Економічні науки/8. Математичні методи в економіці

 

Кіпаренко А.Є.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені

 М. Туган-Барановського, Україна

Cтатистика природного руху населення України

 

Життєдіяльність суспільства визначається життєдіяльністю його населення. Предмет статистики населення становлять оцінювання та вивчення закономірностей відтворення населення, що мешкає на певній території, за певний час, шляхом якісного аналізу кількісних характеристик.

Актуальність теми дослідження полягає в наступному: вирішення основних соціальних, економічних і культурних проблем суспільства здійснюється для населення, яке є визначальним елементом продуктивних сил. Тому потрібно знати чисельність населення країни, його склад, територіальний розподіл, темпи та інтенсивність демографічних процесів.

У роботі будуть розглянуті теоретичні та практичні основи статистики природного руху населення як важливої складової статистичної оцінки населення.

Природний рух — це безперервний процес оновлення населення за рахунок появи одних життів і зникнення інших. Об'єктом дослідження природного руху є такі статистичні сукупності: чисельність померлих, чисельність народжених, число зареєстрованих шлюбів та розлучень, а також чисельність всього населення та окремих його контингентів (дітородний контингент жінок, шлюбоздатне населення).

Статистика вивчає природний рух населення з метою визначення його абсолютних розмірів, оцінки рівнів та ступенів поширення серед окремих контингентів населення, тенденцій зміни природного руху та складових, а також порівняння інтенсивності цих процесів у регіональному аспекті. Для цього використовується система статистичних методів: екстенсивного та інтенсивного аналізу, а також моделювання.

Екстенсивний аналіз передбачає визначення абсолютних розмірів природного приросту та його складових, а саме: чисельності померлих, народжених за період (як правило, за один рік); чисельності зареєстрованих шлюбів та розлучень.

 

 

Кількість

народже-

них

Кількість померлих

Природ-

ний приріст (скорочен-ня)

Смертність дітей до 1 року

Кількість заре-

єстрова-

них шлюбів

Кількість зареєстро

ваних розлучень

2006

9,8

16,2

-6,4

9,8

7,6

3,8

2007

10,2

16,4

-6,2

11,0

9,0

3,8

2008

11,0

16,3

-5,3

10,0

7,0

3,6

Табл. 1. Динаміка показників природного руху населення України [4]

Зазначені абсолютні показники подаються як у цілому по країні, так і за окремими регіонами (областями, демографічними зонами) і видами поселення (міське, сільське). Вони наводяться також окремо за кожною статтю та віковою групою. Абсолютний розмір природного приросту визначається за формулою:

e = NM,

де e – природний приріст чисельності населення за період (рік)

N – чисельність народжених за період (рік)

M – чисельність померлих за той самий період.

e може набувати як додатних, так і від’ємних значень. Тривале зберігання від’ємного приросту призводить до депопуляції населення країни або її окремого регіону. Депопуляція – це процес систематичного скорочення чисельності населення з одночасним погіршенням його якісних характеристик. Як бачимо, саме такий процес відбувається зараз в Україні.

На підставі абсолютної чисельності померлих, народжених, а також одружених і розлучених, поданих у розрізі статі, віку, за видами поселень та регіонами, розраховують відносні показники природного руху (коефіцієнти інтенсивності та порівняння протилежних явищ). До групи останніх належать коефіцієнт життєвості (Покровського):

.

Так, за 2008 рік . Він показує, яке число народжених припадає на 100 випадків смертей.

Також обчислюється коефіцієнт несталості шлюбів:

,

де Dчисло одружених;

С – число розлучених пар за рік.

Інтенсивний аналіз ґрунтується на коефіцієнтах інтенсивності, які обчислюються в розрахунку на 1000 населення (%):

смертності , народжуваності , шлюбності , розлучувань , природного приросту .

 

Загальні коефіцієнти

 

народжува-ності

смерт-

ності

природ-

ного прирісту

смертності дітей у віці до 1 р.

шлюб-

ності

розлучу-ваності

Україна

10,7

16,4

–5,7

8,6

4,1

2,7

Донецька область

9,0

18,0

–9,0

12,0

3,9

3,0

Табл. 2. Загальні коєфіцієнти інтенсивності природного руху [4]

Система показників природного руху відбиває процес відтворення населення. Відтворення всього населення характеризують абсолютні та відносні показники природного приросту ∆e та ke:

ke = nm,

де n - коефіцієнт народжуваності,

m – коефіцієнт смертності.

Рівень коефіцієнта природного приросту ke визначає напрям відтворення населення:

- відтворення розширене, якщо ke>0,

- відтворення просте, якщо ke=0,

- відтворення звужене, якщо ke<0.

В Україні відтворення звужене (ke =10,7-16,4= - 5,7).

Таким чином, статистика природного руху населення надає інформацію про динаміку народжуваності, смертності, шлюбності та розлучуваності. На підставі цих даних розраховуються показники природного руху, які свідчать про певні тенденції в демографічній ситуації країни. Так, в Україні спостерігається перевищення кількості померлих над кількістю народжених, що зумовлює від`ємні значення природного приросту, тобто в країні має місце депопуляція населення. Позитивною тенденцією є перевищення кількості шлюбів над кількістю розлучень приблизно в 2 рази. Такі дані є дуже важливими для розробки соціально-демографічної політики держави та вживання заходів для подальшої стабілізації ситуації в крані. 

 

Література:

1. Статистика: Підручник /С.С.Герасименко, А.В.Головач, А.М.Єріна та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 468 с.

2. Лугінін О.Є., Білоусова С.В. Статистика: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 580 с.

3. Теория статистики: Учебник для вузов /под ред. Громыко Г.Л./ Изд. 2-е, перераб., доп. М.: ИНФРА-М, 2009. – 476 с.

4. www.ukrstat.gov.ua