Акмаєва Н.В., Кравченко Ю.М.

Донбаський державний технічний університет

СУЧАСНІ  АСПЕКТИ  МОНЕТИЗАЦІЇ  ЕКОНОМІКИ  УКРАЇНИ

 

У сучасних умовах господарювання сутність монетизації економіки розглядається в контексті забезпечення усіх економічних суб’єктів країни (держави, юридичних та фізичних осіб) необхідним обсягом грошових коштів (національної валюти) для їх нормального функціонування (здійснення розрахунків й платежів, виплати заробітної плати, допомог, стипендій та ін.).

Дослідженню проблеми монетизації економіки присвячено роботи багатьох авторів, серед яких – В. Шевчук, О. Дзюблюк, П. Матвієнко,                          С. Науменкова та ін.

Метою дослідження є визначення рівня монетизації економіки України за період починаючи з 1991 р. по 2008 р.

Монетизація економіки пов’язана з реальними економічними й соціальними процесами, що відбуваються в країні. Вона повинна бути обов’язково ув’язана з обсягами створеної в економічній системі вартості товарів та послуг, швидкістю обороту грошової маси, величиною попиту й пропозиції на товари та гроші, станом товарного і фінансового ринків.

Значення коефіцієнта монетизації ВВП є основним індикатором зусиль держави та Національного банку України по забезпеченню контролю за грошовою масою, недопущення безконтрольного росту грошового обігу в умовах недостатності товарної пропозиції. Монетизація економіки при раціональному підході до її проведення сприяє ефективному поповненню каналів грошового  обігу необхідними грошовими (платіжними) засобами і створює основу для забезпечення росту заощаджень (накопичень) населення.

Рівень монетизації або коефіцієнт насиченості економіки грошима розраховують як відношення грошовою маси в обігу до рівня виробництва у поточних цінах (приблизно дорівнює номінальному ВВП). Розрахунок цього показника наведений у таблиці 1.

Таблиця 1 – Динаміка рівня монетизації економіки з 1991 р. по 2008 р.

 

Рік

Агрегат М3,               млн. грн.

Номінальний ВВП,                 млн. грн.

Темп росту номінального ВВП, %

Темп росту агрегату М3, %

Рівень монетизації, %

Темп росту рівня монетизації, %

Індекс споживчих цін, %

1991

2,4

2,99

100

100,00

80,27

100,00

 

1992

25

50,33

1683,28

1041,67

49,67

61,88

1627,00

1993

482

1482,73

2946,02

1928,00

32,51

65,44

4835,00

1994

3216

12037,69

811,86

667,22

26,72

82,18

991,20

1995

6930

54516,42

452,88

212,87

12,71

47,58

477,00

1996

9364

81519

149,53

135,12

11,49

90,40

180,30

1997

12541

93365

114,53

133,93

13,43

116,94

115,90

1998

15705

102593

109,88

125,23

15,31

113,97

110,60

1999

22070

130442

127,15

140,53

16,92

110,53

122,70

2000

32252

170070

130,38

146,14

18,96

112,08

128,20

2001

45755

204190

120,06

141,87

22,41

118,16

112,00

2002

64870

225810

110,59

141,78

28,73

128,20

100,80

2003

95043

267344

118,39

146,51

35,55

123,75

105,20

2004

125801

345113

129,09

132,36

36,45

102,54

109,00

2005

194071

441452

127,92

154,27

43,96

120,60

113,50

2006

261063

544153

123,26

134,52

47,98

109,13

109,10

2007

396156

720731

132,45

151,75

54,97

114,57

112,80

2008

515727

950503

131,88

130,18

54,26

98,71

125,20

 

Як видно з наведених даних у таблиці 1, найбільше значення показника  монетизації ВВП в Україні протягом 1991-2008 pp.  спостерігається у 1991 р. – 80,27 %. Але з цього періоду рівень монетизації почав різко зменшуватися аж до  1996 р. та досяг величини 11,49 %. Це дає підстави стверджувати, що забезпеченість економіки грошовою масою за цей період погіршилася, тобто відбулася демонетизація економіки. Це негативно вплинуло на стан платіжної дисципліни, а отже на розвиток економіки: поглибилися платіжна криза, широких розмахів набув бартер, помітно знизилась ліквідність економічних суб'єктів, банків. Низький коефіцієнт монетизації економіки зумовлює широке розповсюдження  різних грошових замінників (доларового готівкового обігу), що служать засобами ухилення від сплати податків. Номінальний обсяг ВВП з року в рік зростав швидше, ніж номінальна маса грошей в обороті., так за 1991-1995 pp. обсяг номінального ВВП зріс у 18232,9 рази, а обсяг номінальної маси грошей - у 2887,5 разу, тобто приблизно в 6,3 разів повільніше. Рівно на стільки ж знизився рівень монетизації ВВП. З 1995 р. по 1999р. падіння монетизації ВВП припинилося, і рівень її став навіть зростати. Але це зростання було зумовлене не посиленням пропозиції грошей. Навпаки, темпи зростання грошової маси навіть помітно знизились - з 2887,5 разу за 1991-1995 pp. до 3,2 разу за 1995-1999 pp. Справжньою причиною перелому в тенденції монетизації ВВП стала зміна в співвідношенні між темпами зростання номінальної грошової маси і номінального обсягу ВВП на користь першої. За 1995-1999 pp. обсяг грошової маси зріс у 3,2 разу, а обсяг ВВП - у 2,4 рази. Це можна пояснити тим, що після грошової реформи 1996 р. і тривалої стабілізації курсу гривні підвищилася довіра до національних грошей і банківської системи, істотно знизилися темпи інфляції, що й спровокувало зростання попиту економічних суб'єктів на гроші і підштовхнуло їх до прискореного економічних    суб'єктів    на    гроші    і    підштовхнуло    їх    до    прискореного нарощування запасів грошей.

Динаміку рівня монетизації економіки зобразимо на рисунку 1.

     Рисунок 1 - Динаміка коефіцієнта монетизації економіки України за період з 1991 р. по 2008 р.

 

Співвідношення коефіцієнта монетизації та індексу інфляції за останні роки свідчить, що зростання грошової маси в обігу повністю поглинається економікою країни, яка з 2001 р. по 2004 р. знаходилася на достатньому підйомі та потребувала для обслуговування зростаючого обсягу ВВП все більшого обсягу грошових коштів, як основного інструменту сфери обігу. В той же час відсутність значного росту інфляції показує, що вона не завжди пов'язана зі зростанням грошової маси в обігу, а має свої специфічні механізми розвитку й функціонування. Це підтверджують дані 2000 р., коли коефіцієнт монетизації економіки складав 18,95 %, а індекс споживчих цін був найбільшим за період з 2001 р. по 2004 р. В умовах підйому економіки нестача, грошей в обігу, що відчувалася у 2001 р. та 2002 р. не давав змоги банківській системі Україні забезпечити достатнє накопичення необхідних кредитних ресурсів за рахунок заощаджень населення.

Рівень монетизації економіки України є досить низьким в порівнянні з іншими країнами, так в країнах Центральної та Східної Європи цей показник складає 70-80%, у Великобританії ще в 1986 р. рівень монетизації ВВП складав 46,2%, а потім протягом 20 років збільшився до 116,5% ВВП (в 2005 р.), в Швейцарії співвідношення М2/ВВП складає 96%, в Японії – 134%.

Значний інтерес становить структура грошової маси та її динаміка протягом аналізуємого періоду, що наведено у таблиці 2.

 

Таблиця 2 - Структура грошової маси та її динаміка з 1991 р. по 2008 р.

Рік

Агрегат М0, млн. грн.

Агрегат М1, млн. грн.

Агрегат М2, млн. грн.

Агрегат М3, млн. грн.

Грошова база,                 млн. грн.

Питома  вага М0 в М3, %

Темп  росту М0, %

Темп  росту М1, %

Темп  росту М2, %

Темп  росту М3, %

Темп росту грошової бази,           %

1991

0,3

1,7

2,4

-

 

-

100,00

100,00

100,00

-

-

1992

5

21

25

-

6

-

1666,67

1235,29

1041,67

-

-

1993

128

334

482

-

269

-

2560,00

1590,48

1928,00

-

4483,33

1994

793

1860

3216

-

1523

-

619,53

556,89

667,22

-

566,17

1995

2623

4682

6846

6930

3538

37,85

330,77

251,72

212,87

100,00

232,30

1996

4041

6315

9023

9364

4882

43,15

154,06

134,88

131,80

135,12

137,99

1997

6132

9050

12448

12541

7058

48,90

151,74

143,31

137,96

133,93

144,57

1998

7158

10331

15432

15705

8625

45,58

116,73

114,15

123,97

125,23

122,20

1999

9583

14094

21714

22070

11988

43,42

133,88

136,42

140,71

140,53

138,99

2000

12799

20762

31544

32252

16780

39,68

133,56

147,31

145,27

146,14

139,97

2001

19465

29796

45186

45755

23055

42,54

152,08

143,51

143,25

141,87

137,40

2002

26434

40281

64321

64870

30808

40,75

135,80

135,19

142,35

141,78

133,63

2003

33119

51541

94855

95043

40089

34,85

125,29

127,95

147,47

146,51

130,13

2004

42345

67090

125483

125801

53763

33,66

127,86

130,17

132,29

132,36

134,11

2005

60231

98573

193145

194071

82760

31,04

142,24

146,93

153,92

154,27

153,93

2006

74984

123276

259413

261063

97214

28,72

124,49

125,06

134,31

134,52

117,46

2007

111119

181665

391273

396156

141901

28,05

148,19

147,36

150,83

151,75

145,97

2008

154759

225127

512527

515727

186671

30,01

139,27

123,92

130,99

130,18

131,55

 

Привертає до себе увагу надто високе (154,06 %) зростання в 1996 р. агрегату М0, внаслідок чого готівки в загальній масі грошей (за агрегатом М3) було майже 43,15 %, а у 1997 р. – 48,9 % – найбільше за весь період дослідження. Це негативно характеризує структуру грошової маси і стан грошового обороту. Що менша частка М0 у загальній грошовій масі, то ефективнішою   та   розвиненішою   вважають   національну   грошову   систему. Найвагомішими причинами збільшення частки готівки в обігу є намагання багатьох суб'єктів господарювання здійснювати розрахунки готівкою з метою уникнення податків, низький рівень довіри юридичних та фізичних осіб до комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ. Збільшення готівки в загальній грошовій масі ускладнює стан із розрахунками в народному господарстві, зменшує грошові надходження на розрахункові рахунки підприємств, знижує ліквідність і послаблює кредитний потенціал комерційних банків.

В 1996 р. та 1997 р. агрегати М2 і М3 зростали значно повільніше, ніж грошова база, що мало певні антиінфляційні наслідки. У 2001 р. структура грошової маси дещо поліпшилася: почала знижуватися питома вага готівки в агрегаті М3, а збільшення грошової бази відбувалося повільніше, ніж зростання М3, що свідчить про "поступове посилення ролі комерційних банків у формуванні грошової маси та в управлінні грошовим оборотом. Проте ця позитивна тенденція розвивається дуже повільно і питома вага готівки в загальній масі все ще залишається високою - 30 % у 2008 р.

З 2000 р. темп падіння росту грошової маси, який спостерігається у           2008 р., є рекордним, що свідчить про кризові явища в економіці Україні, відтік інвестицій з країни та ін. Збільшення агрегату М0 у 2008 р. на 39,27 % в порівнянні з 2007 р. свідчить про відтік депозитів з рахунків банків. Таке зростання агрегату М0 не є свідченням про покращення ситуації, а є тимчасової реакцією населення, яка. відобразилася через зняття грошових накопичень з депозитів.

Досить низьке значення коефіцієнта монетизації економіки свідчить про скриті кризисні процеси економічної системи. Нормальне значення цього коефіцієнта дорівнює 70 - 80 %. Збільшення його до зазначеного рівня – це одне із головних стратегічних задач Національного банку України. Але наростити масу грошей методами експансійної монетарної політики не можна, бо додатково випущені гроші тільки збільшать тиск на ціни на валютному і товарному ринках. Це спричинило б поглиблення девальвації та інфляції гривні, які й так перебувають на досить високому рівні, за яким розпочалося б прискорене зростання інфляційних очікувань і падіння рівня монетизації ВВП. В зв'язку з цим необхідні такі заходи, які б дозволили збільшити грошову масу в ВВП країни без інфляційного росту, тобто використовувати технології не інфляційного збільшення грошової маси. Насичення економіки грошима повинно супроводжуватися «нормалізацією» структури грошової маси – ростом банківських депозитів та зниженням доларизації економіки.

 

Література:

1. Дзюблюк О. Вплив рівня монетизації економіки України на кредитну діяльність комерційних банків в умовах перехідного періоду // Вісник НБУ.

2000. – №5. – с. 4-9.

2. Матвієнко П. Монетизація економіки України: реальний рівень та  проблеми  його визначення // Вісник НБУ. – 2003. – № 1. – с. 29-32.

3. Науменкова С. Основні тенденції розміщення грошової маси та їх вплив на формування грошово-кредитної політики Європи // Вісник НБУ. –2006. – № 1. – с. 19-25.

4. http://www.bank.gov.ua

5. http://www.ukrstat.gov.ua

6. http://www.minfin.gov.ua