Снеговая Е.В.

Донецкий Национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, Украина

Моделювання управлінських рішень на основі аналізу фінансової звітності

 

Прийняття та реалізація управлінських рішень засновано на даних про становище підприємства, його можливих змінах і подальших планах розвитку. Найбільш важливими є результати аналітичних розрахунків, які надають інформацію про фактичне фінансово-економічне становище підприємства.

Причиною аналізу інформації, відображеної у фінансовій звітності є доступність форм звітності внутрішнім і зовнішнім користувачам, високий ступінь агрегованості даних, що охоплює всі сторони діяльності суб'єкта господарювання, можливість проведення багатопланового аналізу фінансового стану.

Прийняття управлінських рішень вимагає глибоких теоретичних знань і наявність практичного досвіду. Одним із способів, який дозволяє оптимізувати процес прийняття управлінських рішень, є моделювання.

Можливості моделювання не в повній мірі використовуються у сфері економічного аналізу та в сфері управління підприємством. Тому найбільш важливою є проблема прийняття своєчасних, об'єктивних і ефективних управлінських рішень.

Використання моделювання спрямовано на детальне вивчення, максимальне удосконалення й одержання оптимального результату шляхом побудови моделей. Призначення аналітичних моделей складається в оптимізації форми  економічної інформації та методів дослідження.

Використання моделей дозволяє акцентувати увагу на основних тенденціях, процесах і явищах.

Процес моделювання умовно можна підрозділити на 3 етапи:

1. Організаційний етап:

- постановка мети моделювання;

- вибір об'єкта моделювання;

- визначення елементів моделі і взаємозв'язків між ними, які вимагають вивчення;

- вибір методу моделювання.

2. Безпосереднє моделювання включає процес складання моделі та вивчення складових її елементів у взаємозв'язку.

3. Реалізація результатів моделювання спрямована на практичне застосування отриманих теоретичних результатів.

Метою проведення моделювання є оптимізація процесу управління господарчим суб'єктом, забезпечення своєчасності прийняття та реалізації вірних і об'єктивних управлінських рішень, спрямованих на досягнення мети діяльності підприємства, на основі результатів аналізу інформації фінансової звітності. Вибір об'єкта моделювання обумовлений результатами аналізу - напрямками діяльності господарчого суб'єкта, які необхідно відкоригувати. Окремі елементи моделі і взаємозв'язок між ними визначають кінцевий стан досліджуваного об'єкта і напрямки реалізації управлінських рішень. Моделювання управлінських рішень дає можливість обґрунтовано приймати вірні й об'єктивні рішення.

Результати аналізу фінансовій звітності безпосередньо впливають на зміст і реалізацію управлінських рішень. Якщо результати проведеного аналізу свідчать про нормальне функціонування підприємства, то процес управління зводиться до підтримки існуючого фінансово-економічного становища і подальшого його поліпшення. Результати аналізу, які свідчать про негативні тенденції в роботі підприємства, є підставою для прийняття та реалізації управлінських рішень, спрямованих на якісне поліпшення діяльності.

Взаємозв'язок результатів аналізу з управлінськими рішеннями

1.     Неплатоспроможність підприємства:

1.1. Незначна частка і тенденція до зменшення ліквідних активів.

Переглянути напрямки витрати коштів, можливість одержання кредиту для поповнення оборотних активів.

1.2. Збільшення зобов'язань підприємства.

Підвищення рентабельності діяльності для збільшення прибутку та погашення зобов'язань підприємства.

1.3. Нестандартні джерела надходження значного обсягу коштів.

Активізувати роботу з підвищення ефективності звичайної діяльності підприємства

2.     Низький рівень ділової активност:

2.1. Зниження обсягів реалізації та суми прибутку підприємства.

Провести маркетингові дослідження, спрямовані на стимулювання збуту; змінити асортимент реалізованої продукції з метою підвищення рентабельності продажів.

2.2. Темпи зростання товарообігу нижче, ніж темпи зростання основних фондів, оборотних активів, кредиторської заборгованості, власного капіталу.

Збільшити товарообіг підприємства шляхом проведення рекламних кампаній, надання знижок, кредитів, додаткових послуг: направляти вільні кошти на поповнення оборотних активів високоліквідними товарними запасами.

3.     Незадовільна фінансова стійкість:

3.1. Висока (більше 50 %) частка позикових засобів і тенденція їхнього подальшого зростання.

Скоротити частки позикових засобів або шляхом збільшення власного капіталу за рахунок зростання прибутку, або за рахунок погашення заборгованості підприємства.

3.2. Зниження величини власних оборотних коштів.

Підвищити рентабельність продажу з метою збільшення одержуваного прибутку; скоротити суму позаобігових активів за рахунок їхньої ліквідації або реалізації.

3.3. Темпи зростання основних засобів і нематеріальних активів перевищують темпи зростання власного капіталу.

Переглянути джерела фінансування позаобігових активів за рахунок довгострокового кредитування; збільшити прибутковість діяльності.

4.     Нерентабельна діяльність:

4.1. Тенденція до зниження прибутку від основної діяльності.

Провести маркетингові дослідження, спрямовані на стимулювання збуту продукції з одночасним пошуком резервів і зниження витрат.

4.2. Перевищення витрат над доходами.

Знизити суму та питомий рівень витрат шляхом перегляду як умовно-постійних, так і умовно-перемінних витрат.

4.3. Використання прибутку поточного періоду на погашення збитків минулих років.

Збільшити суму поточного прибутку для прискорення погашення збитків минулих періодів.

Використання в практичній діяльності дає можливість оптимізувати процес управління підприємством, знизити трудомісткість роботи менеджерів, підвищити ефективність їхньої праці.

Прийняття управлінських рішень на основі результатів аналізу фінансовій звітності дає можливість:

- науково обґрунтувати управлінські рішення;

- знизити трудомісткість управлінського процесу;

- підвищити ймовірність прийняття обґрунтованих управлінських рішень;

- вносити своєчасне й об'єктивне коригування в процес управління госпо­дарчим суб'єктом для досягнення поставленої мети функціонування підприємства.

 

Література

1. Ващенко Л.О. Моделювання управлінських рішень на підставі результатів аналізу інформації, відображеної у фінансовій звітності // Торгівля і ринок України. – Донецьк: 2003 - Вип. 15. Т.3. - с. 8-14.

2. Лагун М.І. Методичні аспекти аналізу фінансового стану підприємств у контексті прийняття управлінських рішень // Формування ринкових відносин в Україні – 2007 - №7 (74) – с. 16-20.