Педагогические науки / 2. Проблемы подготовки специалистов

                                                     Бігич О.Б.

Київський національний лінгвістичний університет

Сучасні засоби навчання в методичній підготовці майбутнього вчителя/викладача іноземної мови  

 

Темою однієї з лекції курсу «Методика викладання іноземних мов (ІМ) у середніх навчальних закладах (СНЗ)» як фахової дисципліни, яка читається майбутнім учителям/викладачам ІМ, є «Засоби навчання ІМ». Головна дидактична мета лекції полягає в набутті студентами декларативних і процедурних знань про традиційні й сучасні засоби навчання.

Наш багаторічний досвід читання лекційно-практичного курсу методики, в тому числі й курсу за вибором «Сучасні підходи до викладання англійської мови (АМ) у початковій школі», засвідчує значний потенціал змісту саме цієї лекції для спонукання студентів до освітньої автономії, зокрема до формування вміння й передусім бажання самостійно набувати професійно значущу інформацію.

Опишемо низку навчальних прийомів, які орієнтують студентів на самостійну пошукову діяльність професійно значущої інформації. З огляду на те, що лекція читається потоку студентів (9 груп по 10-12 осіб), при її проведенні ми використовуємо презентацію Microsoft Power Point (детальніше див. Бігич О.Б. Мультимедійне забезпечення лекції як комплекс засобів активізації пізнавальної діяльності студентів // Іноземні мови.- 2006.- № 2; Бігич О.Б. Гіпертекстові технології на лекціях з методики викладання іноземних мов // Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. праць.- Вип. 3.- К.: Вид-во П/П «ЕКМО», 2006).

При підготовці лекції, зокрема питання про навчально-методичний комплекс (НМК) з ІМ як основний засіб навчання, ми передусім звернулись до мережі Інтернет, де на web-сайті видавництва «Освіта» знайшли зображення таких складників НМК як книга для вчителя, підручник і робочий зошит (рис. 1). Ілюструючи ці складники на прикладі НМК «Our English» (автор – Л.В.Биркун), радимо студентам звернутися до мережі Інтернет і самостійно набути знань про інші основні й додаткові підручники АМ та навчальні посібники (як вітчизняні, так і зарубіжні), рекомендовані МОН України для 2-12 класів, оскільки темою першого практичного заняття є «Аналіз НМК з АМ для різних типів СНЗ». У такий спосіб поряд з основою дидактичною метою лекції – набути декларативних знань про складники НМК реалізується й розвивальна мета – студенти спрямовуються на самостійне набуття професійно значущих знань з різних джерел, зокрема Інтернет-мережі. 

Рис. 1. Слайд «Складники НМК»

Як зразок допоміжного засобу навчання ілюструємо першу сторінку електронного посібника «Планування уроку АМ у початковій школі», розробленого нами у співавторстві С.М.Назаровим (рис. 2), та коротко знайомимо студентів з системою навігації за змістом навчального посібника. Тобто паралельно студенти набувають додаткових процедурних знань про засоби навігації в електронних виданнях. Також на прикладі одного з тестових завдань multiple choice (рис. 3) знайомимо студентів з електронними тестами, укладеними нами на основі «Универсального теста» М.Г.Квашніна. (Ці тести пропонуються студентам для самоконтролю й самокорекції при вивченні курсу за вибором «Сучасні підходи до викладання АМ у початковій школі»). Таким чином реалізується додаткова дидактична мета лекції – студенти набувають декларативних і процедурних знань про різновиди електронних тестів. Крім того,

Рис. 2. Перша сторінка електронного посібника

два останні приклади сприяють переконанню студентів, що укладання й розробка електронних навчальних видань під силу пересічному викладачеві.

Рис. 3. Тестове завдання multiple choice

Як  зразки технічних засобів навчання (ТЗН) презентуємо зображення також знайдених у мережі Інтернет компакт-дисків і цифрових відеодисків, а також демонструємо студентам роботу зі встановленим на смартфоні словником «ABBYY Lingvo 12». Водночас зауважуємо, що існують інші CD i DVD з АМ, що спонукає студентів до їх самостійного пошуку, а також заохочує до апробації в процесі власного учіння. В якості прикладу відеофонограми пропонуємо студентам переглянути записану нами з каналу Euronews рубрику «Parlamento» про ірландський варіант АМ – Irish. У такий спосіб студенти набувають додаткових декларативних знань про зарубіжні інформаційні канали, знайомляться з лінгвокраїнознавчою інформацією про країну виучуваної ІМ і водночас практикуються в англомовному аудіюванні автентичного тексту.  

Завершуємо розгляд різновидів ТЗН презентацією однієї з сторінок нашого web-сайту – «Курсова робота», обов’язкової для кожного студента організаційної форми навчання з курсу методики викладання ІМ (рис. 5). Це заохочує студентів як до вибору тематики курсових робіт, пов’язаної з проблемами навчання АМ молодших школярів, так і до відвідування курсу за вибором «Сучасні підходи до викладання АМ у початковій школі». 

Рис. 5. Web-сторінка «Курсова робота»

Отже, на лекції «Засоби навчання ІМ» окрім її основної дидактичної мети – набуття студентами декларативних і процедурних знань, реалізуються як допоміжні дидактичні цілі: студенти набувають декларативних знань про джерела професійно значущої інформації і процедурних знань про роботу з електронними навчальними виданнями, знайомляться з лінгвокраїнознавчою інформацією та практикуються в англомовному аудіюванні, так і розвивальна мета – студенти зорієнтовуються на самостійне набуття й подальше використання професійно значущої інформації в процесі власного учіння. Крім того приклади авторських додатків сприяють переконанню студентів у тому, що укладання й розробка електронних навчальних видань та інформаційних web-сторінок є одним із обов’язкових професійних умінь викладача.

Таким чином, підготовлена й проведена в такий спосіб лекція спонукає студентів до самостійного набуття професійно значущих знань – уміння, необхідним для фахівця будь-якої галузі та чи не найвагомішим для вчителя/викладача ІМ.