Педагогика / 5. Современные методы преподавания

Бігич О. Б.

Київський національний лінгвістичний університет

Сінквейн як прийом формування

іншомовної комунікативної компетентності

 

Сінквейн – пятирядкова віршована форма, що виникла в США в XX столітті під впливом японської поезії, наразі використовується викладачами іноземної мови в мовному виші [1]. Текст сінквейну ґрунтується на змістовій та синтаксичній заданості кожного рядка. П.В.Пантюхова ілюструє суть сінквейну на прикладі слова «Teacher» (див. рис. 1) при вивченні студентами теми «Choosing a Career». І рядок

1. Teacher

2. Kind, devoted

3. Teaches, educates, helps

4. A great teacher is a great artist

5. Master

Рис. 1. Сінквейн до слова «Teacher»

– тема сінквейну вміщує одне слово (зазвичай іменник чи займенник), яке позначає обєкт/предмет мовлення. ІІ рядок – два слова (зазвичай прикметники чи дієприкметники), які описують ознаки і/чи властивості обраного предмета/обєкта. ІІІ рядок утворено трьома дієсловами чи дієприкметниками, які характеризують дії предмета/обєкта. ІУ рядок – фраза из чотирьох слів, яка виражає особисте ставлення автора сінквейну до описуваного предмета/обєкта. У рядок – слово-резюме, яке характеризує сутність предмета/обєкта.

Наведений приклад сінквейну має чітко виражене професійно орієнтоване забарвлення. Варіантом завдання для майбутніх учителів/викладачів іноземної мови може стати укладання сінквейну-«перевертиша» з позначенням рис, які унеможливлюють професію вчителя/викладача. Аналогічними можуть бути професійно орієнтовані сінквейни для майбутніх перекладачів, а також студентів немовних спеціальностей, що сприяє формуванню у майбутніх фахівців уявлення про їхню професію.          

Будучи коротким резюме великого обсягу інформації, сінквейн є вільною формою творчості, яка вимагає від укладача вмінь знаходити в інформаційному матеріалі найсуттєвіші елементи, робити висновки, коротко їх формулювати та виражати своє ставлення до питання/проблеми, використовуючи лише 5 рядків. При зовнішній простоті формату сінквейн є швидким, проте потужнім засобом рефлексії, синтезу й узагальнення понять, інформації тощо. При цьому правила укладання сінквейна не є жорсткими: в четвертому рядку може бути 3-5 слів, а у п’ятому – 2 слова; уможливлюється використання інших частин мови.

Укладання сінквейна сприяє розвитку особистісних якостей його укладача, вмінь аналізу й синтезу інформації тощо. З огляду на це, сінквейн доцільно використовувати на всіх ступенях навчання іноземної мови: при формуванні компетентності в читанні – як способу контролю розуміння прочитаного, лексичної компетентності – як способу оцінювання словарного запасу учнів/студентів, компетентності в говорінні – як плану для укладання монологів/діалогів різних функціональних типів, компетентності в письмі – як плану для написання есе, твору тощо.

Наведені приклади сінквейну [1] використовуються у виші з навчальною

1) Love

1) Love.

2) Impetuous, ardent.

2) Tender, calm.

3) To challenge, to thrill, to come to an end.

3) To feel, to protect, to cure.

4) The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances: if there is any reaction, both are transformed.

4) To love deeply in one direction makes us more loving in all others.

5) Passion.

5) Gift».

метою. Також їх можна запропонувати старшокласникам у формі рольової гри «Тематичне ток-шоу», «різновікові учасники» якого мають різне бачення цього почуття, чи в формі професійно орієнтованої ділової гри для майбутніх психологів.  

Сінквейн [1] рецептивного типу можна використати на середньому ступені

1) Home.

2) Warm, cosy.

3) To comfort, to protect, to save.

4) Home is not where you live, but where they understand you.

5) House

навчання англійської мови. До ІУ рядка учні добирають тематичне автентичне прислів’я/приказку, наприклад, «My house is my castle», «Home is where the heart is». У такий спосіб формується соціокультурна компетентність. Цей сінквейн можна трансформувати в репродуктивний (сінквейн-«перевертиш»): школярі замінюють всі слова І-ІІІ і У рядків їхніми антонімами й дотично до теми укладають ІУ рядок.  

На початковому ступені навчання іноземної мови доцільно використовувати рецептивні сінквейни на розвиток логіки мислення молодших школярів, наприклад, визначення тематично зайвого слова. З огляду на вікові особливості їхнього мислення, вербальний сінквейн варто доповнити його змістовою ілюстрацією із залученням улюблених мультперсонажів. У 9-ій серії «День варенья» мультсеріалу «Маша и Медведь» (студия «Анимаккорд», Росія, 2009-2011 р.р.) головна героїня

готує варення не лише з ягід та фруктів, але й овочів, шишок, грибів. Сінквейни «Варення» і «Вінігрет» до тем «Fruit» і «Vegetables» ілюструються фрагментом мультфільму і підсумовуються назвою казки «Пригоди Цибуліно» (ІУ рядок). У такий спосіб молодші школярі набувають знань про всесвітньо відомі казки.

Ще один сінквейн [1] слугує прикладом сінквейна-загадки. Цей вид сінквейна

1.

2. Rewarding, stimulating, well-paid.

3. To engage, to strain, to challenge.

4. Everybody loves some fun, back-breaking manual labor!

5. Vocation»

може використовуватися на всіх ступенях навчання іноземної мови відповідно до рівня мовної підготовки учнів.

Література

1. Пантюхова П. В. Роль синквейна при формировании учебно-познавательной компетенции в процессе обучения английскому языку студентов-лингвистов : [Електронний ресурс] / П. В. Пантюхова // Режим доступу: http://www.rusnauka.com/29_DWS_2011/Pedagogica/5_95353.doc.htm