Савчук М.О., Шеремета М.О.

Буковинська державно фінансова академія, Україна

Зовнішньоторгівельні відносини України із деякими країнами сусідами

 

Постановка проблеми: Хороші взаємовідносини з країнами-сусідами - це, перш за все, завдаток успішної зовнішньоекономічної діяльності країни, її положення на світовій арені. Це буде стимулювати вітчизняне виробництво, туризм, сприятиме вільному переливу капіталу та робочої сили між країнами, що сприятиме розвитку науково-технічному прогресу, що, в свою чергу, забезпечить економічне зростання та зростання рівня життя населення.

Аналіз досліджень та публікацій: Відносини з країнами-сусідами є актуальною проблемою на сьогодні, особливо в контексті політичної та економічної кризи в нашій держави. Публікації щодо наведеної вище проблематики здійснили П.Майорош та П.Вищан [4], які досліджували взаємовідносини України та Угорщини, В.Борщевський [3], який аналізував відносини України та Польщі, В.Редькіна [5], яка цікавилась стосунками України і Туреччини, В.Підгірна [6], яка досліджувала зв’язки України та Румунії, Ю. Рубан та О.Снігир [2], які досліджували проблематику україно-російських відносин.

Постановка завдання: Дослідження та аналіз зовнішньоекономічних зв’язків України із країнами-сусідами та визначенню основних шляхів вдосконалення та укріплення наявних та створення нових вигідних взаємовідносин між країнами.

Виклад основного матеріалу:У своїх зовнішньоторговельних зв’язках Україна найбільш активно співпрацює із своїми найближчими сусідами. Найбільш перспективними є відносини з  Польщею, Угорщиною, Румунією, Російською федерацією.

Одним із найбільш важливих та стратегічно необхідних зовнішньоекономічних зв’язків України є відносини із Російською федерацією, яка є партнером України в багатьох галузях, є головним постачальником енергоносіїв тощо.

Обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами України з Російською Федерацією за 2009 рік становили 25835,1 млн. дол. США і зменшилися у порівнянні з 2008 роком на 14065,5 млн. дол. США або на 35,3 відсотка.

Експорт товарів і послуг за 2009 рік становив 11947,3 млн. дол. США і у порівнянні з 2008 роком зменшився на 7644,7 млн. дол. США або на 39,0 відсотка.

Імпорт товарів та послуг за 2009 рік становив 13887,8 млн. дол. США і у порівнянні з 2008 роком зменшився на 6420,8 млн. дол. США або на 31,6 відсотка.

Сальдо за 2009 рік у торгівлі з Російською Федерацією негативне і становило 1940,5 млн. дол. США та збільшилось на 1223,9 млн. дол. США у порівнянні з минулим роком (у 2008 році від’ємне сальдо становило 716,6 млн. дол. США).

Торгівля послугами, роботами у структурі зовнішньої торгівлі у 2009 році займала 15,9%, у тому числі: у загальному обсязі експорту – 28,9%, у загальному обсязі імпорту – 4,7 відсотка [7].

 

 

Рис.1 Зовнішньоторгівельний оборот України з Російською федерацією за 2001-2009 рр.

Як бачимо, темпи зовнішньоторгівельної активності до 2008 року зростали, однак у зв’язку з низкою об’єктивних причин, а також впливом світової фінансової ризи обсяги зовнішньоторгівельного обороту між Україною та Росією стрімко знизились.

Цими об’єктивними причинами можуть бути:

  активний опір Росії євроатлантичній інтеграції України;

  використання РФ своїх позицій на енергетичних ринках для по­силення російського впливу на українську зовнішню і внутрішню по­літику;

  відсутність конструктивного діалогу з питань підготовки до виве­дення до 2017 р. Чорноморського флоту РФ з місць його тимчасової дислокації на території України [2, 564].

В даній ситуації можна навести такі можливі ініціативи України з метою стабілізації ситуації:

   сформувати у першочерговому порядку багатосторонній орган з вирішення торговельних суперечок та розробити прозорі процедури їх обговорення та роз­в'язання;

  сприяти частковій переорієнтації продукції українських підприємств з проблемних російських ринків на ринки інших країн СНД (наприклад, частина трубної продукції може бути спрямована на ринки Середньої Азії (передусім, Туркменістан, Узбекистан), частина залізничної машинобудівної продукції - на ринок Білорусі);

    приділити першочергову увагу активізації інформаційного обміну щодо ста­ну індикаторів соціально-економічного розвитку країн СНД, товарних та інвестиційних пропозицій на ринках учасників Співдружності, умов торговельної та підприємницької діяльності на цих ринках, практики недобросовісної конкуренції і економічних злочинів тощо [1,62].

Варто відмітити також важливість відносин України з її західними сусідами, зокрема розглянемо та проаналізуємо зв’язки із Польщею, Румунією та Угорщиною.

 Розглянемо торгівельні взаємозв’язки України та Польщі. За результатами 2009 р. у порівнянні з 2008 роком обсяги взаємної торгівлі товарами та послугами знизились до 43,0% від минулого року і склали 1 719,6 млн. дол. США при імпорті в Україну – 1 153,6 млн. дол. США та експорті – 566,0 млн. дол. США.

При зменшенні обсягів імпорту товарів та послуг з Польщі в Україну до 43,8% від рівня 2008 року обсяги експорту товарів з України зменшились до 41,7% від аналогічного минулорічного показника. Від’ємне для України сальдо торговельного балансу у звітному періоді склало 587,5 млн. дол. США [7].

З метою вдосконалення та поглиблення зовнішньоекономічних зв’язків між Україною та Польщею можна вжити такі заходи :

- активізацію трансферу технологій та створення нових спільних інтелек­туальних і технологічних продуктів на основі реалізації двосторонніх проектів;

- зростання масивів інформації, що циркулюють і обробляються у двосто­ронньому форматі;

- збільшення чисельності інституцій, які обслуговують двостороннє спів­робітництво (єврорегіони, департаменти в органах влади, наприклад, управ­ління співпраці з Україною в польському МЗС, громадські організації, наукові установи та обміни тощо);

- проведення спільних іміджевих і комунікативних заходів, які створюють систему моральних дивідендів для обох країн (виставково-ярмаркова діяль­ність, міжнародні саміти тощо);

- зростання рівня взаємної та міжнародної безпеки [3, 16].

Розвиток торговельно-економічних відносин між Україною та Румунією протягом останніх років характеризується тенденціями, які пов'язані зі вступом останньої до ЄС, розширенням споживання в обох країнах, розміщенням в Румунії потужних підприємств відомих європейських та світових компаній, стратегії яких передбачають, зокрема, присутність на ринках України. Зазначене сприяло активному розвитку торговельних відносин між Україною та Румунією протягом 2005-2008 років. Проте у 2009 році у зв’язку із негативним впливом світової економічної кризи, спостерігався спад обсягів товарообігу між Україною та Румунією. За даними Національного інституту статистики Румунії за 2009 р. загальний обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та Румунією склав 813 млн. дол. США, з якого експорт - 325,8 млн. дол., імпорт – 487,2 млн. дол., позитивне сальдо на користь Румунії становило 161,4 млн. дол. У порівнянні з 2008 роком в цілому обсяги зменшилися на 59,2%, з якого експорт зменшився на 57,8 %, а імпорт зменшився на 60,1%. [7].

Успішно розвивається торговельно-економічне співробітництво України з Румунією. Прикладом вдалого двостороннього співробітництва став проект по  спільному  виробництву  автобусів  на території Румунії між  ВАТ "ЛАЗ"  і румунською    компанією    "Transbus  S.А.",    який    передбачає    оснащення

 українських    автобусів    румунськими    двигунами,    що    виробляються    на

підприємстві "Моаtоаrе АВ/Roman Group" з м.Брашов (Румунія). Цей проект

вважається перспективним, оскільки крім Румунії ці автобуси можуть бути

поставлені  і  на ринки третіх країн,  з  якими  Румунія  має лібералізовану

торгівлю (країни-члени ЄС, СЕFТА, ЄАВТ та інші) [5, 105].

Розглядаючи економічні відносини України та Угорщини також варто відмітити те, що для Угорщини Україна є важливою не тільки як найбільша сусідня країна, але і як проміжна ланка у відносинах із Росією,а також Дальнім Сходом. Тому ці відносини мають велике майбутнє: обидві сторони зацікавлені в розвитку торговельно-економічних зв’язків [4, 270].

У 2009 р. у порівнянні з відповідними даними 2008 року, український експорт товарів та послуг в Угорщину скоротився на 48,7% і становив 668,8 млн. доларів США, а імпорт - на 51,4% і склав 595,7 млн. доларів США, тобто, товарообіг з Угорщиною за 2009 рік у порівнянні з даними 2008 року скоротився на 49,9% і склав 1264,5 млн. доларів США. Аналіз товарної структури українського експорту до Угорщини свідчить про те, що у січні-листопаді 2009 р., так само як і в минулі роки, її формували як “традиційні” товарні позиції (енергоносії, мінеральна сировина та напівфабрикати), так і готова продукція (машини, обладнання, механізми)[6].

Отже, за підсумками вищесказаного можна сказати, що існує безліч проблем на шляху до активізації зовнішньоторгівельних відносин між Україною та її сусідами. Це перш за все невідповідність нормам міжнародного законодавства, низька конкурентоспроможність національного товаровиробника тощо. Вирішити ці проблеми можна шляхом остаточного визначення Україною свого курсу на міжнародній арені, приведенням у відповідність до світового національне законодавство, в тому числі і національні стандарти якості, виробленням конкретних стратегічних цілей країни, та пошук шляхів їх досягнення. 

Список використаних джерел:

1.           Розвиток зовнішньої торгівлі України з країнами СНД: Україна у 2008 р: процеси, результати, перспективи. Біла книга державної політики/ за заг. ред. Ю.Г. Рубана. – К.:НІСД, 2008. – с. 61-67

2.           Рубан Ю.Г., О.В. Снігир Трансформація україно-російських відносин: пошук основи для рівноправного партнерства/ Ю.Г. Рубан, О.В. Снігир// Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: монографія/ за заг. ред. Ю.Г. Рубана; Нац. інститут стратегічних досліджень. – К.: НІСД, 2009. – с. 562-577

3.           Борщевський В.В. Україно–польське економічне співробітництво в світлі сучасних теорій оптимізації/ В.В. Борщевський// Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №9. – с. 11-19

4.           Майорош П., Висчан П. Роль Украины во внешнеэкономической стратегии Венгрии/ П. Майорош, П. Висчан// Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №9. – с. 260-273

5.           Підгірна В.Н. Торгівельно-економічне співробітництво між Україною та Румунією/ В.Н. Підгірна// Науковий вісник БДФА. Ек-ні науки: зб. наук. праць/ гол. ред.. В.В. Прядко; Міністерство фінансів України, БДФА. – Чернівці: Технодрук, 2008. – Вип. 3. Ч I. – с. 103-109

6.             http://www.mfa.gov.ua/hungary - Посольство України в Угорській республіці

7.             http://ukrexport.gov.ua – Державна підтримка українського експорту