Юдінцева О.О.

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, Україна

Про деякі особливості функціонування фітонімів в текстах німецьких чарівних казок

 

Сучасна германістика характеризується розширенням кола лінгвістичних досліджень. Предметом наукового зацікавлення часто стає лексика окремих тематичних груп. На матеріалі германських і словянських мов ботанічну номенклатуру вивчали Н.І. Панасенко, А.М. Сердюк, О.М. Пащенко,                      І.І. Коломієць, І.Е. Подолян, С.Л. Адаменко та ін. Об’єктом  нашого дослідження стали фітоніми, тобто назви рослин у німецьких казках. Ця стаття присвячена вживанню у текстах казок фітоніма der Apfel «яблуко».

Слідом за Н.І. Панасенко та О.С. Кубряковою в нашому дослідженні ми користуємося когнітивно орієнтованим ономасіологічним аналізом фітонімів, який дозволяє по-новому розглянути організацію даної лексико-семантичної групи. Метою когнітології є вивчення способів отримання, зберігання, обробки і передачі інформації. [4, 41]

В семантиці фітонімів ці процеси знаходять своє відображення наступним чином: отримання інформації різними каналами (зір, слух, смак, нюх, дотик), представлення отриманої інформації за допомогою різних моделей і структур, обробка інформації про зовнішній світ (метафора і метонімія). Передача інформації здійснюється непрямим способом, інформаційними каналами від покоління до покоління, від народу до народу у формі легенд, переказів та ін., що складає культурологічний аспект семантики фітонімів.[5, 142]

Найуживанішим фітонімом проаналізованого корпусу одиниць є яблуко (der Apfel).

З античних часів, особливо в епоху еллінізму, яблуко (а точніше, гранат (der Granatapfel), що фігурував під назвою яблука у народів Європи), вважалося символом досконалості та емблемою божественного дару на основі міфологічних знань – як плід, що начебто ріс у раю і був їжею богів. Звідси саме такий плід визнавався гідним бути нагородою. Згадаємо давньогрецький міф про початок Троянської війни, коли Парис повинен був вручити золоте яблуко найвродливішій з трьох богинь. Яблуко розбрату отримала Афродіта, яка пообіцяла Парису любов найвродливішої зі смертних Єлени.  

У біблійській традиції яблуко вважається атрибутом раю до гріхопадіння і в зв’язку з цим може тлумачитися в більш широкому плані як образ земних бажань. В християнстві воно символізує спокусу, заборонений плід. Яблуко несе на собі знак Адамова падіння. Саме дерево яблуня – емблема первородного гріха – присвячена римській богині Церері, що насилає на людей божевілля.

У німецьких казках яблуко є символом життя, наприклад: Hat er auch die beiden Aufgaben gelöst, so soll er doch nicht eher mein Gemahl werden, als bis er mir einen Apfel vom Baume des Lebens gebracht hat. 

Яблуко є також і символом народження нового життя: Sie kaufte ihm einige Äpfel ab und wurde von deren Genuss schwanger. У казці „Die Kinder des Fischers“ чарівниця  пропонує дружині рибалки з’їсти яблуко, щоб завагітніти.

У деяких казках зустрічається вказівка на місце зростання яблуні – могила батька: Sie ließ nachforschen, woher die Äpfel gekommen waren, und erfuhr, dass sie auf dem Apfelbaum des Grabes ihres Vaters gewachsen waren. Це також вказує на відновлення і продовження життя.

В геральдиці під терміном «яблуко» найчастіше розуміють державу, одну з державних регалій (яблуко державне – der Reichsapfel). Тим самим підкреслюється, що правитель тримає в руках (тобто володіє) символ землі. Це також знаходить відбиття у казках: In der einen Hand hatte sie das Zepter und in der andern Hand den Reichsapfel.

Квітки яблуні символізують красу дівчини: Sie war so weiß wie Schnee, so rot wie Apfelblüte, und ihr Haar so glänzend wie Sonnenstrahlen. Крім того, образ квітучої яблуні є символом чистої, світлої та довгої любові.

 Яблуня (як дерево) виступає у багатьох казках як символ і емблема осілого способу життя, налагодженого побуту, достатку. Невипадково майже у кожної родини був сад, де росли яблуні: Der Bauer hatte in seinem Garten einen wunderschönen neuen Apfelbaum.

Крім того, яблука пов’язувалися з вічною молодістю, безсмертям, вони наділялися чарівними лікарськими здібностями. Наприклад, у казці „Das seltsamste Ding der Welt“  за допомогою яблук можна було вилікувати хвору людину, достатньо було доторкнутися яблуком до обличчя хворого, щоб він почув його аромат: Ich habe hier einen Apfel gekauft; wenn man damit über das Gesicht eines Kranken streicht, so dass er ihn riecht, wird er auf der Stelle wieder gesund. Згадаємо про золоті яблука Гесперид, що мали неземний аромат і дарували вічну молодість.

У ході дослідження було встановлено, що велика кількість фітонімів Apfel вживаються з прикметником золотий (golden).

Символіка золотого жовтого кольору пов’язана з впливом сонячного світла на землю, вегетацію, родючість. Золотий колір асоціювався також з уявленням про честь, гідність, велич, владу, багатство, достаток. Тому невипадково яблуні з золотими яблуками росли в садах не простих селян, а у королів: Es war vorzeiten ein König, der hatte einen schönen Lustgarten hinter seinem Schlosse, darin stand ein Baum, der goldene Äpfel trug.

Слід зауважити, що золоті яблука не використовувалися в їжу, найчастіше ними гралися королівські доньки: Da ging er dorthin und fand eine Königstochter, die auch mit einem Goldapfel spielte.

У казках згадується також цікавий спосіб обирання дівчиною майбутнього чоловіка: вона повинна була кинути золоте яблуко, в кого воно влучить, той і стає її нареченим: Der König sprach zu seiner Tochter: "Ich will ein großes Fest ansagen lassen, das drei Tage währen soll, und du sollst einen goldenen Apfel werfen."

На магічну природу золотих яблук вказує також той факт, що вони охоронялися міфічними істотами – гномами: zuerst muss ich durch einen verzauberten Wald reiten, dann treffe ich auf einen Zwerg, der ein feuriges Schwert hat und einen Apfelbaum voll goldener Früchte bewacht, von welchen ich eine haben muss.

Таким чином, можна зробити висновки, що фітонім der Apfel має широку символіку. Яблуко є символом життя, достатку, добробуту, родючості, яблука наділялися чарівними лікарськими здібностями. Квітуча яблуня символізує красу дівчини. Атрибут golden золотий,  який часто вживається з фітонімом der Apfel, асоціюється з уявленням про честь, гідність, велич, владу, багатство.

 

Література

1.     Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.: Русские словари, 1997.411с.  

2.     Калько В. В. Когнітивно-ономасіологічний аналіз назв лікарських рослин в українській мові. –  Дис. … канд. філол. наук: – Одеса, 2003. – 15 с.

3.     Коновалова Н.И. Ономасиологическая структура как инструмент описания языковой картины мира // Лингвистика: Бюллетень Уральского лингвистического общества / Урал. гос. пед. ун-т – Екатеринбург, 2003.         Т. 11. – C 249-258

4.     Кубрякова Е.С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика, психология, когнитивная наука. // Вопросы языкознания. – 1994. – №4. –      С.34-47.

5.     Панасенко Н.І.. Когнітивний ракурс семантики фітонімів у романських, германських і слов’янських мовах  // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. – Зб. наук. праць. Вип. 5. Донецьк: ДонНУ, 2002. – с. 134-142. 

6.     Подолян І.Е. Національна специфіка семантики фітонімів в українській, англійській та німецькій мовах: Дис. … канд. філол. наук: – К ., 2000. – 19с.

7.     Порпуліт О.О. Ономастичний простір українських чарівних казок /у зіставленні з російськими казками/ Дис. … канд. філол. наук: – Одеса, 2000. – 17 с.

8.     http://www.internet-maerchen.de