Педагогические науки / 5. Современные методы преподавания

                                                     Бігич О.Б.

Київський національний лінгвістичний університет

Інформаційно-комунікативна компетенція викладача іноземної мови: розробка авторських додатків

 

Склад іншомовної професійної комунікативної компетенції студентів немовних вищих навчальних закладів окрім її традиційних складників поповнився іншомовною професійною інформаційно-комунікаційною компетенцією, яка трактується як знання іншомовних професійно значущих джерел інформації та вміння шукати, накопичувати, модифікувати й використовувати інформацію для продукування нового знання в процесі професійної комунікативно-пізнавальної діяльності (М.Г.Евдокимова, 2007).

Зважаючи на вимоги сьогодення до сучасної фахової освіти цей різновид компетенції, на нашу думку, має стати обов’язковим і невід’ємним складником професійної компетенції фахівця будь-якої галузі, і передусім викладача іноземної мови, знання якої зобов’язує його бути першоджерелом сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання студентів. Саме в цьому полягає виховна мета професійно спрямованого процесу навчання студентів, які натомість слухати настановні бесіди кураторів про необхідність оволодіння комп’ютерними засобами навчання бачать їх реальне використання викладачами на заняттях.

Застосування окремих компонентів чи повних електронних видань освітнього призначення, електронних засобів навчання й комп’ютерних навчальних програм з іноземних мов, які уможливлюють комп’ютерну візуалізацію іншомовного навчального матеріалу, негайний зворотній зв'язок студента із засобом навчання, автоматизований контроль і самоконтроль результатів навчання тощо, вже стало на сьогодні буденним явищем. Однак презентація викладачами авторських електронних курсів у межах фахових навчальних дисциплін ще не набула широкого розповсюдження через низку чинників, одним з яких, на жаль, є недостатній рівень сформованості інформаційно-комунікативної компетенції самих викладачів. На разі студенти краще за викладача володіють комп’ютерними засобами навчання, що, безумовно, негативно впливає на рейтинг останнього.

Серед трьох підходів до використання засобів інформаційних технологій у процесі навчання іноземної мови: комплексне їх використання, часткове використання готових електронних видань освітнього призначення та використання прикладних й інструментальних програмних засобів для розробки авторських додатків (Д.В.Агальцова, 2007), ми також вважаємо особливо значущим останній підхід. Саме він уможливлює реалізацію викладачем (учителем) іноземної мови власних методичних рішень викладу навчального матеріалу; автоматизацію процесу адаптації змісту навчального матеріалу віковим та індивідуальним особливостям студентів (школярів); використання авторської структури змісту навчання; модифікацію своїх методичних і програмних розробок; автоматизацію процесів контролю результатів навчання тощо. При цьому на сьогодні існує низка прикладних та інструментальних програмних засобів, використання яких не потребує від викладача (вчителя) іноземної мови спеціальної фахової підготовки для розробки авторських додатків. 

На думку М.Г.Євдокимової (2007), віртуальна реальність, яка виникла завдяки Інтернету та стає новим технологічним, психофізіологічним і соціокультурним способом буття людини, формує принципово новий характер її спілкування, специфічними особливостями якого стають віртуальність, інтерактивність, гіпертекстуальність. Для викладачів комп’ютерне (віртуальне) середовище слугує підґрунтям для розробки сучасних засобів навчання; для студентів середовищем і засобом створення продуктів власного учіння; для обох груп засобом конструювання своєї віртуальної ідентичності у вигляді власних веб-сторінок і веб-сайтів. Так, у багатьох вищих навчальних закладах активно практикуються представлення й динамічне оновлення освітніх ресурсів викладачів фахових навчальних дисциплін, зокрема їхніх web-сторінок і web-сайтів з демонстраційними матеріалами, добірками наукових статей, анотованими посиланнями на Інтернет-ресурси тощо.

Розміщення на web-сайті нашого авторського курсу за вибором «Основні підходи до викладання англійської мови в початковій школі» засвідчив значні його (розміщення) переваги з точки зору економії часу, якого завжди бракує як студентові, так і викладачеві. Передусім замість «агітації» студентів відвідувати курс у переліку курсів за вибором, представленого деканатом, повідомляємо адресу нашого web-сайту. Студент має можливість самостійно в зручний для нього час ознайомитися зі структурою, змістом, розподілом навчальних годин у курсі (див. рис. 1) тощо і вирішити питання про його відвідування.

Рис. 1. Фрагмент web-сторінки «Курс за вибором»

По-друге, значно економиться час на надання викладачем і набуття студентом різного роду інформації (навчальної, пізнавальної тощо):

-      представлення змісту лекцій у таблицях уможливлює попереднє ознайомлення студентів з обов’язковим навчальним матеріалом, і як наслідок зникає потреба записувати його в аудиторії;

-      представлена тематика курсових робіт з методики викладання англійської мови в початковій школі проілюстрована як можливими варіантами практичної частини курсової роботи, так і постійно оновлюваними методичними новинками (див. рис. 2), розміщеними по роках (2007-2001) та за рубриками. 

Рис. 2. Фрагмент web-сторінки «Методичні новинки»

 

Література:

1.  Агальцова Д.В. Разработка и использование авторських приложений, реализующих возможности информационных технологий (на примере подготовки будущих учителей английского языка): Автореф. дис. ...канд. пед. наук: 13.00.02/ ИИО РАО.- М., 2007.- 20 с.

2.  Евдокимова М.Г. Система обучения иностранным языкам на основе информационно-коммуникационной технологии (технический вуз, английский язык): Автореф. дис. … докт. пед. наук: 13.00.02/ МГЛУ ордена Дружбы народов.- М., 2007.- 49 с.