Экономические науки/7. Учёт и аудит

 

Кудацька Т. С.

Луганський східноукраїнський національний університет, Україна

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 

Серед головних проблем, що стосуються дебіторської заборгованості, варто відмітити те, що наявність простроченої та безнадійної дебіторської заборгованості негативно впливає на фінансовий стан підприємства та його платоспроможність. Відволікання з обігу значних сум коштів за рахунок збільшення дебіторської заборгованості змушує підприємство підвищувати власну кредиторську заборгованість, що веде до зростання витрат підприємства, а відповідно і до зниження його прибутків (або до збільшення збитків). Саме удосконалення процесу управління дебіторською заборгованістю дасть можливість вирішити ряд проблем, що викликані наявністю дебіторської заборгованості та неконтрольованим її зростанням.

Необхідно відмітити, що тема управління дебіторською заборгованістю підприємства є досить дослідженою на сьогоднішній день, про це свідчить велика кількість підручників, монографій і статей в періодичних виданнях. Значний внесок у вивченні теорії, методології управління дебіторською заборгованістю підприємства зробили такі відомі вітчизняні та зарубіжні науковці, як М. Д. Білик, М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, Л. В. Городянська, С. Грей, О. С. Іванилов, В. В. Ковалев, О. І. Лучків, Н. М. Матицина, Б. Нідлз, Н. М. Новікова, Г. В Савицька та інші. Однак окремі аспекти теорії та практики управління заборгованістю залишаються дискусійними та потребують подальших наукових досліджень і розробок у напрямі їх удосконалення.

Метою дослідження є вивчення особливостей управління дебіторською заборгованістю підприємства в умовах ринкової економіки та визначення її напрямів удосконалення.

Управління дебіторською заборгованістю — це інтегрований процес планування, організації, координації, мотивації та контролю за станом дебіторської заборгованості, який необхідний для досягнення цілей підприємства. Управління цим процесом передбачає прийняття управлінських рішень щодо протилежних процесів: зменшення безнадійної дебіторської заборгованості з одного боку, і зростання обсягів реалізації — з іншого.

На сучасному етапі економічного розвитку вітчизняні підприємства неспроможні ефективно управляти дебіторською заборгованістю, яка займає вагому частку в оборотних активах, що спричиняє кризу взаємонеплатежів. В таких умовах особливо зростає роль ефективного управління дебіторською заборгованістю, своєчасного її повернення та попередження виникнення безнадійних боргів.

Для управління заборгованістю необхідним є розробка заходів щодо скорочення або стягнення простроченої або сумнівної дебіторської заборгованості. При цьому можуть використовуватися різноманітні методи управління дебіторською заборгованістю, які можна класифікувати на такі групи: 1) юридичні (претензійна робота, подача позову до суду); 2) економічні (фінансові санкції (штраф, пеня, неустойка), передача в заставу майна і майнових прав, призупинення постачань продукції); 3) психологічні (нагадування по телефону, факсу, поштою, використання ЗМІ чи поширення інформації серед суміжних постачальників, що загрожує боржнику втратою іміджу); 4) фізичні (арешт майна боржника, здійснений органами державної виконавчої служби). Застосування вище перерахованих методів залежить від строку заборгованості. До простроченої та сумнівної дебіторської заборгованості, згідно з запропонованим алгоритмом, рекомендується застосовувати всі вказані методи впливу на боржників.

Для ефективного управління дебіторською заборгованістю необхідно застосовувати комплексний і системний підходи, а не вирішувати окремо взяті проблеми. У противному випадку, позитивний ефект від початих дій буде мінімальний. Крім цього, при створенні системи керування дебіторською заборгованістю й роботи з боргами необхідно вирішити питання з використанням програмних засобів для оперативного інформаційного обміну й документальним закріпленням відрегульованих процесів, а також делегованих прав і покладених на співробітників обов'язків.

Проблема неплатежів за товари, роботи, послуги в Україні пов’язана, здебільшого, з відсутністю майнової відповідальності покупців за невиконання своїх договірних зобов’язань. На сьогодні як пріоритетні напрями управління дебіторською заборгованістю підприємства (особливо в іноземній валюті) можна визначити такі: 1. Організація повного та достовірного обліку дебіторської заборгованості підприємства; 2. Аналіз структури та динаміки дебіторської заборгованості підприємства в попередніх періодах; 3. Визначення кола потенційних дебіторів та суворе планування дебіторської заборгованості підприємства на майбутні періоди; 4. Постійний моніторинг дебіторської заборгованості; 5. Визначення можливості застосування кредитної політики щодо окремих покупців продукції та формування її принципів і умов; 6. Прискорення процесу погашення заборгованості за допомогою сучасних форм її рефінансування; 7. Здійснення ефективного контролю за формуванням та погашенням заборгованості підприємства; 8. Розрахунок розміру резерву сумнівних боргів. Головне при управлінні дебіторською заборгованістю - створення чітких правил, яких підприємство буде жорстко дотримуватися. Важливо, щоб ці правила були зрозумілі не тільки менеджерам підприємства, але і його клієнтам [1].

Можливість надавати товари й послуги на умовах відстрочення платежу завжди є важливою конкурентною перевагою. Однак, цей актив компанії, як втім і інші, має потребу в постійному керуванні для ефективного використання. Таким чином, працями багатьох авторів, теоретиків, а також аналітиків був сформульований ряд правил, що дозволяють підвищити ефективність керування дебіторською заборгованістю: 1) при плануванні дебіторської заборгованості компанія повинна враховувати свої маркетингові пріоритети; 2) процедуру рішення про надання відстрочки новому клієнту починайте з перевірки його відповідності встановленим на етапі планування лімітам і критеріям; 3) якщо результат перевірки позитивний, потрібно переконатися в платоспроможності й легітимності нового контрагента; 4) заручитися підтримкою розпорядника фінансів вашого клієнта; 5) ретельно підготуйте й перевірте пакет документів, що супроводжують угоду; 6) визначте співробітників, відповідальних за своєчасне погашення дебіторської заборгованості; 7) розробіть і впровадьте процедуру, бізнес-процес роботи із простроченою дебіторською заборгованістю; 8) стимулюйте своєчасне погашення дебіторської заборгованості; 9) проявляйте наполегливість у витребуванні боргу, намагайтеся уникати особистого конфлікту з боржником.

В Україні керування дебіторською заборгованістю є одним з найбільш важливих і одночасно складних елементів керування оборотними активами. Мистецтво керування дебіторською заборгованістю полягає в оптимізації загального її розміру й забезпеченні своєчасної її інкасації. Як відзначає Г. В. Савицька: «працівник, що займається керуванням дебіторською заборгованістю, повинен зосередити увагу на найбільш старих боргах і приділити більше уваги великим сумах заборгованості» [2]. Порушення нормального циклічного процесу її створення й погашення може бути не тільки причиною виникнення проблем для підприємства (зниження рентабельності активів, втрат їхньої ліквідності), але й заподіяти розвиток глобальної кризи неплатежам в економіці країни.

 

Література:

1.                  Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку. – К., 2000. – 485 с.

2.                  Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 256 с.