Педагогічні науки /5.Сучасні методи викладання

                                                   Ас. Куликова Л.А. ,ас. Харченко Т. І.

                                                   Мелітопольський державний педагогічний

                                                   університет  ім.. Б.Хмельницького, Україна

          Тест як один із засобів контролю навчання іноземної мови

     Основна відмінність тесту від традиційної контрольної роботи полягає в тому,що він завжди припускає вимірювання. Тому оцінка відрізняється більшою об’єктивністю і незалежністю від можливого суб’єктивізму вчителя. Максимально підвищити надійність вимірювання і валідність використання тесту можна, слідуючи трьом основним етапам: 1)дати конкретні і недвозначні теоретичні визначення умінь, які треба виміряти; 2)точно встановити умову і операції, яких слід дотримуватися при проведенні тесту і нагляді за його виконанням; 3) кількісно визначити результати тестів для того, щоб переконатися, що вимірювальні шкали володіють всіма необхідними якостями. Якість будь-якого вимірювального засобу визначається в першу чергу показником  його надійності і валідності. Показник надійності свідчить про те, наскільки послідовні результати цих вимірювань. Надійний тест повинен виключати випадковість того чи іншого результату. Валідним вважається тест, що вимірює рівень розвитку тих( і лише тих)  умінь,навичок, знань, для вимірювання яких він призначався викладачем. Валідність в будь-якому її вигляді визначатиме правомірність інтерпретації результатів тестування. Очевидно, що вживання певного тесту в цілях, для яких він не був призначений, при складанні автоматично робить його невалідним.

     Тестування проводиться для виявлення: 1) рівня досягнення у певному виді діяльності; 2)здібностей до певного виду діяльності; 3) труднощів в оволодінні тим чи іншим видом діяльності і можливих способів їх подолання. Тести можуть бути підсумковими або тематичними. Підсумкові тести призначені для обєктивного підтвердження рівня навчання. Тематичний тест покликаний сприяти поліпшенню учбового процесу. Тести можуть визначати рівень мовної компетенції рівня інших учнів , що вчаться відносно( нормо- орієнтовний тест), або щодо певного критерію, наприклад рівня навчання (критерійно- орієнтовний). Таким чином, результати тестування можуть бути використані для оцінки рівня навчання учнів, для відбору їх в той чи інший учбовий заклад, для сертифікації їх досягнень в певному виді діяльності по учбовому предмету, для розподілу по групах навчання залежно від досягнутого рівня, для діагностики труднощів навчання. Тести мають специфічну організацію, яка дозволяє працювати в однакових умовах , вони задають напрям розумової діяльності учням чи студентам, привчають їх варіювати процес переробки сприйнятої інформації.

       При проведенні контролю необхідно керуватися наступними правилами:

1.Контроль повинен носити регулярний характер.

2.Контроль повинен охоплювати максимальну кількість студентів за одиницю  часу.

3.Обєм контрольованого матеріалу повинен бути не великим, але достатньо  репрезентивним, щоб по ступеню його засвоєння, володіння студентами можна

було судити, чи отримали вони необхідні навички і уміння.

4.При проведенні контролю слід виходити від конкретних задач уроку. Фактично здійснення кожної із задач уроку повинне контролюватися шляхом використання доцільних форм і прийомів контролю.

         Брейгіна М.Е. дає визначення контролю і виділяє його функції: діагностичну, управлінську, коректування, оцінну, стимулюючу, мотивуючу, плануючу, повчальну. В контролі реалізується і функція забезпечення взаємодії викладача і студентів, яка полягає в тому , що викладач  виступає як суб’єкт, що здійснює контроль, і студент як об’єкт контролюючої дії і як суб’єкт, що переживає цю дію, здійснюючи саморегуляцію і самокорекцію.

      Тести характеризуються такими рисами:

а) простотою процедури виконання;

б) стандартністю структури;

в) дрібним дозуванням учбового матеріалу;

г) легкістю зворотного зв’язку;

д) можливістю безпосередньої фіксації результатів.              

        Головною вимогою методики складання тесту є придатність ( дотримання принципів адекватності тесту характеру тестової мовної діяльності):

1.Обєм тестової основи повинен бути таким, щоб студенти змогли утримати в памяті прочитане.

2.Тест повинен бути закінченим за змістом уривком.

3.Питання повинні містити вивчений лексико- граматичний матеріал.

4.Кожне тестове завдання повинне бути автономним.

       Щодо тестової методики стосовно читання іншомовних текстів, доведено, що тести є не тільки інструментом контролю, але й адаптації. Специфіка тестів для контролю читання полягає у наступному:

·        тести допомагають зосередитись на вилученні інформації з потрібною повнотою і глибиною;

·        стимулюючи інтелектуальну активність учнів, тест вимагає мінімального вживання продуктивних форм;

·        тест є хорошим інструментом адаптації, оскільки самий матеріал тесту служить закріпленням;

·        полегшуючи і прискорюючи розуміння, тест дає можливість пред’явити великі вимоги до обєму читання.

       Для контролю розуміння в процесі читання доцільно використовувати виборчі тести множинного вибору в наступних різновидах: а) вибір правильної відповіді на запитання; б) завершення початого вислову на основі запропонованих тез; в) угрупування фактів; г) перехресний вибір, встановлення відповідностей; д) викреслення спеціально вставлених зайвих слів;е) заповнення пропусків спеціально пропущеними словами.                                            

                           Література:

1.Брейгіна М.Е. Про контроль базового рівня навчання// Іноземні мови в

 школі.- №2-1991.

2.Поляков О.Г. Про деякі проблеми використання тестів як одного із засобів контролю навчання іноземної мови// Іноземні мови в школі.-№2-1994.