*112223*

Экология/ 2. Экологические и метеорологические проблемы больших городов и промышленных зон.

Макарова В.М.

ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”

ВПЛИВ ШЛАКОВИХ ВІДВАЛІВ НА СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕГІОНУ

У Дніпропетровській області зосереджена найбільша в Україні мінерально-сировинна база різних видів корисних копалин, використання яких істотно впливає на розвиток всього народно-господарського комплексу країни. В області виявлено понад 30 різновидів мінеральної сировини, що використовується сучасною промисловістю.

Диспропорції у розміщенні продуктивних сил, що мали місце упродовж тривалого часу, призвели до того, що територія України за техногенним навантаженням на природне середовище у 4-5 разів перевищувала аналогічний показник розвинених країн. Розвиток промислово-територіальних структур відбувався без врахування господарської ємності біосфери, а відтак і призвів до утворення в деяких регіонах України надзвичайно потужних концентраторів техногенного тиску.

Промислові відходи чорної і кольорової металургії, гірничо-збагачувальних комбінатів завдають серйозної шкоди довкіллю і здоров'ю людини, займають величезні площі, забруднюють токсичними з'єднаннями ґрунти, водний і повітряний басейни, підвищують собівартість готової продукції підприємств із-за значних витрат на їх транспортування, розміщення і зберігання.

Чорна металургія – одна з провідних галузей сучасної індустрії. Серед інших галузей матеріального виробництва чорна металургія займає одне з перших місць по кількості використовуємих природних ресурсів.

Ця галузь народного господарства спричиняє активний і згубний вплив на навколишнє середовище, який в першу чергу пов'язаний з утворенням великої кількості різноманітних відходів.Одним з видів промислових відходів металургійного виробництва, особливу увагу в даній праці приділено відходам виробництва феросплавів - шлаку силікомарганцю. Який належить до 4 класу токсичності і відноситься до  малонебезпечних.

Промислові відходи силікомарганцю є масою сірого кольору.

Шлаковий відвал – це поверхня землі з нагромадженими на ній масами шлаку, що займає деяку поверхню. Шлак, охолоджується безконтрольно. З ковша розплавлений шлак виливають на майданчик розпаду, де він утворює величезні, розжарені до червоності, брили. Остигаючи, вони стають оливковими, уся поверхня їх роздувається, і починають бризкати фонтанчики тонкого білого порошку, ще дуже гарячого. Через декілька хвилин брили перетворюються на гірки сірого порошку.

Шлак, що розсипався, з майданчика розпаду транспортують до відвалу.

Вітер розносить його по окрузі, із-за чого у місцевого населення виникають захворювання легенів і очей.

 Змитий дощами і талими водами шлаковий пил забруднює ґрунти і водойми, розчинні компоненти проникають в ґрунтові води, а потім в джерела і колодязі.

 Шлаковий відвал постійно піддається впливу атмосфери, що робить шлак чутливим до фізичних та хімічних процесів.

 Фізичне вивітрювання являється механічним процесом, в результаті якого матеріал подрібнюється до частинок меншого розміру без суттєвих змін в хімічному складі.

Фізичні процеси, пов'язані з цим явищем, призводять до подрібнення і наступного поступового розчинення, чи переходу в аерозольний стан.

Таким чином, вивітрювання являється ключовим процесом в міграції елементів від одних до інших складових частин навколишнього середовища.

Тонкозернисті тверді речовини можуть вимиватися з вивітрюємої ділянки, залишаючи хімічно змінені рештки.

Можна розглядати процеси вивітрювання, так фізичне і хімічне вивітрювання звичайно діють разом – як пристосування речовин, що утворилися при високій температурі і тиску, до умов на поверхні Землі з низькою температурою.

Мінералогічні зміни відбуваються для того, щоб з'єднання знову набуло стійкості у новому навколишньому середовищі.

Існує декілька відомих механізмів хімічного вивітрювання, різноманіття поєднання яких діють одночасно в ході процесів руйнування матеріалу.

Найпростіша реакція вивітрювання – це розчинення мінералів.

Не можливо обійти стороною такий процес, як окислення. В таких реакціях велику роль може грати вільний кисень.

Суттєвий вплив спричинює кислотний гідроліз. Джерела кислотності різноманітні – це і дисоціації атмосферного СО2 в дощовій воді, і часткова дисоціація ґрунтового СО2, дисоціація природного і антропогенного двоокису сірки (SO2) з утворенням Н2SO3 i Н2SO4. Реакцію між мінералом і кислими агентами вивітрювання звичайно називають кислотним гідролізом.

На швидкість реакцій вивітрювання впливає біосфера. До інших важливих факторів відносіть рельєф місцевості, клімат – особливо опади і температура, склад води, склад матеріалу і кінетика реакцій окремих мінералів.

Нагрів прискорює хімічні реакції, забезпечуючи їх енергією. Для більшості реакцій підвищення температури на 10°С спричиняє, по крайній мірі, здвоєння їх швидкості.

Для Дніпропетровської області характерна наступна кліматична характеристика: літо жарке і сухе з частими зливами, сильними південно-східними і східними вітрами, які і провокують засухи; зима м'яка, малосніжна, часто бувають відлига і ожеледиця. Для території області властиві деякі негативні явища - відлиги, морози з вітрами, суховії і пилові бурі.

Таким чином, шлакові відвали значно впливають на стан навколишнього середовища, погіршуючи його. В деякій мірі розмір впливу шлакового відвалу залежить від місця розташування відвалу і кліматичної характеристики регіону.