М. В. Тарасюк // Наука і економіка. – 2010. – № 1 (17) – С. 129 – 136.